Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Lisätyökalut

 

Uutisia

  Panoraman syysnumero on nyt ladattavissa. Siinä käsitellään laajasti erilaisia aiheita kaupunkialueisiin liittyvistä asioista aina kansainväliseen yhteistyöhön ja energiapolitiikkaan.

  Maakohtaisessa osiossa keskitytään tällä kertaa Liettuaan. Valtiovarainministeri Vilius Šapoka kertoo haastattelussamme, miten Liettuan kilpailukykyä ja tuottavuutta on parannettu EU-rahoituksen avulla investoimalla yritysten kehittämiseen. Tätä havainnollistetaan luomalla tarkempi katsaus viiteen eri hankkeeseen. Kameralle tallennettuna -osiossa kerrotaan Saksan Rheinland-Pfalzin alueella rahoitetuista hankkeista.

  Tarkastelemme koheesiopolitiikan tukea kestävän energian ja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi sekä strategisten kaupunkikumppanuuksien ylläpitämistä kansainvälisen kaupunkienvälisen yhteistyöohjelman kautta. Lisäksi kerromme liiketoiminnan harjoittamisesta Kroatiassa, Tšekin tasavallassa, Portugalissa ja Slovakiassa äskettäin julkaistun raportin tuloksista.

  Julkistamme tämän vuoden EUinmyregion-valokuva- ja blogikilpailujen voittajat sekä kuulemme äskettäin päätökseen saadun Road Trip -hankkeen kahdeksan nuoren osallistujan mietteitä seikkailun päätyttyä. Hankeosiossa vierailemme Gibraltarilla, Romaniassa ja Saksassa.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  ETA-tuki ja Norjan maksama tuki ovat Islannin, Liechtensteinin ja Norjan taloudellinen panos Euroopan solidaarisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. Ohjelmakauden 2014–2021 hankkeisiin on kohdennettu yhteensä 2,8 miljardia euroa, mikä vahvistaa Keski- ja Etelä-Euroopan EU-investointeja.

  Islanti, Liechtenstein ja Norja tekevät tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa, ja ne ovat ETA-sopimuksen kautta osa sisämarkkinoita. Sopimukseen sisältyy myös yhteinen tavoite vähentää sosiaalisia ja taloudellisia eroja ETA-alueella.

  Maat panostavat tavoitteen edistämiseen ETA-tuen ja Norjan maksaman tuen kautta. EU:n koheesiorahaston tavoin kyseisillä tuilla autetaan EU-maita, joiden asukaskohtainen bruttokansantulo on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Painopisteet heijastelevat EU:n painopisteitä: vihreä, kilpailukykyinen ja osallistava Eurooppa. 

  Nykyisen rahoituskauden EU-painopisteiden mukaisesti myös ETA-maat ovat äskettäin perustaneet alueellisia rahastoja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja rajat ylittävän yhteistyön edistämiseksi.

  Vaikutuksen maksimointi

  Ohjelmakauden alussa jokainen edunsaajamaa esittää investointien painopiste-ehdotuksia avunantajamaiden kanssa tehtävässä kahdenvälisessä yhteistyöpöytäkirjassa. Neuvottelujen aikana kuullaan Euroopan komissiota, jotta vältetään päällekkäisyydet ja varmistetaan, että rahoitus kohdennetaan niin, että sen vaikutus on mahdollisimman suuri. Tukijärjestelmän puitteissa toteutettujen ohjelmien on täytettävä EU-säännöt sekä ihmisoikeuksia, hyvää hallintotapaa, kestävää kehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat standardit. 

  EU- ja ETA-rahoitukset ovat toisiaan täydentäviä, ja usein niitä hallinnoi sama kansallinen hallintoviranomainen. Tuet voivat olla toisiaan tukevia esimerkiksi niin, että tuetaan pilottiprojektin laajentamista tai saman hankkeen eri osa-alueita. Tukijärjestelmästä voidaan päällekkäisyyksien välttämiseksi rahoittaa myös hankkeita, joihin on vaikea löytää EU-rahoitusta tai kansallista rahoitusta. Sekä EU- että ETA-rahastot ovat onnistuneet hyödyntämään muita julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä. 

  Tukijärjestelmän pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä edunsaajamaiden kahdenvälisiä suhteita. Painopisteillä vastataan yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin, joiden osalta edunsaaja- ja avunantajamailla on sekä kokemusta että kiinnostusta tehdä yhteistyötä. Rahoituksella pyritään helpottamaan ja tukemaan kahdenvälisiä kumppanuuksia julkisten laitosten, yksityisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten välillä kaikilla tasoilla. Jokaisella ohjelmakaudella tuetaan tuhansia hankkeita, kuten muun muassa tutkimusyhteistyötä, pk-yritysten yhteishankkeita tai vertaisvaihtoa sekä henkilökunnan koulutusta.

  Demokratian tukeminen

  ETA-tukijärjestelmän ainutlaatuinen piirre on, että vähintään 10 prosenttia rahoituksesta menee jokaisessa edunsaajamaassa suoraan kansalaisyhteiskunnan järjestöille. Tavoitteena on kehittää kansalaisyhteiskunnan pitkän aikavälin kestävyyttä ja valmiuksia edistää demokraattista osallistumista, aktiivista kansalaisuutta ja ihmisoikeuksia. 

  Euroopan neuvosto, OECD ja EU:n perusoikeusvirasto ovat kumppaneina monissa ohjelmissa ja hankkeissa, joissa voidaan hyödyntää niiden kokemusta syrjinnän torjunnasta, sosiaalisesta osallisuudesta, talouskehityksestä ja hyvästä hallintotavasta. Haavoittuvien ryhmien ja vähemmistöjen, kuten romanien, voimaannuttaminen on erityinen huolenaihe monissa edunsaajamaissa.

