Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/05/2014

Tämä paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa (CLLD-toiminta) koskeva opas on julkaistu ohjelmakauden 2014–2020 alussa, jotta hankkeisiin suoraan osallistuvat paikalliset toimintaryhmät saisivat käytännön välineitä ja vinkkejä CLLD-toiminnan toteuttamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Opas täydentää asiakirjaa Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds, jonka ERI-rahastoista vastaavat pääosastot ovat laatineet jäsenvaltioiden viranomaisten avuksi, kun nämä luovat edellytyksiä CLLD-toiminnan tehokkaalle käytölle kumppanuussopimuksissaan ja suunnittelevat sitä omissa ohjelmissaan. 

Oppaassa osoitetaan myös kaupungeille ja yhteiskunnallisille organisaatioille, että ne voivat vastata CLLD-toiminnan avulla tehokkaasti joihinkin haasteisiinsa, ja kuvataan, miten ESR:ää ja EAKR:ää voidaan hyödyntää. 

Jo olemassa olevia Leader- ja Farnet-kumppanuuksia pyritään auttamaan tällä oppaalla kehittämään keskitetympiä ja laadukkaampia strategioita, jotka ovat selvästi tulossuuntautuneita ja mukautuvat muuttuviin ulkoisiin olosuhteisiin. Oppaassa käytetään Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi asetettua uutta tuloskehystä. Opas on suunnattu paikallisille toimijoille ja erityisesti paikallisten toimintaryhmien koordinaattoreille ja puheenjohtajille. Siitä lienee kuitenkin hyötyä myös hallintoviranomaisille ja muille sidosryhmille, jotka osallistuvat CLLD-toiminnan toteuttamiseen ja tarvitsevat tarkempia tietoja joistakin käytännössä esiin tulleista keskeisistä kysymyksistä. Opas on tarkoitettu uusille kumppanuuksille kaupungeissa, sosiaalista osallisuutta edistävään toimintaan ja yli 2 600:lle jo olemassa olevalle Leader- ja Farnet-kumppanuudelle.

Publications