Ohjeita jäsenvaltioille hallinnollisista tarkastuksista

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 125 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan sekä EAY-asetuksen 23 artiklan soveltamiseen liittyvistä tietyistä käytännön näkökohdista. Se on tarkoitettu jäsenvaltioiden ohjeasiakirjaksi kyseisten artiklojen täytäntöönpanoa varten. Ohjeita sovelletaan kaikkiin ERI-rahastoihin lukuun ottamatta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto). Jäsenvaltioita kehotetaan ohjeita noudattaessaan ottamaan huomioon oman organisaationsa rakenne ja omat valvontajärjestelynsä. Ohjeasiakirjassa esitellään erilaisia parhaita käytäntöjä, joita EAY-asetuksen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hallintoviranomainen ja muut elimet voivat soveltaa kunkin hallinnointi- ja valvontajärjestelmän erityispiirteet huomioon ottaen. Ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–2013 tehdyt komission tarkastuskäynnit osoittivat, että tällaisesta asiakirjasta voisi olla hyötyä.

Asiakirjassa käsitellään asetusten vaatimuksia, tarkastusten yleisperiaatteita ja tarkoitusta, tarkastuksista vastaavia elimiä, tarkastusten ajoitusta, sisältöä ja intensiteettiä, paikalla tehtävien tarkastusten järjestämistä, dokumentointivaatimuksia sekä tarkastuksen ulkoistamista. Siinä annetaan myös tarkempia esimerkkejä hyvistä käytännöistä monilla erityisaloilla, esimerkiksi julkisten hankintojen ja tukijärjestelmien alalla, jotka ovat toisinaan olleet jäsenvaltioille ongelmallisia. Lisäksi asiakirja sisältää tietoa hallinnollisista tarkastuksista rahoitusvälineiden, tuloja tuottavien hankkeiden ja Euroopan alueellisen yhteistyön alalla. Siinä käsitellään myös toimien pysyvyyteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Koska jäsenvaltioiden organisatoriset rakenteet eroavat suuresti toisistaan, tässä asiakirjassa ei voida käsitellä kaikkia mahdollisia tilanteita. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 125 artiklan 4 kohdan a alakohdassa sekä EAY-asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa säädetyistä hallinnollisista tarkastuksista vastaa hallintoviranomainen. Hallintoviranomainen voi siirtää tehtäviä välittäville elimille. Kun tässä ohjeasiakirjassa siis viitataan hallintoviranomaiseen, samalla saatetaan tarkoittaa myös välittäviä elimiä, joille hallintoviranomainen on siirtänyt hallinnolliset tarkastustehtävät osittain tai kokonaan. Muilta osin Euroopan alueellista yhteistyötä koskeviin ohjelmiin liittyvistä hallinnollisista tarkastuksista vastaa EAY-asetuksen 23 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kukin jäsenvaltio tai kukin kolmas maa tai alue tai niiden nimeämä elin tai henkilö.

On painotettava, että ERI-rahastojen tuensaajien hallinnollista rasitusta voidaan vähentää siten, että tuensaajien ja hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja välittävän elimen välisessä tietojenvaihdossa hyödynnetään sähköisiä tietojenvaihtojärjestelmiä. Ohjelmakautta 2014–2020 koskevan säädöspaketin säännöt niin kutsutusta e-koheesiosta on muotoiltu siten, että jäsenvaltiot ja alueet voivat löytää omaan organisatoriseen ja institutionaaliseen rakenteeseensa ja erityistarpeisiinsa soveltuvia ratkaisuja, vaikka säännöt sisältävätkin yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset.

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications