Matkailu

Eurooppa on maailman johtava turistikohde. Matkailulla on keskeinen merkitys monen eurooppalaisen alueen, ja erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden, kehittymisessä, koska sillä on huomattavia heijastavia ja työpaikkojen luomisen mahdollistavia vaikutuksia erityisesti nuorille. Matkailuala on myös osoittanut merkittävää palautumiskykyä ja jatkuvaa kasvua jopa viime aikaisen kriisin aikana.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan matkailun kilpailukykyä, kestävyyttä ja laatua alueellisella ja paikallisella tasolla. Matkailu on tietenkin tiiviissä yhteydessä luonnonvarojen, historiallisen ympäristön ja kulttuuriympäristön käyttöön ja kehittämiseen sekä kaupunkien ja alueiden vetovoimaan asuin-, työ- ja vierailupaikkoina. Sillä on tietenkin myös yhteys matkailijoiden hankkimien ja käyttämien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, innovointiin ja monipuolistamiseen.

Ohjelmakausi 2014–2020

Matkailu ei kuulu Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) koskevissa asetuksissa mainittuihin temaattisiin tavoitteisiin, koska se on paremminkin keino tai ala kuin tavoite. Asetuksissa kuitenkin ennakoidaan monia mahdollisuuksia älykkäille matkailuinvestoinneille.

Komissio on julkaissut matkailuinvestointeja koskevan temaattisen oppaan. Se suosittelee, että ne

  • mukautetaan yhteen tai useampaan temaattiseen tavoitteeseen ja investointiprioriteettiin
  • ovat yhdenmukaisia asiaankuuluvan kansallisen, alueellisen tai valtioiden välisen toimenpideohjelman SWOT-analyysin kanssa
  • keskittyvät paikallisen kulttuuri- ja matkailuympäristön arvostamiseen entistä paremmin
  • vauhdittavat tuotteita, prosesseja ja palveluita koskevaa innovaatiota ja monipuolistamista sekä erikoistumista markkinarakojen hyödyntämiseksi, jotta voitaisiin selviytyä riippuvuudesta alhaiseen lisäarvoon ja väliaikaiseen työhön sekä varmistaa taloudellinen toiminta ja työpaikat matkailusesonkien ulkopuolella.
  • Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että pk-yritysten ja klusterien valmiuksia huippuosaamiseen, innovaatioon ja kansainvälistymiseen ja klusterienvälistä toimintaa parannetaan muun muassa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien parantamisen avulla.
  • Koska matkailualan yhtenä erityisetuna on, että markkinoille pääsyn esteet ovat erityisen alhaiset, tulee painottaa yrittäjyyden ja uusien yritysten perustamisen tukemista.

Matkailulla on edelleen näkyvä rooli suunnittelussa EAKR-investoinnissa sekä siihen liittyvissä investoinneissa, jotka tehdään luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen, suojelemiseen, edistämiseen ja kehittämiseen (katso kaavio) ja joissa EAKR:n suunniteltu osuus on noin kahdeksan miljardia euroa.

eye@RIS3-tietokanta, jonne tallennetaan tiedot nousevista alueellisista älykkään erikoistumisen aloista Euroopassa (toteutetaan älykkään erikoistumisfoorumin avulla), osoittaa, että monilla alueilla niiden älykästä erikoistumista koskevissa strategioissa asetetaan matkailu-alan palveluinnovointi ja liiketoimintamalli-innovointi etusijalle ja kyseiseen tavoitteeseen kohdennetaan huomattava määrä rahoitusta.

Ne keskittävät ponnistelut esimerkiksi kilpailukykyisten markkinarakojen ja brändien kehittämiseen, kuten ikäihmisille tarkoitettuun matkailuun (senioritalous) tai ekomatkailuun, matkailualan arvoketjujen parantamiseen suurempien markkinasegmenttien tavoittelemiseksi ja matkailutoimintojen monipuolistamiseen sesonkimatkailuriippuvuuden vähentämiseksi.

Näillä alueilla on käytössä kattavat strategiat, joiden tavoitteena on korkeamman lisäarvon saavuttaminen matkailuinnovointiin tehtävien investointien avulla, mutta myös entistä useampien heijastusvaikutusten toteutuminen muilla aloilla, kuten kulttuuriteollisuudessa ja luovalla alalla, elintarviketeollisuudessa, rakennusalalla jne.