Komissio esittelee tuloksia elinkeinojen murrosprosessin kourissa olevia alueita tukevasta hankkeesta

Lisätyökalut

 
08/05/2019

Komissio esittelee tänään alkuvaiheen tuloksia vuosi sitten käynnistetystä aloitteesta, jossa tuetaan kymmentä elinkeinojen murrosprosessia läpikäyvää EU-aluetta ja kahta jäsenvaltiota.

Kohdealueet ja -jäsenvaltiot saivat hakemustensa perusteella komission tukea elinkeinojen murrosprosessista selviytymiseen sekä asiantuntija-apua, jonka tuella ne laativat paikallisiin kilpailuvahvuuksiin eli niin kutsuttuihin älykkään erikoistumisen resursseihin pohjautuvia kehitysstrategioita.

Kuluneen vuoden aikana komission asiantuntijat ovat yhdessä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa pohtineet, mikä estää työpaikkojen syntymistä ja kasvua kohdealueilla. Aloitteen johdosta kullakin alueella tai jäsenvaltiossa käynnistetään nyt yksi pilottihanke, jolla pyritään poistamaan aluekohtaisia elinkeinojen kehittymistä haittaavia tekijöitä. Kaikille tänään esitellyille pilottihankkeille on myönnetty 300 000 euron suuruinen EU-tuki.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu kehottaa kaikkia alueita ottamaan mallia hankealueista. ”Kaikilla alueilla olisi syytä kartoittaa omia heikkouksia ja toisaalta myös vahvuuksia, joiden varassa alueet voivat parantaa asemaansa globaalin talouden arvoketjussa. EU:n seuraavaan pitkän aikavälin talousarvioon on tätä silmällä pitäen varattu yli 90 miljardia euroa koheesiorahoitusta, jota alueet voivat jakaa tutkimukseen, innovointiin ja pk-yrityksille.

Cantabria, Espanja: Teknologinen kehitys on vienyt alueen maatalous- ja elintarvikealalta paljon työpaikkoja. EU:n tuella alueella käynnistetään nyt hanke, jossa tavoitteena on alan työntekijöiden uudelleenkoulutus ja ammatillisen osallisuuden lisääminen.

Centre-Val de Loire, Ranska: Alueella halutaan kehittää väestön osaamista tulevaisuuden työpaikkoja vastaavaksi. EU:n rahoittamassa pilottihankkeessa autetaan paikallisia perinteisten toimialojen pk-yrityksiä kehittämään osaamistaan ja digitaitojaan.

Grand Est, Ranska: Alueen tavoitteena on siirtyminen vähähiiliseen talouteen, ja EU:n tuella perustetaan keskus, jossa energiakäännettä tukevia ratkaisuja testataan paikallisissa yrityksissä.

Hauts-de-France, Ranska: Alueelle myönnetyllä tuella autetaan paikallisia innovatiivisia pk-yrityksiä digitalisoimaan tuotantoprosesseja ja tuotesuunnittelua, millä helpotetaan sopeutumista digitalisaatioon ja teknologiseen muutokseen.

Liettua: EU:n tuella ryhdytään laatimaan koko Liettuan elinkeinoelämän kattavaa suunnitelmaa kiertotalouteen siirtymiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomi: Alueen tavoitteena on tuoda yliopistojen, yrityshautomoiden ja muiden toimijoiden tuottamat innovaatiot yritysten ulottuville. Käynnistettävällä pilottiohjelmalla tuetaan ja rahoitetaan ylimaakunnallista innovointia metsä- ja puutuoteteollisuudessa.

Suur-Manchesterin alue, Yhdistynyt kuningaskunta: EU:n tuella alueella laaditaan ”Toimivien työsuhteiden peruskirja”, jolla pyritään parantamaan osaamista, työn laatua ja tuottavuutta sekä nostamaan palkkoja alueen yrityksissä.

Norra Mellansverige, Ruotsi: Alueelle perustettavassa laboratoriossa pyritään kehittämään resurssitehokkaita ratkaisuja paikallisille yrityksille, millä vauhditetaan siirtymää vähähiiliseen kiertotalouteen.

Piemonte, Italia: Alueen tavoitteena on tukea avointa innovointia ja kehittää rahoitusmekanismeja innovoinnin tueksi. EU:n tuella testataan uusia ratkaisuja paikallisten teollisuusklusterien hallinnoinnissa ja rahoittamisessa sekä innovaatioiden alueellisessa levittämisessä.

Saksi, Saksa: EU:n tuen avulla kartoitetaan uusia liiketoimintamalleja, joilla alueellinen autoteollisuus saataisiin irrotettua hiilestä.

Slovenia: Maassa perustetaan verkkopohjainen ja reaalimaailmassa toimiva yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on kehittää ”Slovenian elinkeinot 4.0” ‑malli. Se kattaa muun muassa kyberturvallisuuden, pilvipalvelut, massadatan ja robotiikan.

Vallonia, Belgia: Alueella testataan uusia muovialan ratkaisuja tuotantovaiheesta aina käyttöön ja kierrätykseen saakka sekä edistetään muovien kiertoprosesseja paikallisissa pk-yrityksissä.

 

Lisätietoja

Uutisia