Vähähiilisten energiaratkaisujen tuominen Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalassa toimiva hanke on parantanut paikallisten kuntien ja yritysten uusiutuvan energian käyttöä. Työ perustuu alueen jäsenyyteen hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa, joka pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lisätyökalut

 
©North Karelia Towards Oil-Free & Low-Carbon Region ©North Karelia Towards Oil-Free & Low-Carbon Region

" Alueellisten ilmasto- ja energiatavoitteiden käyttöönotto edellyttää pitkän aikavälin yhteistyötä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tähtäävien keinojen kehittäminen on ollut inspiroiva prosessi. Erityisen innostavaa on ollut nähdä organisaatioiden ja ihmisten pyrkivän yhdessä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. "

Anniina Kontiokorpi, hankekoordinaattori

Hankkeessa testattiin uusia tapoja innostaa pk-yrityksiä ja julkisia elimiä käyttämään puhdasta teknologiaa ja uusiutuvia energianlähteitä. Lisäksi perustettiin verkosto tiedon jakamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Hanketiimi arvioi yritysten ja paikallisten viranomaisten omistamien kiinteistöjen energiansäästövaihtoehtoja.

Vihreiden teknologioiden hankinta

Hankkeessa suunniteltiin ja järjestettiin aurinkovoimayksiköiden yhteishankinta, jossa oli mukana Pohjois-Karjalan HINKU-kuntia ja yksityisiä yrityksiä. Viiteen tiedotustapahtumaan osallistui yhteensä 250 henkilöä, jotka halusivat tietoa aurinkoenergian eduista ja hankintamenettelystä. Keskustelujen tuloksena asennettiin 41 aurinkovoimayksikköä, jotka pystyvät tuottamaan energiaa yhteensä 142 kWp. Niiden käyttöönoton tarkoitus on vähentää alueen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeen yhteishankintakonseptia ollaan ottamassa käyttöön muuallakin Suomessa.

Lisäksi hankkeessa analysoitiin 80 Pohjois-Karjalan paikallisten viranomaisten ja yritysten omistaman kiinteistön energiankulutusta. Näiden tietojen perusteella esitettiin taloudellisesti kannattavia investointiehdotuksia. Jos ehdotukset otettaisiin käyttöön, ne voisivat tuottaa energiansäästöä yhteensä 2 000 MWh vuodessa.

Kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Hankkeen toinen tärkeä tuotos oli ”Tiekartan öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040” kehittäminen. Suunnitelman tarkoitus on ottaa käyttöön alueen ilmasto- ja energiaohjelma, jossa käsitellään energiankäyttöä, liikennettä, asumista ja biotaloutta. Yhteensä 54 eri organisaatiota – muun muassa pk-yrityksiä, paikallisia viranomaisia, tutkimuskeskuksia ja kansalaisjärjestöjä – osallistui hankkeen kuuteen työpajaan, joissa pohdittiin keinoja suunnitelman käyttöönottoon.

Hankkeen toimet ovat auttaneet Pohjois-Karjalan muuntamisessa alueeksi, jolla ei käytetä fossiilisia polttoaineita ja joka on omavarainen uusiutuvan energian tuotannossa. Ne ovat lisänneet uusien ja innovatiivisten clean-tech-tuotteiden, ratkaisujen ja menetelmien kysyntää paikallisten viranomaisten tekemien julkisten hankintojen kautta.

Lisäksi kaikki hankkeen energiatehokkuuden lisäämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön tähtäävät ideat ja toimet on kerätty yhteen ja välitetty kiinnostuneille osapuolille alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta. Hankkeen puitteissa järjestetyt tapahtumat ja kampanjat auttoivat lisäämään tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä, energiatehokkuudesta ja vähähiilisistä ratkaisuista paikallisten asukkaiden, yritysten, kansalaisjärjestösektorin ja kuntien keskuudessa.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”Kohti öljytöntä ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa” -hankkeen kokonaisinvestointi on 655 015 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 458 511 eurolla ”Kestävä kasvu ja työpaikat” -toimintaohjelmalla ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu vähähiilistä taloutta koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

21/02/2019