Liikenne- ja energiaverkot

Investoinnit liikennepalveluihin ja infrastruktuureihin hyödyttävät suoraan kansalaisia ja yrityksiä. Älykäs liikkuvuus, monimuotoinen liikenne, puhdas liikenne ja kaupunkiliikenne ovat koheesiopolitiikan erityisiä painopisteitä rahoituskaudella 2014–2020. Koheesiopolitiikalla tuetaan myös investointeja infrastruktuureihin älykästä energian jakelua, varastointia ja siirtojärjestelmiä varten (erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla).

Kestävän kehityksen mukainen liikenne ja liikkuvuus

Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista on yksi koheesiopolitiikan yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta kaudella 2014–2020.  Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta on saatavissa tukea EU:n yhteisrahoittamiin hankkeisiin, jotka liittyvät seuraaviin temaattisen tavoitteen 7 mukaisiin investointiprioriteetteihin:

  • monimuotoisen Euroopan yhtenäisen liikennealueen tukeminen investoimalla Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T)
  • alueellisen liikkuvuuden parantaminen kytkemällä sekundääriset ja tertiääriset solmukohdat TEN-T-infrastruktuuriin, multimodaaliset solmukohdat mukaan luettuina (vain EAKR)
  • ympäristöystävällisten, myös hiljaisten, ja vähähiilisten liikennejärjestelmien kehittäminen ja parantaminen, mukaan lukien sisävesi- ja meriliikenne, satamat, multimodaaliyhteydet ja lentoasemien infrastruktuuri, kestävän alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden edistämiseksi
  • kattavan, korkealaatuisen ja yhteentoimivan rautatiejärjestelmän kehittäminen ja kunnostaminen sekä melua vähentävien toimenpiteiden edistäminen.

EU:n tukea on mahdollista saada myös temaattisen tavoitteen mukaisiin investointeihin vähähiiliseen liikenteeseen, millä tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla aloilla, ja erityisesti kestävän multimodaalisen kaupunkiliikenteen (temaattinen tavoite 4) edistämiseen.

Näiden investointien parhaimman mahdollisen vaikutuksen varmistamiseksi kaudella 2014–2020 painotetaan erityisesti tarvetta taata hyvä strateginen ympäristö (mihin sisältyy myös se, että jäsenvaltiot hyväksyvät kattavan liikennesuunnitelman, jolla osoitetaan, miten hankkeilla myötävaikutetaan Euroopan yhtenäisen liikennealueen ja Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseen). 

Energiainfrastruktuuri ja siirtoverkot

Investoinnit älykkäiden energian jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmien infrastruktuureihin kuuluvat kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan temaattisten tavoitteiden piiriin. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavissa tukea EU:n, pääosin vähemmän kehittyneillä alueilla, yhteisrahoittamiin hankkeisiin, jotka liittyvät seuraaviin temaattisen tavoitteen 7 mukaisiin investointiprioriteetteihin:

  • energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen kehittämällä älykkäitä energian jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmiä sekä integroimalla uusiutuvista lähteistä saatavan energian hajautettu tuotanto.

Investoinnit voivat liittyä sekä sähkö- että luonnonkaasuhankkeisiin, ja niillä on edistettävä älykkäiden järjestelmien kehittämistä ja täydennettävä investointeja, joilla tuetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Tuen ennakkoehtona jäsenvaltioilla on oltava kattavat suunnitelmat, joissa kuvataan kansalliseen energiainfrastruktuuriin liittyvät painopisteet, yhdenmukaisesti kolmannen sisäenergiamarkkinalainsäädännön kanssa, johdonmukaisesti unionin laajuisen kymmenen vuoden verkon kehittämissuunnitelman kanssa, ja sen on sisällettävä realistinen ja valmis toteutusaikataulu hankkeille, joihin tavoitteena on saada EAKR:n tukea.

Temaattisen tavoitteen 4 (vähähiilinen talous) perusteella tukea on mahdollista saada myös investointeihin älykkäisiin sähkön jakelujärjestelmiin sekä uusiutuvan energian jakeluun ja tuotantoon.


Edellä mainittujen liikenne- ja energiainvestointien osalta koheesiopolitiikan tuki on suunniteltava läheisessä yhteistyössä Verkkojen Eurooppa -välineen ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) kanssa ja niiden tuella, jotta varmistetaan täydentävä luonne ja eri infrastruktuurityyppien parhaimmat mahdolliset kytkennät paikallisella, alueellisella, kansallisella, makroalueellisella ja Euroopan tasolla.

Yksityisten rahoituslähteiden odotetaan kattavan suurimman osan investoinneista tällä alueella, ja julkiset lähteet ovat täydentäviä mahdollisissa rahoitusvajetilanteissa. Julkinen rahoitus ei saa korvata yksityistä rahoitusta, vaan sen tulee täydentää ja tukea sitä valtiontukisääntöjen mukaisesti.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020