Varojen investoinnin ja hallinnoinnin parantaminen

Komissio tukee jäsenvaltioita auttaakseen niitä käyttämään koheesiopolitiikan rahoitusta parhaalla mahdollisella tavalla ja puuttuakseen täytäntöönpanoa koskeviin ongelmiin. Kyseistä tukea on lisätty rahoituskaudella 2014–2020.

Lisätyökalut

 

Hallinnollisten valmiuksien kehittäminen

Jäsenvaltioiden valmiudet hallinnoida Euroopan rakenne- ja investointirahastoja tehokkaasti on keskeinen tekijä, joka edistää koheesiopolitiikan tuloksellisuutta. Komissio auttaa kansallisia ja alueellisia viranomaisia vahvistamaan hallinnollisia valmiuksiaan parantamalla rakenteita, henkilöresursseja, järjestelmiä ja työvälineitä. Sen lisäksi, että koheesiopolitiikan kauden 2014–2020 rahoituksella pyritään parantamaan viranomaisten valmiuksia hallinnoida rahastoja, sillä tuetaan julkishallinnon tehostamista laajemminkin rahoittamalla institutionaalisten valmiuksien kehittämistä ja uudistuksia.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: alueellisten asiantuntijoiden vaihto

Asiantuntijoiden vaihtojärjestelmä TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en  on työkalu, jolla sovitetaan yhteen eri maiden tarpeet ja asiantuntemus. Tällä kysyntään perustuvalla työkalulla pyritään vastaamaan suoraan varoja hallinnoivien kansallisten tai alueellisten viranomaisten pyyntöihin järjestämällä asiantuntijavierailuja, opintokäyntejä ja erityiskysymyksiin keskittyviä työpajoja.

Rehellisyyssopimukset

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on sitoutunut etsimään ja testaamaan uusia tapoja, joilla voidaan suojata EU:n varoja huonon hallinnon, petosten ja korruption vaaroilta sekä lisätä varojen käytön läpinäkyvyyttä. Yhtenä tämän alan aloitteena on käynnistetty pilottihanke ”Rehellisyyssopimukset - Siviilivalvontamekanismi EU:n varojen suojaamiseksi petoksilta ja korruptiolta”. Hanke toteutetaan yhteistyössä Transparency Internationalin kanssa, ja sillä pyritään testaamaan rehellisyyssopimuksia useissa hankkeissa, joita EU:n rakenne- ja koheesiorahastot osarahoittavat jäsenvaltioissa.
Lisätietoja rehellisyyssopimuksista ja pilottihankkeesta löytyy täältä en.

ERI-rahastojen yksinkertaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä

Ryhmän tehtävänä on auttaa komissiota löytämään ratkaisuja, joilla kevennetään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) tuensaajien hallinnollisia velvoitteita.
ERI-rahastojen yksinkertaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä en.

Kehityksessä jälkeen jääneitä alueita koskeva aloite

Komissio selvittää, miksi heikon taloudellisen kehityksen alueet tai alueet, joiden bruttokansantuotteen kasvu on ollut usean vuoden negatiivinen, jäävät muista jälkeen. Tämä suuntaus herättää huolta erityisesti koheesiopolitiikan alalla, koska koheesiopolitiikalla pyritään vähentämään kehityseroja Euroopan eri alueiden välillä.
Kehityksessä jälkeen jääneitä alueita koskeva aloite en.

Asiantuntijoiden sääntöjä ja määräyksiä koskeva koulutus

Komissio tarjoaa koulutusta en hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisille, jotka ovat tekemisissä Euroopan aluekehitysrahastonEuroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston kanssa. Koulutuksessa keskitytään EU:n koheesiopolitiikan vuosien 2014–2020 lainsäädäntökehyksen keskeisiin uusiin tekijöihin, ja se koostuu kahdesta moduulista:

  • ohjelmasuunnittelu ja täytäntöönpano
  • varainhoitoon ja valvontaan liittyvät kysymykset.

