Pk-yritysten kilpailukyky

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat elintärkeitä EU:n taloudelle. Ne kattavat yli 99 % Euroopan yrityksistä ja kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työpaikoista.

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen on yksi vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta. Pk-yrityksiä tuetaan kuitenkin myös muiden temaattisten tavoitteiden, etenkin tutkimuksen ja innovoinnin, vähähiilisen talouden sekä tieto- ja viestintätekniikan, puitteissa. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on nimenomaisesti pk-yrityksille osoitetulla yli 65 miljardin euron eli noin 20 prosentin rahoitusosuudellaan yksi tärkeimmistä tuen lähteistä uudelle pk-yrityksiä koskevalle strategialle, jolla edistetään ”ihmisten hyväksi toimivaa taloutta”. Pk-yrityksiä tuetaan myös lisäämällä rahoitusvälineiden käyttöä ja hyödyntämällä EU:n, kansallista ja alueellista lisärahoitusta rahoituskaudella 2014–2020.

Nämä investoinnit auttavat pk-yrityksiä

 • saamaan rahoitusta investointeihin esimerkiksi avustuksina, lainoina, lainatakuina ja riskipääomana
 • hyödyntämään kohdennettua liiketoimintatukea, esimerkiksi osaamista ja neuvoja, tietoja ja verkottumismahdollisuuksia sekä rajat ylittäviä kumppanuuksia
 • pääsemään helpommin maailmanmarkkinoille ja kansainvälisiin arvoketjuihin
 • hyödyntämään uusia kasvun lähteitä, kuten vihreä talous, kestävä matkailu, terveys- ja sosiaalipalvelut, mukaan luettuna senioritalous, sekä kulttuuriteollisuus ja luova ala
 • investoimaan henkiseen pääomaan ja organisaatioihin, jotka tarjoavat käytännöllistä ammatillista koulutusta
 • luomaan arvokkaita yhteyksiä tutkimuskeskusten ja yliopistojen kanssa innovoinnin edistämiseksi.
 • Uusyritysten perustaminen ja laajentaminen

Ks. EAKR:sta pk-yrityksille vuosina 2007–2013 myönnetyn tuen jälkiarviointi

Uudet, yksinkertaistetut yhteiset säännöt ja toimet helpottavat pk-yritysten rahoituksen saantia koheesiopolitiikan alan rahastoista vuosina 2014–2020. Niitä ovat muun muassa

 • verkkoraportointi varojen käytöstä
 • selvemmät tukikelpoisuussäännöt
 • entistä kohdennetummat ja harvemmat tarkastuskäynnit pieniin yrityksiin
 • rahoitusvälineiden koostumuksen ja saannin laajempi soveltamisala ja yksinkertaistaminen.

Pk-yrityksiin kohdistuvien investointien lisäys kaudella 2014–2020 pohjautuu seuraaviin, vuosien 2007–2013 EU:n koheesiopolitiikan saavutuksiin:

 • yli 95 000 start-up-yritystä sai tukea
 • yli 300 000 työpaikkaa luotiin pk-yrityksissä.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020