Kaupunkialueiden yhdennettyä kestävää kehitystä koskeva opas jäsenvaltioille (EAKR-asetuksen 7 artikla)

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Koska kaupungeilla on tärkeä merkitys Eurooppa 2020 -strategian toteutuksessa (samalla kun yhdennetystä alueellisesta lähestymistavasta saatava lisäarvo tunnustetaan yhä laajemmin), koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuutta on vahvistettu merkittävästi kaudella 2014–2020. Tämä näkyy erityisesti EAKR:ssä, sillä jäsenvaltioiden on nyt varattava vähintään 5 prosenttia kansallisella tasolla (Investoinnit kasvuun ja 4 työpaikkoihin -tavoitteen mukaisesti) kohdennettavista EAKR:n varoista yhdennettyjen, kestävää kaupunkikehitystä koskevien strategioiden tukemiseen siten, että kaupunkiviranomaiset vastaavat ainakin tehtävistä, jotka liittyvät toimien valintaan. Lisäksi on otettu käyttöön uusia välineitä, joilla pyritään edistämään innovointia ja kokeiluja kaupunkikehityksen alalla (kaupunkialueiden innovatiiviset toimenpiteet, EAKR-asetuksen 8 artikla) ja syventämään keskustelua kaupunkiulottuvuuteen liittyvien toimien toteutuksesta (kaupunkialueiden kehittämisverkosto, EAKR-asetuksen 9 artikla).

Vaikka EU:n tukemien kaupunkialueita koskevien investointien kirjo on varsin laaja (niihin kuuluu esimerkiksi vähintään 50 prosenttia EAKR:n piiriin kuuluvista ja muista kaupunkialueiden kehittämiseen liittyvistä komission aloitteista), tässä oppaassa käsitellään erityisesti niitä kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia askarruttavia kysymyksiä, jotka liittyvät EAKR-asetuksen 7 artiklassa tarkoitetun kaupunkialueiden yhdennetyn kestävän kehityksen toteutukseen. Oppaassa käydään läpi keskeisiä ohjelmissa määriteltäviä osatekijöitä ja esitetään vastauksia toteutusta koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät tehtävien siirtoon kaupunkiviranomaisille, yhdennettyjen strategioiden suunnitteluun ja edistymisen seurantaan ja arviointiin.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications