Kansainvälisen yrittäjyyden kehittäminen keskisen Itämeren alueella

Central Baltic Student Enterprises without Borders (CBEwB) -hankkeen avulla kehitettiin kansainvälistä yrittäjyyskoulutusta Latviassa, Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Yhteensä 480 opiskelijaa 55 oppilaitoksesta osallistui innovaatioleireille, joissa kehitettyjen ideoiden pohjalta perustettiin 78 kansainvälistä yritystä. Opiskelijat johtivat yrityksiä ja myivät tuotteitaan messuilla kaikissa neljässä osallistujamaassa.

Lisätyökalut

 
An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017) An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017)

" Opiskelijat pitivät kokemuksiaan erittäin hyödyllisinä. He oppivat etäviestintää, saivat uusia ystäviä ja oppivat ymmärtämään kansainvälisten työyhteisöjen merkityksen. Opettajat hyötyivät pääasiassa saumattomasti toimivan verkoston perustamisesta keskisen Itämeren alueelle. "

Epp Vodja, kehitysjohtaja, JA Estonia

Jokaisena vuonna hanke aloitettiin innovaatioleirillä, jossa opiskelijat tutustuivat toisiinsa, keksivät liiketoimintaideoita, perustivat yrityksiä ja jakoivat tehtäviä. He keskustelivat liiketoiminta-asioista verkossa ja kokoontuivat toisen kerran viimeistelemään ideoitaan ja kehittämään luovia simulaatioita.

Opettajille järjestettiin vuosittain kolme yrittäjyyskasvatustapahtumaa, joissa heillä oli mahdollisuus jakaa kokemuksia, kehittää osaamistaan ja edistää prosessia, kuitenkin puuttumalla siihen vain tarvittaessa. Lisäksi kansainvälisten opiskelijatyöryhmien perustamisesta ja niiden kanssa työskentelystä laadittiin opettajan opas, joka asetettiin saataville 42:ssa Euroopan maassa.

Yrityksiä koskevien raporttien laatimisen jälkeen tulokset esiteltiin vuotuisissa konferensseissa, ja prosessia arvioitiin ja paranneltiin. Hankkeen lopuksi järjestettiin päätöskonferenssi.

Kilpailukyvyn lisääminen

Keskisen Itämeren alueella nuoria opetetaan usein tarkastelemaan urapolkuaan pikemminkin potentiaalisen työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta. Tästä syystä he eivät ajattele yrittäjälähtöisesti, mikä heikentää kilpailukykyä.

Yrittäjähenkisen nuoremman sukupolven avulla olisi luotava työpaikkoja. Edistämällä nuorten yrittäjyyttä erityisesti Virossa ja Latviassa voitaisiin rohkaista heitä perustamaan yrityksiä kotimaissaan ulkomaille lähtemisen sijasta.

CBEwB-hankkeen tarkoituksena oli edistää yrittäjyyttä tarjoamalla osallistujille välineet innovointiin, vastuunkantoon ja muiden auttamiseen. Se laajensi heidän näköalojaan antamalla heidän kokeilla kansainvälistä liiketoimintaa.

Koska useimmat opiskelijoiden yritystoiminnan mahdollistavat aloitteet ovat joko laajuudeltaan yksinomaan kansallisia tai opettajien johtamia, hankkeessa perustetut kansainväliset, opiskelijavetoiset yritykset olivat innovatiivisia. Alun alkaen tavoitteena oli perustaa 50 yritystä kolmessa vuodessa, mutta kiinnostus oli niin suurta, että määrä ylittyi reippaasti.

Uutta osaamista

CBEwB vahvisti opiskelijoiden tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisukykyä ja viestintätaitoja ja osoitti kansainvälisen liiketoiminnan merkityksen sekä tarpeen ottaa huomioon ja hyödyntää kulttuurieroja. Yhteistyökumppaneiden tapaaminen harvoin edellytti opiskelijoilta lisäksi paljon suunnittelua, joka liittyi erityisesti työtehtävien uudelleenjakamiseen esimerkiksi sairaustapauksien kaltaisissa ongelmatilanteissa.

Opettajat paransivat valmiuksiaan johtaa kansainvälisiä työryhmiä ja työskennellä ulkomaisten kollegojen kanssa. Sekä opettajat että opiskelijat saivat neuvoja yrityksissä toimivilta vapaaehtoisilta. Kumppanit loivat vahvan verkoston tulevia hankkeita varten. Osa niistä voidaan toteuttaa yhdessä ulkomaisten organisaatioiden kanssa.

CBEwB-hankkeen vaikutus on laajakantoinen. Opettajat käyttävät hankkimaansa taitotietoa muidenkin kuin hankkeeseen suoraan osallistuvien opiskelijoiden kanssa ja jakavat sitä kollegoilleen. Hankkeen oppimateriaalit säilyttävät ajankohtaisuutensa, ja niitä voidaan räätälöidä useiden käyttäjien tarpeisiin.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Central Baltic Student Enterprises without Borders” -hankkeen kokonaisinvestointi on 1 567 377 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 1 260 171 eurolla Interreg V-A - Suomi-Viro-Latvia-Ruotsi (keskinen Itämeri) -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu kilpailukykyistä taloutta koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

01/06/2021