Taustatiedote: EU:n koheesiopolitiikan varojen investointia ja hallinnointia EU:n jäsenvaltioissa parannettava (24. maaliskuuta 2015) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Julkisia hankintoja koskeva toimintasuunnitelma

Komission julkisia hankintoja koskevassa toimintasuunnitelmassa en  esitetään joukko aloitteita, joilla autetaan jäsenvaltioita parantamaan hallintoviranomaisten ja edunsaajien tehokkuutta julkisten hankintojen hyödyntämisessä EU:n investoinneissa ohjelmakaudella 2014–2020.

Toimijoiden alueelliset yhteisöt

Hallintoviranomaisten kanssa tekemämme yhteistyön tarkoituksena on kehittää hallintoviranomaisissa tai välittävissä elimissä työskentelevien ammattilaisten yhteisöjä, jotka mahdollistavat toimintatapojen ja kokemusten vaihtamisen. Tätä varten olemme omaksuneet innovatiivisempia työskentelytapoja ja käytämme kokeiluun kannustavaa policy lab -työpajamallia.
Toimijoiden alueelliset yhteisöt en.

Tutkimukset uusien säännösten täytäntöönpanosta ohjelmasuunnittelussa

Näiden tutkimusten tarkoituksena on kartoittaa, miten uudistetun politiikan uusia lakisääteisiä elementtejä on toteutettu ohjelmasuunnitteluprosessissa. Viimeinen tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa hankkeiden laajuudesta kaudella 2007–2013.
Tutkimukset tarjoavat näyttöä ja analyyttisen perustan vuoden 2020 jälkeisen politiikan suunnittelua ja vaikutusten arviointeja koskevaa keskustelua varten.
Tutkimukset uusien säännösten täytäntöönpanosta ohjelmasuunnittelussa en.

ARACHNE

Arachne on Euroopan komission kehittämä työkalu tiedonlouhintaa ja -rikastusta varten. Sen tavoitteena on helpottaa rakennerahastojen (Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto) hallinnointiin liittyvää hallintoviranomaisten valvonta- ja tarkastustyötä.
Arachne-työkalu Riskien Pisteytykseen

EAKR:n ja koheesiorahaston hallinnointiin sekä käyttöönottoon liittyvä EU:n osaamiskehys

Komissio ottaa käyttöön EU:n osaamiskehyksen ja siihen liittyvän itsearviointityökalun, joka on tarkoitettu kansallisille koordinointielimille, hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisille, yhteisille sihteeristöille sekä välittäville toimielimille. Nämä välineet tukevat hallintoelimiä niiden pyrkimyksissä parantaa varojen hallintaan liittyviä valmiuksia auttamalla niitä tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisia pätevyysvajeita.
EAKR:n ja koheesiorahaston hallinnointiin sekä käyttöönottoon liittyvä EU:n osaamiskehys

Hallinnollisten valmiuksien kehittämisen aikaistaminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle

Hallintoviranomaisia pyydetään hakemaan komission pilottihankkeeseen "Hallinnollisten valmiuksien kehittämisen aikaistaminen”. Valitut hallintoviranomaiset voivat hyötyä räätälöidystä EU:n neuvontapalvelutuesta hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä ollakseen valmiita vuoden 2020 jälkeiselle ajanjaksolle. Neuvontapalvelutuki toteutetaan tiiviissä yhteistyössä OECD:n kanssa.

Seuraavat vaiheet:

Hallintoviranomaiset voivat hakea 9. huhtikuuta 2018 saakka. Ehdotuspyynnön tulokset julkaistaan huhtikuun lopulla. Lisätietoja on saatavana kohdassa kiinnostuksenilmaisupyyntö.
Hallinnollisten valmiuksien kehittämisen aikaistaminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Tämä käytännön välineistö tarjoaa ideoita ja hyviä toimintamalleja jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka haluavat kehittää ohjelman täytäntöönpanossa tarvittavia hallinnollisia valmiuksiaan.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en