Panorama 71: Kilpailukyky vauhdittaa kestävää kehitystä

Lisätyökalut

 
12/02/2020

Panorama pyysi Compete 2020 -ohjelman johtokunnan puheenjohtajaa Jaime Andrezia valottamaan tarkemmin ohjelman vaikutusta politiikan nykyisiin ja tuleviin painopisteisiin Portugalissa. 

Compete 2020 on laajin ohjelma, joka Portugalissa toteutetaan meneillään olevalla ohjelmakaudella, ja se saa tukea kolmesta rahastosta (EAKR, ESR ja koheesiorahasto). Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät tulokset, jotka näillä kilpailukyvyn tukivälineillä on saavutettu maan talous- ja yhteiskuntarakenteessa? 

Kilpailukykyä ja kansainvälistymistä koskeva aihekohtainen toimintaohjelma (Competitiveness and Internationalization Thematic Operational Program, Compete 2020) on osa Portugalin kilpailukykyä ja kansainvälistymistä koskevaa vuoden 2020 aihekohtaista painopistettä (2014–2020), jonka Euroopan komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2014. Compete 2020 -ohjelman määrärahat ovat 6,2 miljardia euroa, josta EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston osuus on 4,4 miljardia euroa ja loput 1,8 miljardia euroa saadaan kansallisesta omarahoitusosuudesta.

Compete 2020 -ohjelmassa on sen kuuden toimintavuoden aikana vastaanotettu jo 11 169 tukihakemusta ja myönnetty tukea 6 327 hankkeelle. Niihin liittyvien kannustimien osuus on noin 2 miljardia euroa noin 8 miljardin euron tukikelpoisista investoinneista.

Compete-ohjelman tärkeimpiä vauhdittajia ovat yritysten kannustinjärjestelmät, varsinkin ne, jotka on kohdennettu pk-yritysten tuottaviin innovatiivisiin investointeihin. Ohjelmassa on myös panostettu merkittävästi yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yritysten tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän organisaatioiden välisen yhteistyön edistämiseen.

Portugalin talouden suurimmat haasteet ovat talouskasvun vakiinnuttaminen ja työpaikkojen luominen, jotka riippuvat olennaisesti kansallisten yritysten kilpailukyvyn ja innovoinnin lisäämisestä.

Portugalin arviointisuunnitelman puitteissa tehty tutkimus Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutuksesta yritysten liiketoimintaan (Avaliação do Impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no Desempenho das Empresas) osoittaa kannustinjärjestelmien tehokkuuden edellisellä ohjelmakaudella. Lisäksi siitä ilmenee niiden osuus myönteiseen kehitykseen yrityksissä, jotka ovat saaneet tukea esimerkiksi investointien, henkilöstön pätevyyden nostamisen, innovoinnin, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn aloilla.

Siinä korostetaan myös seuraavia Compete 2020 -ohjelman tuloksia: lisäinvestoinnit yritysten T&K-toimintaan, nykyisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi esitettyjen hankkeiden määrä etenkin ilmastotoimien alalla sekä kansalaisten ja yritysten mahdollisuus käyttää julkisia verkkopalveluja. On myös mahdollista ennakoida, mikä on yritysten toteuttamien hankkeiden vaikutus 41 000 työpaikan luomiseen, bruttoarvonlisäyksen 77 prosentin kasvuun, yritysten liikevaihdon 55 prosentin kasvuun ja kansainvälisen liikevaihdon 72 prosentin kasvuun. Nämä luvut viittaavat selvästi tuotteiden suurempaan arvoon, viennin määrän kasvuun ja työvoiman korkeampaan tuottavuuteen. 

Mitä strategisesti tärkeitä aloja on jo vahvistettu Compete 2020 -ohjelman uusiksi painopisteiksi?

Tulevat painopisteet ja strategisesti tärkeät alat ovat samansuuntaisia kuin nykyiset, ja ne ovat väistämättä riippuvaisia digitalisaatiosta ja niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita se merkitsee kansantaloudelle. Tukea saavat hankkeet, joissa on mukana yrityksiä, keskushallinnon virastoja ja muita asiaankuuluvia organisaatioita, kuten elinkeinoyhdistyksiä, täyttävät innovaatiotarpeen, joka on tämän strategisesti tärkeän suunnitelman tunnusmerkki.

Kuten jo mainitsin, yhteiskunnalliset haasteet erityisesti ilmastotoimien alalla kuuluvat myös Compete 2020 -ohjelman toimintapoliittisten välineiden painopisteisiin.

Vaikka ympäristökysymykset ja kestävän kehityksen edistäminen ovat merkittäviä haasteita ihmiskunnalle, ne myös tarjoavat yrityksille suurenmoisen mahdollisuuden, jolla voi olla ratkaiseva rooli tällä alalla. Vuosisatojen ajan talouskasvu näytti olevan riippuvaista luonnonvaroista, ikään kuin ne olisivat olleet ehtymättömät. Tämän on johtanut resurssikriisiin ja hintojen nousuun. Ellemme pysty ratkaisemaan tätä kysymystä erityisesti Compete 2020 -ohjelmasta tuetuissa hankkeissa, joudumme keskipitkällä aikavälillä todistamaan maailman ekosysteemien katoamista niiden nykyisessä muodossa. Emme saa sallia tätä: talouskasvun ja kilpailukyvyn on tapahduttava resurssien tasapainoisen käytön ehdoilla.

Nykyisin kilpailukyvyn käsite on yhä lähempänä kestävää kehitystä. Se pitää sisällään koko joukon muita käsitteitä, kuten kiertotalous, kestävyys tai kannattavuus, digitalisaatio, pätevyyttä vaativa ja asianmukaisesti palkattu työ ja yhteiskunnan tyytyväisyys hyödykkeisiin ja palveluihin, joiden määrä, hinnat ja laatu määräytyvät kulutuskysynnän mukaan.

Kilpailukyky tarkoittaa kestävyyttä ja kestävyys kilpailukykyä!

Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Uutisia

Aiheeseen liittyvät maat

Portugal