Sukupuolten tasa-arvo: kaupungit edelläkävijöinä

Lisätyökalut

 
13/05/2019

EU:n URBACT-ohjelman uudessa raportissa kerrotaan, miten kaupunkien viranomaiset voivat tiedonkeruun, politiikan ja neuvonnan avulla edistää käytännössä sukupuolten tasa-arvoa – ja näin helpottaa kansalaisten elämää kaikkialla unionissa.

Kaupunkien viranomaiset voivat olla sukupuolten tasa-arvon edistämisen eturintamassa esimerkiksi irtautumalla vahingollisista stereotypioista, muuttamalla varojen kohdentamistapoja ja tukemalla naisyrittäjyyttä. URBACT-ohjelman viimeisimmässä raportissa nostetaan esille joukko innovatiivisia käytänteitä, joita on toteutettu kaupungeissa eri puolilla Euroopan unionia. Raportissa ehdotetaan käytännön toimia, joilla viranomaiset voivat saada aikaan todellisia muutoksia asukkaiden elämässä.

URBACT on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää kestävää ja yhdennettyä kaupunkikehitystä Euroopan kaupungeissa. Hankkeen tavoitteena on auttaa kaupunkeja toimimaan yhteistyössä ja kehittämään integroituja ratkaisuja kaupunkialueiden yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi verkostoitumalla, jakamalla kokemuksia ja tunnistamalla hyviä käytänteitä.

Esimerkiksi Virossa URBACT-ohjelman interaktiivisten kaupunkien verkosto auttoi Tarton kaupunkia vahvistamaan asukkaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun. Hankkeen keskeisenä pyrkimyksenä oli saada nuoret mukaan osallistumaan ja edistää hallinnon digitalisointia. Italian Napolissa Toinen mahdollisuus[1] -aloite herätti henkiin hylätyn entisen sotilassairaalan, joka muunnettiin suosituksi yhteisölliseksi monitoimitilaksi.

URBACT-hankkeen sukupuolten tasa-arvoa edistävien kaupunkien raportissa pyrittiin osoittamaan kaupunkien viranomaisille, miten ne voivat ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisiä käytäntöjä ja aloitteita, joilla helpotetaan asukkaiden jokapäiväistä elämää. Raportin laatijat haluavat lisätä tietoisuutta sukupuolten epätasa-arvosta paikallisella tasolla sekä osoittaa, miten se käytännössä vaikuttaa asukkaisiin ja miten kaupungit voivat puuttua ongelmiin. 

Oikeiden kysymysten korostaminen

Sukupuolten tasa-arvoa edistävässä kaupunkihankkeessa esitellään paikallisviranomaisille tapoja saada aikaan positiivista muutosta priorisoimalla ja valtavirtaistamalla sukupuolisensitiivistä politiikkaa.

”Sukupuolten tasa-arvo on pitkän tähtäimen tavoite, eikä tämä raportti ole tyhjentävä. Siinä esitellään tämänhetkisiä huolia ja hyviä käytäntöjä sekä arvioidaan nykytilannetta”, sanoo Sally Kneeshaw, yksi raportin laatijoista. ”Valmiiden ratkaisujen sijaan haluamme lähteä siitä, että esitetään oikeita kysymyksiä, jotka tukevat kaupunkien poliittisia päättäjiä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä Euroopassa.”

Raportissa nostetaan esille innovatiivisia ja helposti toistettavissa olevia aloitteita, joita on jo toteutettu useissa Euroopan kaupungeissa.

Esimerkiksi Romanian Râmnicu Săratissa viranomaisille selvisi, että kaupungin urheilutiloja käyttivät lähinnä miehet. Naisia kuulemalla kaupunki pystyi toteuttamaan edullisia toimia – kuten muuttamaan palveluiden markkinointitapaa ja tarjoamaan vain naisille osoitettuja vuoroja – joilla tilat saatiin käyttöön tasapuolisesti ja naisten osuutta käyttäjistä kasvatettua.

Italian Bolognassa käynnistettiin mediakampanja ja palkattiin, koulutettiin ja voimaannutettiin nuoria naisia toimimaan lähettiläinä romani-, sinti- ja camminanti-yhteisöjen syrjinnän ehkäisemiseksi. Portugalin Cascais’n kaupungissa haluttiin torjua potentiaalisia stereotypioita tarjoamalla työntekijöilleen viestintäkoulutusta, jossa opeteltiin välttämään vanhanaikaisia sukupuolistereotypioita sähköisessä ja painetussa materiaalissa.

Kaupunkien johtajat muutosvoimana

Naisten osuus väestöstä on yli puolet, mutta he ovat silti aliedustettuina lähes kaikilla hallinnon tasoilla EU:ssa. Vain 28,6 prosenttia kansallisten parlamenttien jäsenistä ja 36 prosenttia kunnallishallintojen jäsenistä on naisia, ja kaupunginjohtajista naisia on vain 15 prosenttia. Naisten palkkataso on 16 prosenttia miesten palkkatasoa matalampi, he tekevät enemmän palkatonta työtä ja joutuvat useammin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi. Raportissa esitetään useita tapoja, joilla kaupunkiviranomaiset voivat edistää muutosta (ks. infografiikka).

URBACT-ohjelmassa on tehty yhteistyötä kaupunginjohtajien kanssa, oltu mukana EU-tapahtumissa sekä edistetty asiantuntijoiden välistä tietojenvaihtoa. Näin olemassa oleva osaaminen on muunnettu selkeiksi ja toteuttamiskelpoisiksi suosituksiksi. Siinä tuodaan esille eurooppalaisten edelläkävijöiden kokemuksia ja edistetään sukupuolten tasa-arvoa tiiviissä yhteistyössä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston kanssa.

”Edistystä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta varmistetaan sukupuolten tasa-arvo kaikille naisille”, sanoo Euroopan komissio aluepolitiikasta vastaava jäsen Corina Creţu raportin esipuheessa. ”Meidän Euroopan päätöksentekijöiden vastuulla on vahvistaa oikeudenmukaisempia kaupunkeja, joissa asukkaiden enää tarvitse kokea sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tai epäoikeudenmukaisuutta.”

LUE LISÄÄ

Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

[1] https://urbact.eu/2nd-chance

Uutisia