Liiketoiminnan digitalisoiminen A:sta PK:hon

I3-hanke koostuu ruotsalaisista, suomalaisista ja norjalaisista yliopistotutkijoista, jotka toimivat muun muassa logistiikan, johtamisen, tekniikan, robotiikan, digitaalisen valmistuksen, innovoinnin ja luovien taiteiden aloilla. Hankkeen tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä nykyaikaisen teknologian käytössä kaikessa liiketoiminnassa – niin markkinoinnissa ja myynnissä, tuotesuunnittelussa ja muotoilussa kuin valmistuksessa ja jälkimarkkinoinnissakin.

Lisätyökalut

 
I3 project work ©Gabor Sziebig I3 project work ©Gabor Sziebig

" I3-hankkeessa pyritään lisäämään valmistussektorin pk-yritysten kaupallistamisvalmiuksia tukemalla ja edistämällä digitalisoinnin ja monialaisten teknologioiden käyttöä tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. "

Åsa Ericson, I3-projektipäällikkö ja tietojärjestelmien professori Luulajan teknillisessä yliopistossa

I3 noudattaa ”alhaalta ylös”  menetelmää, jossa lähdetään yrityksen ydinliiketoiminnasta ja siirrytään ylöspäin kohti palvelutarjontaa. Tavoitteena on tunnistaa teollisuuden haasteet ja lähestyä niitä yhteisten resurssien monialaisesta näkökulmasta. Suomalaisen yliopiston tutkijat esimerkiksi tarjoavat mahdollisuuden käyttää virtuaalitodellisuutta ja 3D-tulostus- ja -skannauslaitteita, norjalaisilla on robotiikka- ja simulaatiolaboratorioita ja ruotsalaisilla luovia menetelmiä, prosesseja ja tiloja avointa innovointia varten. Tietämys ja kokemus jaetaan yli rajojen, sektorien ja toimintojen. 

Koska näin yhdistetään monialaista kokemusta, tietämystä ja osaamista, I3-hankkeen tuki helpottaa kasvua edistävien, älykkäiden ja kestävien liiketoimintamallien kehittämistä. Tällä hetkellä teknistä ja strategista tukea saa 25 pk-yritystä. 

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

Pohjois-Euroopan maat, kuten Norja, Ruotsi ja Suomi, ovat ylpeitä huomattavasta edistyksestään tietotekniikan ja teknologian alalla. Pohjoismaissa internet-infrastruktuuri on erinomainen ja tekniset intressit suuret, ja alueellisissa innovointiohjelmissa mahdollisuuksilla älykkääseen erikoistumiseen ja digitalisoimiseen on keskeinen sija. Tietyt alueelliset haasteet – kuten harvaan asutut alueet, pitkät välimatkat ja erikoisyritykset – ovat kuitenkin digitalisointitavoitteiden saavuttamisen esteenä. Tässä kohdassa kuvaan tulee EU:n rahoittama Innovations & Industrial Internet (I3)  hanke.

I3:n mukaan yritysten kasvun on oltava proaktiivista, ei reaktiivista, minkä vuoksi teknologiseen kehitykseen, kuten automaatioon, luottaminen on nähtävä laajasta näkökulmasta. Sen sijaan, että automaatioon suhtauduttaisiin kasvavan työttömyyden pääasiallisena syynä, kannattaa huomata, että se on usein monotonisten ja vanhanaikaisten menetelmien korvaamista ja uudentyyppisten työpaikkojen luomista edistävä tekijä. Hankkeen vetäjien mukaan on kyseenalaistettava olemassa olevien valmistusmenetelmien jokainen osatekijä, jos halutaan edistää ja muuttaa yritystä digitaalisella tasolla.

Monitieteinen lähestymistapa

Hyvä esimerkki hankkeen puitteissa tapahtuvasta rajatylittävästä yhteistyöstä on 3D-skannaus, jonka avulla tuotannosta tehdään kilpailukykyisempää. Yhtä pk-yritystä varten sekä ruotsalaiset että suomalaiset yliopistokumppanit tekivät 3D-skannauksen käyttäen erilaisia menettelyjä ja tekniikoita. Analyysi molempien skannausten tuloksesta esiteltiin toiselle pk-yritykselle, mikä johti 3D-tulostukseen liittyvään jatkotoimeen, johon osallistuivat kaikki kumppanit ja joka yhdisti mukana olleet pk-yritykset. 

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus 

Innovations & Industrial Internet  hankkeen kokonaisinvestointi on 1 020 819 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 663 532 eurolla ”Interreg V-A - Sweden-Finland-Norway (Nord)”  toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020.