Kaupunkikehitys

Kaupunkeja pidetään nykyisten taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden aiheuttajina mutta myös ratkaisuna niihin. Yli kaksi kolmasosaa EU:n väestöstä asuu Euroopan kaupunkialueilla, joiden osuus energiankulutuksesta on noin 80 prosenttia ja jotka tuottavat jopa 85 prosenttia Euroopan BKT:sta. Kaupunkialueet ovat Euroopan talouden vetureita ja toimivat luovuuden ja innovaatioiden liikkeellepanijoina koko unionin alueella. Näillä alueilla kuitenkin myös kärjistyvät pitkäaikaiset ongelmat, kuten työttömyys, syrjäytyminen ja köyhyys. Kaupunkipolitiikoilla onkin laajempi, rajat ylittävä merkitys, minkä vuoksi kaupunkikehitys on keskeinen osa EU:n aluepolitiikkaa.

Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus

Kaupunkiulottuvuus kuuluu ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan ydinkysymyksiin. Vähintään 50 prosenttia EAKR:n varoista sijoitetaan kyseisellä kaudella kaupunkialueisiin. Rahoitusosuutta voidaan lisätä vielä tästäkin kauden loppupuolella. EAKR:stä varataan noin 10 miljardia euroa käytettäväksi suoraan kestävää kaupunkikehitystä koskeviin yhdennettyihin strategioihin. Noin 750 kaupunkia saa valtuudet toteuttaa näitä kestävää kaupunkikehitystä edistäviä strategioita.

Lue lisää siitä, miten EU:n aluepolitiikka tukee kaupunkeja ja miten EU:n koheesiopolitiikka tukee jäsenmaita.