  ETA-tuen ja Norjan maksaman tuen painopistealat 2014–2021

  • Innovointi, tutkimus, koulutus ja kilpailukyky
  • Sosiaalinen osallisuus, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen
  • Ympäristö, energia, ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous
  • Kulttuuri, kansalaisyhteiskunta, hyvä hallintotapa ja perusoikeudet
  • Oikeus- ja sisäasiat

  Lue lisää

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  Viime vuosina NÖGUS (Ala-Itävallan terveys- ja sosiaalirahasto) on käynnistänyt EAKR-rahoituksen avulla useita terveyssektorin yhteistyöpyrkimyksiä ja hankkeita Ala-Itävallan ja naapurimaiden välillä. Tavoitteena on varmistaa, että rajan eli puolilla asuvat asukkaat voivat saada lääketieteellistä hoitoa rajan toisellakin puolella. Tämän hyvin menestyksekkään hankkeen tuloksena kaikki rajat ylittävät toimet asetettiin yhteiseen Healthacross-viitekehykseen syyskuussa 2017.

  Healthacross tarkoittaa terveydenhuollon tarjoamista yli rajojen. Kansainvälinen yhteistyö ja innovatiiviset hankkeet raja-alueilla Ala-Itävallan ja Tšekin tasavallan sekä Ala-Itävallan ja Slovakian välillä toteuttavat nyt käsitettä käytännössä.

  Mottona toimii ”Eurooppalaiset ideat juurtuvat raja-alueella”. Sen mukaisesti Elke Ledlin, FM, johtama tiimi vähentää raja-alueen esteitä entisestään terveydenhuollon tarjonnassa: ”Haluamme, että työmme auttaa rakentamaan siltoja Ala-Itävallan ja muiden Euroopan maiden välille siten, että rajan molemmilla puolilla asuvat ihmiset voivat hyötyä kotinsa lähellä olevasta hoidosta.”

  Rajat ylittävillä hankkeilla on monia etuja. Potilaat pystyvät itse päättämään, kummalle puolelle rajaa he haluavat hakeutua hoitoon, ja he pystyvät hyödyntämään paikallista lääkärinhoitoa. Tämä on erityisen tärkeää hätätilanteessa ja saattaa pelastaa henkiä, jos lähin sairaala tai lähin saatavilla oleva ambulanssi sattuukin olemaan rajan toisella puolella. Kansainväliset verkostot ja yhteistyö tarjoavat mahdollisuuden tuoda muiden maiden asiantuntemusta Ala-Itävaltaan.

  Yhteisöjen yhteistä hoitoa

  Tšekkiläiset potilaat hoidossa Gmündin aluesairaalassa

  Rajat ylittävä yhteistyö on helpottanut asukkaiden jokapäiväistä elämää etenkin Gmündin ja České Velenicen alueilla. Waldviertel-Gmündin aluesairaala sijaitsee aivan rajan tuntumassa. Lähin ambulanssiasema Tšekin puolella on yli 30 kilometrin päässä, ja lähimpään sairaalaan on vielä pidempi matka, 60 kilometriä.

  Projektin tuloksena tšekkiläiset vakuutusyhtiöt kattavat potilaidensa hoitokulut. Tulkit ja tšekkiä puhuva henkilökunta auttavat potilaita ja sairaalan henkilöstöä kommunikoinnissa. Tällä hetkellä käydään keskusteluja mukana olevien organisaatioiden kanssa Etelä-Böömissä, jotta tšekkiläisten potilaiden hoitoa Gmündissä voitaisiin laajentaa poliklinikkapotilaiden hoidosta myös sairaalahoitoon. Lisäksi pitkäkestoisen yhteistyön mahdollisuuksia kehitetään rajat ylittävien terveyskeskusten puitteissa Gmündissä / České Velenicessä. 

  Sädehoitoa Ala-Itävallan asukkaille Znojmon sairaalassa

  Vuonna 2018 Weinviertelin klinikoiden 15 potilasta Mistelbachissa, Hollabrunnissa ja Kremsissä saavat sädehoitoa Znojmon sairaalassa osana hankkeen toteutuksen alkukokeilua. 

  Rajat ylittävä pelastustoiminta Etelä-Määrin ja Etelä-Böömin kanssa
  Ala-Itävalta on jo sopinut pelastuspalveluista Etelä-Määrin ja Etelä-Böömin kanssa. Seuraavassa vaiheessa Ala-Itävallan hätäpuhelukeskuksen 144 ja Etelä-Määrin ja Etelä-Böömin hätäpuhelukeskusten väliset tietoyhteydet muutetaan ammattimaisiksi ohjelmiston mukautuksen avulla. Siten voidaan helpottaa rajat ylittäviä pelastustoimenpiteitä ja varmistaa nopea molemminpuolinen apu hätätilanteessa ilman mutkikasta byrokratiaa. 

  Endometrioosikeskus Melkin aluesairaalaan

  Ensimmäisen Ala-Itävallan EU:n sertifioiman endometrioosikeskuksen perustana on tiedonvaihto Melkin aluesairaalan ja Znojmon sairaalan kesken. Viimeksi mainittu on vastuussa tästä alueesta, ja siellä toimii jo vastaava keskus, jossa potilaat saavat diagnoosin ja hoitoa nopeammin. Endometrioosi koskee yhtä kymmenestä synnytysikäisestä naisesta. Se on krooninen sairaus, jonka oireita ovat kova kipu ja lapsettomuus.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Lisää uutisia

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people