Aluepolitiikan tärkeimmät saavutukset 2014–2020

Suurin osa unionin talousarvion suorista investoinneista kaudella 2014–2020 tehdään EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta rahoitetun koheesiopolitiikan alalla. Nämä kolme rahastoa mahdollistavat yhteensä 485 miljardin euron investoinnit, joista unionin talousarvion rahoitusosuus on 355 miljardia euroa.

Jäljempänä esitellään joukko investointitavoitteita ja tähänastista edistymistä niiden saavuttamisessa. Tavoitteet on jaettu kolmen otsakkeen alle:

Tarkennetun haun avulla voit tarkastella maakohtaisia rahoitusosuuksia.


Alla olevassa tekstissä on käytetty pääosin vuoden 2017 lopun tavoitearvoja (ellei toisin mainita). Rahoituskohteita ja investointitavoitteiden saavuttamista esitellään kattavasti ERI-rahastojen avoimen datan portaalissa. Sieltä löydät aihe-, maa-, ohjelma- ja rahastokohtaisia kaavioita.

Indikaattoripalkit esittävät :

  • hyväksytyissä ohjelmissa asetettuja tavoitteita ja ohjelmien vuotuisia täytäntöönpanotietoja
  • valittuihin ("decided") projekteihin liittyviä ennusteita ja
  • täytäntöön pantujen projektien arvoa

 

Älykäs Eurooppa

Huomattava määrä EAKR:n varoista kohdennetaan tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukemiseen, digitaalitalouden palvelujen ja tietotekniikkapalvelujen saatavuuden parantamiseen ja pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen. Alla esitellään joukko keskeisiä investointeja kuvaavia indikaattoreita.

Tuet yrityksille

EAKR:sta myönnetään merkittävästi tukea eurooppalaisille yrityksille. Tuensaajina on yli 1,1 miljoonaa yritystä (pääosin pk-yrityksiä), joiden osuus kaikista Euroopan yrityksistä vuonna 2016 oli noin 4 prosenttia.

 

Yrityksissä luodut työpaikat

EAKR:sta tehdyillä investoinneilla aiotaan luoda noin 420 000 uutta työpaikkaa, joista 58 prosenttia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa. Yli 80 prosenttia kyseisten maiden uusista työpaikoista syntyy todennäköisesti pk-yrityksissä.

 

Tuet uusille yrityksille

Noin 160 000 uutta yritystä saa EAKR:n tukea liiketoiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen. Lähes 40 prosenttia näistä yrityksistä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 30 prosenttia Ranskassa.
Tavoite vastaa noin 6:tta prosenttia EU:n uusyritysten (enintään viisi vuotta vanhat yritykset) kokonaismäärästä vuonna 2016.

 

Tutkimusinfrastruktuuriltaan parannetut laitokset

Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat EAKR:sta tehtävien investointien keskeinen tavoite: yhteensä 130 000 tutkijaa saa mahdollisuuden työskennellä tutkimusinfrastruktuuriltaan parannetuissa laitoksissa. Heidän osuutensa kaikista eurooppalaisista tutkijoista on 3 prosenttia, mikä vastaa tutkijoiden yhteismäärää Ruotsissa ja Luxemburgissa (2017).

 

Kotitalouksien laajakaistayhteyksien parantaminen

Yhteensä 14,5 miljoonaa uutta kotitaloutta saa käyttöönsä laajakaistayhteyden, jonka siirtonopeus on vähintään 30 Mbit/s. Niistä 68 prosenttia on Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa. Tavoite vastaa 25:ttä prosenttia kaikista Espanjan kotitalouksista.
Koko Euroopassa on 33,2 miljoonaa kotitaloutta, joilla ei ole siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s:n laajakaistayhteyttä.

 

Kestävä Eurooppa

Investoinnit, joilla tuetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä kaikilla aloilla, ympäristön säilyttämistä ja suojelua ja resurssitehokkuuden parantamista sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa ovat EAKR:n ja koheesiorahaston keskeisiä investointitavoitteita vihreämmän Euroopan luomiseksi. Alla esitellään joukko keskeisiä investointeja kuvaavia indikaattoreita.

Uusiutuvan energian kapasiteetin lisääminen

EAKR:sta ja koheesiorahastosta tuetaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämistä 6 700 megawatilla. Todettakoon selvyyden vuoksi, että 6 700 megawattia vastaa noin 40:tä prosenttia uusiutuvan energian vuotuisesta lisäkapasiteetista EU:ssa.

