Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Lisätyökalut

 

Uutisia

  Panoraman kesänumero on nyt ladattavissa. Sen pääartikkelissa käsitellään EU:n toimia Covid-19-kriisin aikana. Tarkastelemme koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa investointialoitetta sekä muita rahoitusvälineitä ja kerromme hankkeista kentällä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Asiaa datasta -osiossa tarkastellaan yleisemmin, miten alueet voivat investoida terveydenhuoltoon koheesiopolitiikan avulla.

  Alueita koskevassa osiossa keskitytään tällä kertaa Emilia-Romagnan alueeseen Italiassa. Alueen johtaja Stefano Bonaccini kertoo erikoishaastattelussa, miten alue hyödyntää innovoinnissa historiaa ja perinteitä. Tarkastelemme myös 30 vuotta täyttävän Interreg-ohjelman vaikutusta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan erilaisten onnistuneiden ympäristöhankkeiden kautta. Luomme katsauksen tarkastusyhteisön työhön ja juhlimme Pohjois-Makedonian liittymistä Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaan EU:n strategiaan.

  Omin sanoin -osiossa puheenvuoron saa Eurocities-verkosto, ja osiossa kerrotaan tämän vuoden EU:n alueiden ja kuntien teemaviikosta. Hankkeet-osiossa vieraillaan Belgiassa, Alankomaissa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta Interreg-ohjelman käynnistämisestä. Interreg-ohjelma on EU:lle tunnusomainen ohjelma, jolla halutaan edistää raja-alueiden välistä alueellista yhteistyötä. Juhlavuoden kunniaksi koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira antoi seuraavan lausuman:

  Interreg-ohjelma on minulle sydämen asia. Interreg on ainutlaatuinen yhteistyöväline, joka saa koheesiorahoitusta. Sen puitteissa alueet ja maat voivat tehdä yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Interreg-hankkeet ovat konkreettinen esimerkki siitä, että rajojen ei tarvitse olla esteitä vaan ne voivat tarjota mahdollisuuden kasvuun ja menestykselliseen yhteistyöhön. Lukuisten EU:n tukemien hankkeiden ansioista Interreg on 30 viime vuoden aikana tuonut lähemmäksi toisiaan yli 170 miljoonaa raja-alueilla asuvaa ihmistä, parantanut heidän elämäänsä ja luonut uusia yhteistyömahdollisuuksia.

  Interregin 30-vuotisjuhla osuu ratkaisevaan ajankohtaan EU:n historiassa. Vastassamme on vakavia globaaleja ja paikallisia haasteita, ja siksi meidän on saatava takaisin kansalaisten luottamus ja varmistettava, että tuloksia syntyy. Interreg on tehnyt työtä nyt jo 30 vuotta sen puolesta, että ketään ei jätetä ja että voimme rakentaa Eurooppaa kivi kiveltä. Tarkoituksena on jatkaa tätä tehtävää. Samalla haluamme hyödyntää tätä juhlavaa tilaisuutta kysymysten esittämiseen, ajatusten uudelleen suuntaamiseen ja uuden hengen puhaltamiseen siihen, mitä pidämme Euroopan unionin perusarvona eli yhteistyöhenkeen, joka perustuu vakaaseen käsitykseen siitä, että yhdessä olemme vahvempia.

  Tausta

  Euroopan alueellinen yhteistyö, joka tunnetaan paremmin nimellä Interreg, käynnistettiin vuonna 1990. Interreg on symbolinen koheesiopolitiikan ohjelma, joka tarjoaa puitteet jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välisille yhteisille toimille ja toimintatapojen vaihdolle. Euroopan alueellisen yhteistyön yleisenä tavoitteena on edistää tasapainoista taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä koko unionissa. Interreg-ohjelma rakentuu kolmeen yhteistyölohkoon, jotka ovat rajanylinen yhteistyö (Interreg A), valtioiden välinen yhteistyö (Interreg B) ja alueiden välinen yhteistyö (Interreg C).

  Interreg-ohjelmalla on ollut viisi perättäistä ohjelmakautta: INTERREG I (1990–1993) - INTERREG II (1994–1999) - INTERREG III (2000–2006) - INTERREG IV (2007–2013) - INTERREG V (2014–2020).

  Interreg-yhteistyöohjelmat kattavat koko Euroopan mantereen. Niiden kokonaisbudjetti ohjelmakaudella 2014–2020 on 12 miljardia euroa, mikä sisältää EU:n ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet.

