Komissio julkaisee ensimmäisen yhteisen kertomuksen EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta

Lisätyökalut

 
16/12/2016

Euroopan komissio hyväksyi tänään kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen kertomuksen Euroopan unionin (EU) neljän makroaluestrategian täytäntöönpanosta: EU:n Itämeri-strategianEU:n Tonava-strategianAdrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan EU:n strategian ja Alppien aluetta koskevan EU:n strategian.

Kertomuksessa esitetään arvio nykyisten strategioiden täytäntöönpanotilanteesta ja tarkastellaan tähän mennessä saavutettuja tärkeimpiä tuloksia. Siinä hyödynnetään tähän mennessä saatuja kokemuksia ja esitetään suosituksia siitä, miten strategioita ja niihin liittyviä toimintasuunnitelmia voitaisiin kehittää ottaen huomioon myös tuleva koheesiopolitiikka.

Kertomuksessa käsitellään yhteisiä monialaisia kysymyksiä, joilla on merkitystä kaikkien neljän strategian kannalta niiden kehitysvaiheesta riippumatta (esimerkiksi päätöksentekoa ja suunnittelua, hallinnointia, seurantaa ja arviointia, rahoitusta ja viestintää). Eri osioissa esitellään kunkin makroaluestrategian keskeiset tulokset ja haasteet.

Yleisesti ottaen näiden neljän EU:n makroaluestrategian, jotka kattavat 19 EU:n jäsenvaltiota ja kahdeksan EU:n ulkopuolista maata, täytäntöönpano on vahvistanut kiinnostusta EU:n alueelliseen yhteistyöhön ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja sen lisäarvoon ja lisännyt tietoisuutta niistä. Ne ovat johtaneet koordinoinnin lisääntymiseen ja yhteistyön vahvistumiseen tietyillä aloilla (esimerkiksi navigointi, energia ja ilmastonmuutos) ja asianosaisten maiden välillä. Lisäksi ne ovat tehostaneet yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja tuoneet ne lähemmäksi EU:ta. Strategiat ovat myös edistäneet politiikan suunnittelua, olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja tiiviimpää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Strategiat eivät kuitenkaan ole vielä osoittaneet koko potentiaaliaan, ja tietyistä haasteista on vielä selvittävä. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat tehneet aloitteet strategioista, on koettava ne enemmän omikseen ja otettava enemmän vastuuta; hallinnointijärjestelmiä on tehostettava; olennaisia olemassa olevia rahoituslähteitä (EU:n, alueellisia ja kansallisia) on koordinoitava paremmin. Kertomuksessa myös korostetaan hallinnollisten resurssien ja valmiuksien merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulevan koheesiopolitiikan osalta tuodaan esiin joitakin kysymyksiä. Ne koskevat erityisesti EU:n makroaluestrategioiden ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukemien ohjelmien välisiä synergioita ja täydentävyyttä sekä strategioiden mukauttamista kansainvälisiin Interreg-ohjelmiin ja hallinnointijärjestelmän parantamista edelleen.

Kertomuksen liitteenä on komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja kunkin makroaluestrategian täytäntöönpanotilanteesta sekä erityisiä suosituksia.

Kertomus tarjoaa kattavan kuvan EU:n neljän makroaluestrategian toiminnasta antamalla konkreettisia esimerkkejä kullakin alueella toteutetuista toimista. Kaikilla niillä on erityistä lisäarvoa:

  • Itämeren vedenlaatu paranee, ja ravinteiden pääsyä mereen vähennetään esimerkiksi seuraavien hankkeiden täytäntöönpanon avulla: PRESTO ja Interactive water management (IWAMA).
  • Meriluonnonvarojen innovatiivista ja kestävää käyttöä ja Itämeren alueen olennaisten toimijoiden ja aloitteiden välistä yhteistyötä tällä alalla edistää aktiivisesti SUBMARINER Network -verkosto.
  • Tonavan vesistöalueella koordinoitu vesihallinto ja riskinhallinta sellaisissa hankkeissa kuin SEERISK vähentää huomattavasti tulvien aiheuttamien vahinkojen riskiä.
  • Tonavalla navigointia haittaavia pullonkauloja poistetaan ja navigoinnin turvallisuutta parannetaan mm. seuraavissa hankkeissa: FAIRWAY ja DARIF.
  • Yhteiseen etuun liittyviä konkreettisia kysymyksiä koskeva yhteistyö EU-maiden kanssa Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan EU:n strategian puitteissa auttaa Länsi-Balkanin strategiaan osallistuvia maita tasoittamaan tietä EU:hun liittymiselle.
  • Ympäristöä kunnioittavaan kestävään talouskasvuun pyrkiminen ja vihreät/siniset käytävät, jotka yhdistävät maan ja meren Adrian- ja Joonianmerellä, on määritetty keskeiseksi alaksi, jolla strategisia hankkeita pitäisi edistää.
  • Rajat ylittävän koulutusalueen perustamiseen Alppien alueelle oppisopimuskoulutusta varten pyritään muun muassa mountErasmus-hankkeessa.
  • Rajat ylittäviä yhteyksiä Alppien alueella parannetaan matkustajaliikenteen osalta kehittämällä AlpInfoNet-verkostoa rajat ylittäväksi matkustustietojärjestelmäksi.

Lisätietoja

Uutisia