Kymmenen Euroopan aluetta kehittää yhdessä nuorille menestyvän yritystoiminnan välineitä

Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs (iEER) -hankkeessa on mukana kymmenen Euroopan aluetta, ja sillä tuetaan nuorten yrittäjyyttä eri puolilla Eurooppaa antamalla heille mahdollisuus hankkia liiketoimintaosaamista. Hankkeessa otettiin käyttöön alueellisia ekosysteemejä uusyrityksiä varten, jotta eurooppalaiset nuoret hyötyvät paremmista yrityspalveluista ja yrittäjyyskoulutuksesta.

Lisätyökalut

 
Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs

" iEER on vuodesta 2016 antanut kipinää muutokselle kymmenellä Euroopan alueella tukemalla nuorten yrittäjyyttä. Yhdistämällä Euroopan rakennerahastot ja pk-yrityksiin liittyvän aluepolitiikan hanke on antanut EU-varoista tehdyille investoinneille 1 500 prosentin tuoton. "

Christine Chang, iEER-hankkeen koordinaattori, Uudenmaan liitto

iEER:ssä perehdyttiin ensin yritysten toimintaympäristöön kymmenellä alueella ja hyödynnettiin sen jälkeen alueellisten asiantuntijoiden osaamista, jotta voitiin tukea kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa julkisten, yksityisten ja koulutusalan sidosryhmien välillä vertaisoppimiskäyntien, ohjattujen työpajojen ja työryhmien avulla.

Sen perusteella laadittiin kymmenen toimintasuunnitelmaa yrittäjien, elinkeinoelämän kehitysjärjestöjen, oppilaitosten ja virkamiesten koulutusfoorumia varten. Suunnitelmat sisältävät kaiken kaikkiaan 50 toimenpidettä, joihin kuuluvat esimerkiksi yrittäjyyskoulutus, ajattelutapaan liittyvät kurssit kouluissa sekä uusyritystuki.

Parempaa yrittäjyyspolitiikkaa

Yhä useampi alue menettää kyvykkäimmät nuorensa näiden muuttaessa suurkaupunkeihin ja jää vaille investointeja puuttuvien yritystoiminnan tukirakenteiden takia. Sen seurauksena uusia työpaikkoja syntyy vähän, mikä on huolenaihe nuorille, joiden työttömyysriski on erityisen korkea.

Samanaikaisesti 40 prosenttia eurooppalaisista nuorista on kiinnostunut yrittäjyydestä. Auttaakseen nuoria yritystoiminnan alkuun ja parantaakseen heidän työllistymistään iEER kehitti toimenpiteitä alueellisen yrittäjyyspolitiikan kattavuuden, kokonaisvaltaisuuden ja laadun parantamiseksi.

Hankkeen koulutusprosessin puitteissa järjestettiin 107 tapahtumaa, joissa yrittäjät ja muut asiasta kiinnostuneet ryhmät saivat äänensä kuuluviin ja pystyivät laajentamaan verkostojaan eri puolille Eurooppaa. Toimintasuunnitelmien ohella tapahtumien tuloksena luotiin 20 hyvää käytäntöä ja ohjekirja yritysekosysteemien kehittämisestä.

Arvioidakseen mallin siirrettävyyttä ja saadakseen uusia ideoita iEER otti mukaan toimintaansa muita kuin kumppanialueita erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden joukosta. Kukin osallistuva alue piti julkisia tiedotustapahtumia.

Suuri tuotto investoinneille

Osana prosessia kumppanit tutkivat, miten Euroopan rakennerahastovaroja hyödynnetään kymmenellä hankealueella. Hankkimansa tietämyksen ansiosta ne pystyivät ehdottamaan yrittäjyyttä tukevia toimia. Toimet käynnistettiin myöhemmin yhdeksässä rakennerahastojen toimenpideohjelmassa, ja niillä lisättiin investointeja 40 miljoonaa euroa, mikä on 1 500 prosentin tuotto iEER:n alun perin saamalle EU-rahoitukselle.

iEER:ään perustuvaa tietämystä onnistuneesti hyödyntäneisiin aluestrategioihin kuuluvat Suomen Helsinki-Uusimaa-alueohjelma, Puolan Etu-Pommerin innovaatiostrategia ja Espanjan Valencian strateginen yrittäjyyssuunnitelma.

Valencian käynnistämä iEER-pilottihanke Aula Emprende tarjosi yrittäjätaitokoulutusta yli 350 luennoitsijalle 31 eurooppalaisesta yliopistosta yhdeksässä maassa. Luennoitsijat välittivät nämä taidot 1 100 opiskelijalle edistääkseen yrittäjyyskulttuuria yliopistoissa.

EU:ssa iEER teki yhteistyötä Euroopan komission ja alueiden komitean kanssa uusyrityksiä koskevien toimien, kuten start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevan aloitteen, parissa. Se oli mukana laatimassa alueiden komitean lausuntoa alueiden ja kuntien panoksesta EU:n pk-yrityspolitiikan kehykseen.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs” (iEER) -hankkeen kokonaisinvestointi on2 294 882 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 1 950 650 eurolla Interreg Eurooppa -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

31/08/2020