  Interreg-ohjelman 30-vuotiskampanja on käynnissä koko vuoden 2020 ajan. Sen teemana ovat naapurit, vihreys ja nuoriso. Kampanjassa tarkastellaan aiempia saavutuksia ja suunnataan katse tulevaisuuteen: mitä voidaan tehdä enemmän ja paremmin?

  Lisätietoja

  Euroopan naapuruusvälineen (ENI) rajat ylittävän yhteistyön yhteisöön kuuluu satojatuhansia EU:n ulkoraja-alueilla työskenteleviä ihmisiä sekä Euroopasta että sen ulkopuolelta. Yhdessä he vauhdittavat toimia, piristävät talouskasvua ja siirtävät tietämystä eteenpäin.

  Sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston (NEAR) että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston (REGIO) tavoitteena on lujittaa entisestään yhteistyötä, jota EU:n ulkorajoilla tehdään naapuruuspolitiikan ja koheesiopolitiikan alalla. Konkreettisesti kyse on kuitenkin Euroopan unionin ulkorajoilla elävien ihmisten välisen luottamuksen ja yhteyksien vahvistamisesta ja rajan molemmin puolin asuvien ihmisten arkielämän parantamisesta yhteistyön avulla. Kyse on myös siitä, että rakennetaan teitä, jotka yhdistävät toisiinsa markkina-alueita ja edistävät matkailua, kierrätetään jätteitä lannoitteiksi ja säilytetään uhanalaisia lajeja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi.

  Euroopan naapuruusvälineen (ENI) rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla liitetään alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) 1.1.2020 alkaen osaksi Interreg-aloitetta. Näin lisätään koordinointia ja hyödynnetään yhteisvaikutuksia muiden alueellisen yhteistyön välineiden kanssa.

  Ohjelmien piiriin kuuluu 31 eri maata ja monia erilaisia kieliä, kulttuureita ja elämäntapoja. Tästä huolimatta niissä kaikissa työskennellään EU:n raja-alueilla sijaitsevien paikallisyhteisöjen hyväksi ja puututaan yhteisiin ongelmiin yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Vaikeina aikoina nämä ohjelmat ovat elävä todiste yhteistyön todellisesta merkityksestä: niillä jatketaan rajat ylittävien yhteyksien luomista sekä jakamis- ja vaihtotoimia.

  Yli rajojen

  Haasteet ovat nyt globaalimpia kuin koskaan: niihin kuuluvat muun muassa saasteet, ilmastonmuutos ja yhteiskunnalliset haasteet. Vaikeudet naapurimaiden raja-alueilla heijastuvat Eurooppaan ja päinvastoin. Ratkaisuja kriiseihin ei voida löytää eristyksissä eivätkä globaalit ongelmat pysähdy maiden välisille rajoille.

  Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat EU:n ulkoraja-alueilla antavat tuhansille järjestöille tilaisuuden tehdä yhteistyötä, vaihtaa tietämystä ja asiantuntemusta päivittäisen toimintansa puitteissa ja saavuttaa konkreettisia tuloksia alueidensa hyväksi. ENI:n 15 rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaa ulottuvat pohjoisessa Suomesta ja Venäjältä itään Unkarin ja Ukrainan kaltaisiin maihin ja etelässä Italiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään. Ne kattavat tuhansia kilometrejä maa- ja merirajaa, yhden merensalmen ja kolme merialuetta, joiden osalta kokonaisinvestoinnit ovat miljardi euroa ohjelmakaudella 2014–2020. Tähän mennessä on jätetty yli 4 200 hakemusta ja lähes 600 hankkeelle on myönnetty rahoitusta. Kentällä toimii yli 2 000 tuensaajaa, kansalaisjärjestöä, yliopistoa, kuntaa ja yksityistä yritystä: liikkeellä on kokonainen pieni maailma sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita rakentamassa luottamusta yhteisöjen välille.

  Yhteisten sääntöjen laatiminen

  ”Aloittaessamme vuosia sitten hankkeet olivat paljolti toistensa peilikuvia: ihmiset raja-alueen molemmin puolin olivat taipuvaisia matkimaan toisiaan”, toteaa yksikönpäällikkö Mathieu Bousquet (NEAR, C.1 – Georgia, Moldova, naapurialueiden rajat ylittävä yhteistyö). ”Nyt tuensaajat tekevät kuitenkin yhä enemmän yhteistyötä yhden yhteisen tavoitteen hyväksi.”

