Ohjelmasuunnittelu ja täytäntöönpano

Lisätyökalut

 

Aluepolitiikka koskettaa kaikkia EU:n osia kaikilla tasoilla - EU:n laajuisesta ja kansallisesta mittakaavasta Euroopan alueisiin ja paikallisyhteisöihin. Se on osa EU:n koheesiopolitiikkaa ja Euroopan unionin strategiaa, jonka tavoitteena on edistää ja tukea jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista kokonaiskehitystä. Kansalliset ja alueelliset elimet panevat politiikkaa täytäntöön yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Koheesiopolitiikan kehys laaditaan seitsemän vuoden jaksoksi. Nykyinen jakso kattaa vuodet 2014-2020.

Politiikan täytäntöönpanoon kuuluvat seuraavat vaiheet:

  • Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä politiikan määrärahoista ja niiden käyttöä koskevista säännöistä komission ehdotuksen perusteella. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (EAKR, ESR, koheesiorahasto, maaseuturahasto ja meri- ja kalatalousrahasto) yhteisten sääntöjen lisäksi jokaiselle rahastolle on omat erityissääntönsä.
  • Koheesiopolitiikan periaatteet ja painopistealat valitaan komission ja EU:n jäsenvaltioiden välisessä kuulemisprosessissa. Jokainen jäsenvaltio laatii luonnoksen kumppanuussopimuksesta, jossa hahmotellaan maan strategia ja ehdotetaan ohjelmaluetteloa. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden on myös esitettävä luonnokset toimenpideohjelmista, jotka kattavat koko jäsenvaltion tai alueen. Lisäksi on useampaa kuin yhtä maata koskevia yhteistyöohjelmia.
  • Komissio neuvottelee kansallisten viranomaisten kanssa kumppanuussopimuksen lopullisesta sisällöstä sekä jokaisesta ohjelmasta. Ohjelmassa esitetään maan tai alueen tai kyseessä olevan yhteistyöalueen painopistealat. Työntekijät, työnantajat ja kansalaisjärjestöt voivat myös osallistua toimenpideohjelmien suunnitteluun ja hallinnointiin.
  • Jäsenvaltiot ja niiden alueet panevat ohjelmat täytäntöön. Tämä tarkoittaa satojentuhansien hankkeiden valintaa, valvontaa ja arviointia. Kunkin maan tai alueen hallintoviranomaiset organisoivat työn.
  • Komissio antaa määrärahoista maksusitoumuksen (jolloin maat voivat alkaa käyttää rahaa ohjelmiinsa).
  • Komissio maksaa oikeaksi todistetut kulut kullekin maalle.
  • Komissio valvoo jokaista ohjelmaa yhdessä kyseessä olevan maan kanssa.
  • Sekä komissio että jäsenvaltiot toimittavat raportteja koko ohjelmakauden ajan.
Lisätietoa Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevista asetuksista.