 

Julkisten rakennusten energiankulutuksen vähentäminen

Tukea saavien julkisten rakennusten energiansäästötavoite on 4 827 gigawattituntia vuodessa. Säästöt vastaavat lähes 900 000 kotitalouden vuotuista kulutusta.

 

Juomaveden laadun parantaminen

EAKR:n ja koheesiorahaston investoinnit mahdollistavat 2,5 miljoonan ihmisen pääsyn uudistetun tai parannetun vesihuollon piiriin. Investointien kohteena olevista tuensaajista 80 prosenttia asuu Romaniassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Kreikassa. Investoinneista hyötyvien Romanian kansalaisten osuus on 17 prosenttia maan väestöstä.
Arviolta 18,1 miljoonaa EU:n kansalaista ei kuulu vesihuollon piiriin (2015).

 

Jäteveden käsittelyn parantaminen

Yhteensä yli 17 miljoonaa ihmistä pääsee hyötymään uudesta tai paremmasta jäteveden käsittelystä. Investointien kohteena olevista tuensaajista lähes 50 prosenttia on Italiassa, Espanjassa ja Puolassa. Kohdennetuista EAKR- ja koheesiorahastovaroista hyötyvien Italian kansalaisten osuus on 7 prosenttia koko maan väestöstä.
Arviolta 21,3 miljoonaa EU:n kansalaista ei kuulu jätevedenkäsittelyn piiriin (2015).

 

Rautateiden rakentaminen ja parantaminen

EAKR:n ja koheesiorahaston investointien ansiosta eri puolille Eurooppaa saadaan 6 900 kilometriä uusia, uudistettuja tai parannettuja rautatieyhteyksiä. Näistä investointikohteista 73 prosenttia on Puolassa, Espanjassa, Romaniassa ja Unkarissa. EAKR:n ja koheesiorahaston investoinneilla aiotaan rakentaa, uudistaa tai parantaa 12 prosenttia koko Puolan rataverkosta.
Euroopan laajuiselle rautatieverkolle asetettu 4 500 kilometrin tavoite (joulukuussa 2018) vastaa 69:ää prosenttia rautateiden uudistamiselle asetetusta kokonaistavoitteesta.

 

Teiden rakentaminen ja parantaminen

EAKR:n ja koheesiorahaston tuella rakennetaan, uudistetaan tai parannetaan 13 100 kilometriä teitä eri puolilla Euroopan unionia. Niistä 57 prosenttia on Puolassa, Romaniassa ja Tšekissä.
Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevat osuudet muodostavat 2 780 kilometriä teiden rakentamisen tai uudistamisen kokonaistavoitteesta.

 

Osallistava Eurooppa

Kestävät ja laadukkaat työpaikat, sosiaalinen osallisuus, köyhyyden ja syrjinnän torjuminen sekä investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osaamisen edistämiseksi ovat ESR:n ja EAKR:n tärkeimmät sosiaaliset pilarit vuosina 2014–2020. Alla esitellään joukko keskeisiä investointeja kuvaavia indikaattoreita.

ESR/nuorisotyöllisyysaloitteen osallistujat, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, työllisyystuen saaminen ja sosiaalinen osallisuus

 

Parempi lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuuri

Yhteensä 6,9 miljoonaa opiskelijaa pääsee paremman koulutusinfrastruktuurin piiriin. Italia kuuluu tuensaajamaihin, ja 72 prosenttia sen koululaisista ja opiskelijoista hyötyy infrastruktuuriuudistuksista.
EU:ssa on 62,2 miljoonaa (2016) alle 15-vuotiasta eurooppalaista opiskelijaa.

 

Kansalaisia hyödyttävät paremmat terveydenhuoltopalvelut

EAKR:n investointien ansiosta yli 46,9 miljoonaa ihmistä pääsee hyötymään paremmista terveyspalveluista. Yli 50 prosenttia heistä on Espanjan ja Puolan kansalaisia. Puolalaisista 38 prosenttia pääsee parempien palvelujen piiriin.

 

Kansalaisia hyödyttävät yhdennetyt kaupunkistrategiat

Yhteensä 45 miljoonaa ihmistä asuu tulevaisuudessa yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden vaikutusalueella. Heistä 60 prosenttia on Ranskan, Unkarin ja Saksan kansalaisia. Ranskassa 21 prosenttia ja Unkarissa 74 prosenttia väestöstä hyötyy näistä strategioista.