Jäsennetty vuoropuhelu EU:n tason kumppanien kanssa

Vuoropuhelu EU:n tason kumppanien kanssa yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella (2021–2027) perustettujen rahastojen alalla

Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa määriteltyjen kumppanien kanssa käytävää vuoropuhelua jatketaan ohjelmakaudella 2021–2027. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (2021–2027) 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että komission on kuultava ohjelmien toteuttamisesta organisaatioita, jotka edustavat kumppaneita unionin tasolla, vähintään kerran vuodessa.

Komissio on tämän vuoksi tehnyt 9.7.2021 päätöksen C(2021) 5014  yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella perustettuja rahastoja (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR / koheesiorahasto, Interreg, Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto EMKVR, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, sisäisen turvallisuuden rahasto ISF ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline BMVI) käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta. Päätös tehtiin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen*, joka muodostaa oikeusperustan tulevan vuoropuhelun aloittamiselle, tultua voimaan.
Komission päätöksen jälkeen käynnistettiin asiantuntijaryhmän jäsenten hakumenettely , jonka perusteella vuoropuheluun osallistuvat kumppanit on nyt valittu. Asiantuntijaryhmään nimetyt organisaatiot luetellaan komission asiantuntijaryhmien rekisterisivustolla.

Ks. myös Vuoropuhelu EU:n tason kumppanien kanssa ohjelmakaudella 2014–2020