Ohjeita jäsenvaltioille johdon vahvistuslausuman ja vuotuisen yhteenvedon laatimiseksi

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/08/2015

Hallintoviranomaisen on laadittava johdon vahvistuslausuma sekä vuotuinen yhteenveto varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan sekä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 125artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti. Asiakirjojen tavoitteena on edistää sisäisen valvonnan vahvistamista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) täytäntöönpanon osalta jäsenvaltioiden tasolla sekä lisätä vastuuvelvollisuutta yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin osalta.
Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille käytännön ohjeita, jotka koskevat niiden vastuualoja johdon vahvistuslausuman ja vuotuisen yhteenvedon laatimisen osalta2.

Johdon vahvistuslausuman malli esitetään komission täytäntöönpanoasetuksen liitteessä VI.
Johdon vahvistuslausuma käsittää kaksi osaa:
– varsinaisen vahvistuslausuman, joka varainhoitoasetuksen mukaisesti käsittää kolme osatekijää, jotka koskevat tilejä, niihin kirjattujen menojen käyttöä sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän takaamaa kirjattujen menojen perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta (jäljempänä 1.1 kohta); ja
– hallintoviranomaisen vakuutuksen hallinto- ja valvontajärjestelmän tehokkaasta ja sääntöjenmukaisesta toiminnasta keskeisten osatekijöiden osalta. Keskeiset osatekijät ovat havaittujen sääntöjenvastaisuuksien käsitteleminen asianmukaisesti, myös tapauksessa, jossa laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden arviointi on parhaillaan käynnissä; indikaattoreihin, välitavoitteisiin sekä ohjelman edistymiseen liittyvät tiedot; sellaisten salassa pidettyjen seikkojen puuttuminen, jotka saattaisivat vaarantaa koheesiopolitiikan maineen (jäljempänä 1.2 jakso).
Johdon vahvistuslausuma on laadittava erikseen kustakin ohjelmasta, ja se koskee ohjelman toteutusta koko tilivuoden ajan. Johdon vahvistuslausuman olisi oltava yhdenmukainen vuotuisen yhteenvedon kanssa. Useista rahastoista rahoitettavien ohjelmien osalta, kun tilitykset on toimitettava komissiolle erikseen kunkin rahaston osalta, hallintoviranomaisen on laadittava yksi johdon vahvistuslausuma.

Publications