Tehokas julkishallinto

EU:n koheesiopolitiikan rahoituksella investoidaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen ja uudistuksiin temaattisen tavoitteen 11 mukaisesti (vuosien 2014–2020 rahoitusjakson kaikki 11 temaattista tavoitetta ovat tarkasteltavissa täällä) ja rahoitushallinnon hallintovalmiuksia vahvistavan teknisen tuen mukaisesti.

Temaattinen tavoite 11

Tavoitteena on luoda instituutioita, jotka ovat vakaita ja odotuksenmukaisia, mutta myös tarpeeksi joustavia vastaamaan moninaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, avoimia vuoropuheluun yleisön kanssa, valmiita ottamaan käyttöön uusia poliittisia ratkaisuja ja tarjoamaan parempia palveluita. . Julkisella sektorilla tehdyt investoinnit rakenteisiin, henkiseen pääomaan, järjestelmiin ja välineisiin ovat suuntautuneet tehokkaampiin organisaatioprosesseihin, nykyaikaiseen hallintoon sekä motivoituneisiin ja taitaviin virkamiehiin.
Koheesiopolitiikan julkishallinnolle osoittama tuki liittyy maakohtaisiin suosituksiin, talouden sopeutusohjelmiin (tarvittaessa) ja kansallisiin uudistusohjelmiin.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Euroopan sosiaalirahaston tärkeimmät toimet:

Investoinnit julkishallinnon ja julkisten palvelujen institutionaalisiin valmiuksiin ja tehokkuuteen kaikilla hallinnon tasoilla. Huomion kiinnittäminen uudistuksiin, sääntelyn parantamiseen ja hyvään hallintotapaan:

  • uudistukset, joilla varmistetaan parempi lainsäädäntö, politiikkojen väliset synergiat ja julkisten politiikkojen tehokas hallinta, sekä avoimuus, lahjomattomuus ja vastuuvelvollisuus julkishallinnossa ja julkisen rahoituksen käyttämisessä
  • henkilöresurssistrategioiden ja -politiikkojen kehitys ja täytäntöönpano
  • hallintopalveluiden tehokkuuden lisääminen

valmiuksien luominen sidosryhmille työllistämisellä, koulutuksella, terveydenhuolto- ja sosiaalipolitiikalla sekä toimiala- ja aluekohtaisilla sopimuksilla, joilla toteutetaan uudistuksia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla:

  • sidosryhmien, esimerkiksi työmarkkinakumppanien ja kansalaisjärjestöjen valmiuksien parantaminen ja niiden auttaminen työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalipolitiikan edistämisessä
  • alakohtaisten ja alueellisten sopimusten kehittäminen työelämässä, sosiaalisessa osallisuudessa sekä terveydenhuolto- ja opetusaloilla kaikilla alueellisilla tasoilla.

Euroopan aluekehitysrahaston tärkeimmät toimet:

  • Euroopan aluekehitysrahaston täytäntöönpanoon liittyvien ja ESR:n tukemien institutionaalisten valmiuksien, julkishallinnon ja julkisten palveluiden tehokkuuden vahvistaminen; tuettaviin toimintoihin kuuluu esimerkiksi sellaisten välineiden ja infrastruktuurin hankinta, jotka tukevat julkisten palveluiden nykyaikaistamista työllisyyden, koulutuksen, sosiaalipolitiikan ja tullipolitiikan aloilla.
  • Myös Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvät hallinnolliset valmiudet voivat saada rahoitusta.

Euroopan koheesiorahaston tärkeimmät toimet:

  • Julkishallinnon institutionaalisten valmiuksien ja tehokkuuden sekä koheesiorahaston toteuttamiseen liittyvien julkisten palveluiden vahvistaminen.

Tekninen tuki

Tehokkaaseen julkishallintoon suunnattujen, temaattisen tavoitteen 11 mukaisten investointien lisäksi tarjotaan teknistä tukea viranomaisille, jotka hallinnoivat ja käyttävät ERI-rahastoja, jotta nämä voisivat suorittaa tehtäviä, jotka niille on asetettu erilaisissa Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ERI) säännöksissä.

Lisäksi tekninen tuki tukee toimia, joilla pyritään vähentämään tuensaajien hallinnollisia rasituksia, ja toimia, jotka parantavat tuensaajien valmiuksia käyttää ERI-rahoitusta, sekä toimia, joilla parannetaan asiaankuuluvien kumppanien valmiuksia.
Komissio on käynnistänyt useita aloitteita, joilla tuetaan rahastojen täytäntöönpanoa. Näihin kuuluvat muun muassa TAIEX REGIO PEER 2 PEER -vaihtojärjestelmä ja koulutuksen tarjoaminen ERI-rahastojen säännöistä ja säännöksistä jäsenvaltioiden asiantuntijoille sekä seminaarien tarjoaminen petosten ja korruption vastaisista toimista rahastojen hallinnassa.

Teknisen tuen toimet keskittyvät pelkästään ERI-rahastojen toteuttamiseen (esimerkiksi rahastojen hallinnan vaatimien henkilöresurssien parantamiseen, neuvonantajien palkkaamiseen opintoihin, hankevalmisteluun tai toimintojen, koulutuksen, verkottumisen ym. valvontaan/arviointiin), ja siksi se rajoittuu ohjelmajakson ajalle. Temaattinen tavoite 11 on tätä laajempi ja pitkäaikaisempi. Se keskittyy todellisiin uudistuksiin ja järjestelmän muutoksiin parantaakseen julkishallinnon tehokkuutta, joka ei ole riippuvainen EU:n rahastovarojen hallinnasta.

Linkit