Kauden 2014–2020 painopisteet

Uutta 2014–2020

  • Tulospainotteisuuden vahvistaminen: selkeämmät ja mitattavat tavoitteet tilivelvollisuuden parantamiseksi.
  • Yksinkertaistaminen: yhdenmukaiset säännöt viidelle rahastolle.
  • Edellytykset: erityisten ennakkoehtojen käyttöönotto ennen kuin varat voidaan ohjata.
  • Kaupunkiulottuvuuden vahvistaminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen: vähimmäismäärä EAKR:n osoittamista varoista  yhdennettyihin kaupunkihankkeisiin ja vastaavasti ESR:n varoista syrjäytyneiden väestöryhmien tukemiseen.
  • Linkki taloudelliseen uudistukseen: komissio voi keskeyttää rahoituksen, jos jäsenvaltio ei noudata EU:n taloussääntöjä.

Mitkä ovat painopisteet?

Koheesiopolitiikalle on asetettu 11 temaattista tavoitetta, jotka tukevat kasvua kaudella 2014–2020.

  • EAKR:n investoinneilla tuetaan kaikkia 11:tä tavoitetta, mutta tavoitteet 1–4 ovat investointien pääkohteita
  • ESR:n pääkohteita ovat tavoitteet 8–11, mutta rahasto tukee myös tavoitteita 1–4.
  • Koheesiorahasto tukee tavoitteita 4–7 ja 11.

1. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen

2. Tieto- ja viestintätekniikoiden saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen

3. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

4. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen

5. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

6. Ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

7. Kestävän liikenteen edistäminen ja liikenneverkkoinfrastruktuurien parantaminen

8. Kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

9. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta

10. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen

11. Julkishallinnon tehokkuuden lisääminen