Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikoiden (TVT) kehittäminen on Euroopan kilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeää yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmantaloudessa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla yli 20 miljardia euroa TVT-investointeihin rahoituskaudella 2014–2020. Nämä investoinnit tukevat komission tavoitetta siirtää EU digitaaliaikaan.

Tieto- ja viestintätekniikoiden saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen on yksi koheesiopolitiikan 11 temaattisesta tavoitteesta kaudella 2014–2020. EAKR:n painopisteitä ovat seuraavat:

  • laajakaistan käytön laajentaminen ja nopeiden verkkojen käyttöönotto
  • TVT-tuotteiden ja -palvelujen sekä verkkokaupan kehittäminen
  • sähköisiin viranomaispalveluihin, verkko-oppimiseen, tietoyhteiskuntaan osallistumiseen sekä sähköisiin kulttuuri- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvien TVT-sovellusten parantaminen.

TVT-toimia voidaan tukea myös muiden temaattisten tavoitteiden avulla, ja ne sisältyvät useisiin älykkään erikoistumisen strategioihin. Siirtyminen perinteisestä TVT-alaa koskevasta lähestymistavasta kattavaan paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen "digitaalistrategiaan" osana älykkään erikoistumisen strategiaa antaa alueille mahdollisuuden määrittää niille olennaiset TVT-investointiprioriteetit.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot eivät tarjoa ainoastaan taloudellista tukea, vaan ne on nähtävä myös politiikan välineenä, joka tukee viranomaisia strategian määrittelyssä sekä hallinto- ja investointitoimien suunnittelussa. Jäsenvaltioiden ja alueiden, jotka haluavat käyttää EU:n rahoitusta TVT-hankkeisiin, on laadittava digitaalisen kasvun strateginen toimintapoliittinen kehys ja seuraavan sukupolven verkkoja koskeva suunnitelma. Näin varmistetaan, että EU:n investoinneilla on mahdollisimman suuri vaikutus.

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja voidaan käyttää myös strategisesti edistämään digitaalisia sisämarkkinoita koskevien lainsäädäntöaloitteiden täytäntöönpanoa, kehittämään hallinnollisia valmiuksia lainsäädännön tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi sekä lisäämään kansallista julkista ja yksityistä rahoitusta digitaalisten sisämarkkinoiden myönteisten vaikutusten tehostamiseksi ja vauhdittamiseksi kaikilla EU:n alueilla.

TVT-investointien lisäys kaudella 2014–2020 pohjautuu seuraaviin rahoituskauden 2007–2013 saavutuksiin:

  • laajakaistayhteys yli viiden miljoonan ihmisen saataville
  • EAKR:n tukea yli 20 700 TVT-hankkeelle.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020