ENVISUM: Puhtaamman merenkulun turvaaminen Itämerellä

Vähäpäästöisemmän laivaliikenteen ympäristövaikutukset: Mittaus- ja mallinnusstrategiat (ENVISUM) -hanke sai rahoitusta EU:lta, ja sen tavoitteena oli merenkulun päästöjen vähentäminen Itämeren alueella. Hankkeen työkalujen ja suositusten avulla päätöksentekijät ja viranomaiset pystyivät laatimaan parempaa ympäristölainsäädäntöä.

Lisätyökalut

 
Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs

" ”EnviSuM-hankkeen arvioiden mukaan Itämeren alueen rannikkovaltioissa on ehkäisty vuosittain 500–1 000 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi niissä on estetty suuri määrä muita kuin kuolemaan johtavia sydänkohtaus- ja aivohalvaustapauksia.” "

Lars Barregård, Göteborgin yliopiston kansanterveyden ja terveydenhuollon laitoksen professori, Ruotsi.

Joukko tutkimuslaitoksia, kaupunkeja ja yrityksiä seitsemästä maasta (Ruotsi, Viro, Suomi, Norja, Puola, Saksa ja Tanska) kehitti yhteistyössä vaihtoehtoisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka eivät aiheuta merenkulkualalle kohtuuttomia sopeuttamiskustannuksia. Samalla ne pohtivat keinoja vähentää alan vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Tutkimuksessa koottiin yhteen ilmanlaatumittauksessa sovellettavia parhaita käytänteitä, jotka oli myös testattu ja analysoitu. Hankekumppanit jakoivat ja paransivat niitä, jotta kaikki Itämeren alueen maat voivat hyödyntää niitä toimissaan puhtaamman merenkulun puolesta.

Kokeiluhankkeet

Kolme vilkasta satamakaupunkia Ruotsista, Puolasta ja Venäjältä valittiin mukaan ilmanlaatumittausten kokeiluhankkeisiin. Yksi näistä kolmesta hankkeesta toteutettiin Puolassa Gdańskin ja Gdynian alueella, ja se oli maassa ensimmäinen laatuaan. Hankkeessa jaettiin tietoa nykyisten päästövähennystavoitteiden mukaisiin mittaus- ja päästövähennystekniikoihin liittyvistä hyvistä käytänteistä. Kaikkien kolmen sataman laivaliikenteen kokonaispäästömäärät testattiin ja päivitettiin.

Erään hankekumppanin mukaan ENVISUMin avulla edistettiin käsitystä merenkulusta innovatiivisena alana, jonka tavoitteena on täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön asettamat ympäristönormit. Tutkimuksen ansiosta merenkulkuala pystyy lisäksi investoimaan ympäristöinnovaatioihin.

Elintärkeä meritalous

Yhdeksän Pohjois-Euroopan maata toisiinsa yhdistävän Itämeren meriliikenneväylät ovat tärkeitä merenkulkualalle, joka on olennainen osa näiden maiden taloutta. Sitä mukaa kuin niiden välinen meriliikenne on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmeninä, myös alusten rikkipäästöt ovat lisääntyneet.

Merenkulkuala on 2000-luvun alusta lähtien ollut merkittävä ilmansaasteiden aiheuttaja. Tämän seurauksena meriliikenteen rikkipäästöjä koskevia normeja on tiukennettu. Itämeren alue on korkeiden päästömääriensä takia yksi maailman neljästä rikkioksidipäästöjen valvonta-alueesta. Näillä alueilla otettiin käyttöön tiukempi valvonta alusten synnyttämien ilman kautta leviävien päästöjen minimoimiseksi.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”EnviSuM – Vähäpäästöisen laivaliikenteen ympäristövaikutukset: mittaus- ja mallinnusstrategiat” -hankkeen kokonaisinvestointi on 3 222 539 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 2 883 325 eurolla Itämeren aluetta koskevan Interreg-toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu kestävää liikennettä koskevaan painopistealueeseen.

 

Luonnoksen päiväys

27/05/2019