  Yhteistyö EU:n ulkorajoilla alkoi hahmottua vuonna 2006. Ensimmäisellä ohjelmakaudella (2007–2013) vastassa oli monia haasteita, kun välinettä laajennettiin kattamaan kaikki naapurimaat ja sovellettiin ensimmäistä kertaa kaikille yhteisiä sääntöjä.

  ”Jokaisen oli siirryttävä pois omalta osaamisalueeltaan ja luovuttava tutuista rahoitusmenettelyistä: jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan säännöksistä ja kumppanimaiden kehitysavun ja teknisen avun järjestelyistä”, selittää ENI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanon ja hallinnoinnin teknisen tuen (TESIM) hankkeen tiimijohtaja Carlos Bolaños. ”Tänään voimme sanoa, että meillä on aito kumppanuus, johon kuuluu ohjelmien yhteishallinnointi. Omavastuullisuuden tunne on jotakin ainutlaatuista yhteistyön alalla, ENI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia koskevan aloitteen todellinen valttikortti.”

  Euroopan luoviessa läpi rahoituskriisien ja alueellisen kuohunnan ENI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat pitävät pintansa. Ensimmäinen ohjelmasuunnittelujakso toteutettiin Euroopan ja sen naapurimaiden rämpiessä syvällä talouskriisissä, ja samaan aikaan Syyrian konfliktit vaativat osansa ja suhteet Krimillä olivat jännittyneet. Sidosryhmät olivat kuitenkin vahvasti sitoutuneita, ja yhteistyötä pystyttiin paitsi pitämään yllä myös jatkamaan toisella ohjelmakaudella 2014–2020. Nyt näköpiirissä on kolmas vaihe ja ohjelmakautta 2020–2027 koskeva työ on jo alkanut. Vaikka uusia sääntöjä otetaan käyttöön, yhteisö on jälleen kerran valmis tehokkaaseen toimintaan.

  ”Aloittaessamme emme voineet kuvitella, että kumppanuus olisi niin tasavertainen ja että kumppanimaan tuensaaja voisi johtaa hanketta”, Bolaños jatkaa. ”Ei sen takia, ettei kumppanimailla olisi ollut valmiuksia, vaan yksinkertaisesti siksi, että julkisten varojen hallinnointia koskevat unionin säännöt ovat melko monimutkaiset, ja niihin on perehdyttävä tarkoin. Nykyisin olemme edistyneet tällä alalla huomattavasti.” 

  Sen lisäksi, että Venäjän federaatiossa on eniten tuensaajia (tähän mennessä 390), kumppanimaiden organisaatiot ja laitokset myös johtavat tällä hetkellä 30:tä prosenttia hankkeista.

  Uusia yhteistyömuotoja

  Miten suuria nämä hankkeet ovat? Niiden taloudellinen suuruusluokka on 50 000 – 3 000 000 euroa. Ne ovat usein pilottihankkeita, joilla saadaan raivattua tietä uudelle yhteistyömallille monilla aloilla ympäristönsuojelusta teknologian siirtoon pk-yritysten hyväksi, kulttuuriperinnön uudistamisesta avoimen markkinainfrastruktuurin kehittämiseen ja kestävän matkailun edistämiseen.

  ”Suhtaudumme erittäin myönteisesti ENI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien aloittamiseen alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastossa ensi vuoden alusta. Odotamme innolla yhteistyötä naapuruusmaiden kanssa, jotta vahva omavastuullisuus säilyy valmistellessamme uutta ohjelmasukupolvea. Haluamme hyödyntää vuoden 2020 jälkeistä yksinkertaistamista koskevia ehdotuksia ja luoda tiiviimmät yhteydet Interreg-aloitteen ohjelmien välille”, toteaa yksikönpäällikkö Jean-Pierre Halkin (REGIO, makroalueet, valtioiden rajat ylittävä / alueiden välinen yhteistyö, IPA ja laajentuminen). ”Vuonna 2020 meillä on samalla myös tilaisuus juhlistaa 30-vuotiasta Interreg-aloitetta jälleenyhdistyneenä perheenä. Vuoden 2020 teemana on ehdottomasti yhteistyö.”

  Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) edellisen sukupolven ohjelmissa on jo kehitetty tietämystä ja välineitä. Nykyisillä ENI:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla jatketaan aiempia toimia ja panostetaan edelleen vahvasti runsaan inhimillisen vuorovaikutuksen lujittamiseen, stereotypioiden purkamiseen ja historiallisten ennakkoluulojen kumoamiseen – koska naapureilla on merkitystä! Koska yhteistyöllä on merkitystä!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Lisää uutisia

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people