Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Näiden ohjeiden tarkoituksena on tarjota käytännön työkalu, jonka avulla tarkastajat voivat arvioida jäsenvaltioiden ERI-rahastojen (maaseuturahastoa lukuun ottamatta) ohjelmia varten perustamien hallinto- ja valvontajärjestelmien toimintaa.

Ohjeet perustuvat voimassa oleviin kautta 2007–2013 koskeviin ohjeisiin ja komission alueja kaupunkipolitiikan pääosaston, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston sekä meri- ja kalastusasioiden pääosaston tarkastusyksiköiden henkilöstöstä koostuvan työryhmän päätelmiin. Tavoitteena on luoda viitekehys, jossa

  • selitetään käytettävät keskeiset vaatimukset (ks. yhteisiä säännöksiä koskeva asetus ja komission delegoitu asetus)
  • selitetään käytettävät arviointiperusteet kunkin keskeisen vaatimuksen osalta
  • annetaan ohjeita päätelmien tekemisestä kunkin keskeisen vaatimuksen ja viranomaisen osalta
  • annetaan ohjeita ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden hallinto- ja valvontajärjestelmää (tai -järjestelmän osaa) koskevan kokonaisarvion tekemisestä niin, että arviossa otetaan huomioon mahdolliset lieventävät seikat tai korvaava valvonta.

Ohjeet on näin ollen tarkoitettu ensinnäkin edellä mainituille tarkastuksista vastaaville komission pääosastojen yksiköille sekä tarkastusviranomaisille, jotta voidaan varmistaa puolueettomuus, johdonmukaisuus ja avoimuus arvioitaessa, ovatko hallinto- ja valvontajärjestelmät lainsäädännössä asetettujen keskeisten vaatimuksen mukaisia. Tässä ohjeasiakirjassa kuvailtavissa ”arvioinnin vaiheissa” esitetään järjestelmätarkastuksia suoritettaessa käytettävät menetelmät. Tarkastusviranomaisia kehotetaan käyttämään tätä ohjeasiakirjaa, kun ne suorittavat hallintoviranomaisia, todentamisviranomaisia ja välittäviä viranomaisia koskevia järjestelmätarkastuksiaan tai valvovat prosessiin osallistuvien muiden tarkastuselinten työtä, jotta voidaan varmistaa se, että tarkastustulokset ovat yhdenmukaisia ja että valvontaketjun eri osissa toimivat tarkastajat voivat luottaa toistensa työhön.

Publications