EU:n tärkein investointipolitiikka

Aluepolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka

Aluepolitiikan kohteena ovat kaikki Euroopan unionin alueet ja kaupungit,  ja sen tarkoituksena on edistää työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä,  talouskasvua ja kestävää kehitystä sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua.

Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa ja löytää ratkaisu kaikkien EU:n  alueiden hyvinkin erilaisiin kehittämistarpeisiin, EU:n kokonaisbudjetista  on varattu 355,1 miljardia euroa – lähes kolmannes EU:n kokonaisbudjetista – vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaa varten. 

Miten rahoitus jaetaan?

Aluepolitiikkaa toteutetaan kaksi päärahaston kautta:  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)koheesiorahasto (KR).

Yhdessä Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa nämä rahastot muodostavat Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Aluepolitiikka ja komission poliittiset painopisteet

Aluepolitiikka vaikuttaa voimakkaasti moniin aloihin. Siihen liittyvät investoinnit auttavat saavuttamaan monia EU:n politiikan tavoitteita ja täydentämään esimerkiksi koulutukseen, työllisyyteen, energiaan, ympäristöön, sisämarkkinoihin, tutkimukseen ja innovointiin liittyvää EU:n politiikkaa.

ERI-rahastoista tuetaan suoraan Euroopan investointiohjelmaa ja komission painopisteitä.

Aluepolitiikka myös muodostaa tarvittavan investointikehyksen Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionissa.

Viisi tavoitetta vuoteen 2020 mennessä ovat:

 1. Työllisyys: 75 % kaikista 20–64-vuotiaista työllistettyinä
 2. Tutkimus ja kehitys: 3 % EU:n BKT:stä sijoitetaan tutkimukseen ja kehitykseen
 3. Ilmastonmuutos ja kestävä energiantuotanto:
  • EU:n kasvihuonekaasupäästöihin 20 %:n vähennys suhteessa vuoden 1990 tasoon
  • 20 % energiasta uusiutuvista lähteistä
  • 20 %:n lisäys energiatehokkuuteen
 4. Koulutus:
  • Koulunkäynnin keskeyttäjien määrän vähentäminen alle 10 prosenttiin.
  • Estetään vähintään 20 miljoonan ihmisen köyhyys- ja syrjäytymisriski
 5. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta: Estetään vähintään 20 miljoonan ihmisen köyhyys- ja syrjäytymisriski.

Kukin jäsenvaltio on hyväksynyt näiden alojen osalta omat kansalliset tavoitteensa.

Aluepolitiikka vahvistaa EU:n solidaarisuutta

Valtaosa koheesiopolitiikan rahoituksesta suunnataan vähemmän  kehittyneille Euroopan maille ja alueille. Tavoitteena on auttaa niitä  pääsemään ahdingostaan ja vähentää EU:ssa edelleen vallitsevia  taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroavuuksia.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Aluepolitiikka vaimentanut kriisin pahimpia vaikutuksia alueisiin ja kaupunkeihin

Tukemalla julkisia investointeja ja EU-investointien joustavuutta hyödyntämällä, esimerkiksi rahastojen uudelleenohjelmoinnin kautta tai nostamalla osarahoitusastetta muun muassa Kyproksen, Kreikan, Unkarin, Irlannin, Portugalin ja Romanian osalta, aluepolitiikka on onnistunut lieventämään vuonna 2008 alkaneen talouskriisin vaikutuksia. Julkisen talouden kestävän vakauttamisen aikana EU:n aluepolitiikasta on tullut erityisen tärkeä. Ilman koheesiopolitiikkaa kipeästi tarvittavat julkiset investoinnit olisivat syöksyneet alas 45 % enemmän vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Taloudellinen kokonaisvaikutus

Koheesiopolitiikka vauhdittaa julkista ja yksityistä lisärahoitusta, koska se sekä velvoittaa jäsenvaltioita myöntämään osarahoitusta kansallisesta talousarviosta että palauttaa rahoitusmarkkinoiden luottamuksen.

Vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan taloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 450 miljardia euroa, kun otetaan huomioon kansalliset  rahoitusosuudet ja muut yksityiset investoinnit.