SULKEMISTA KOSKEVAT SUUNTAVIIVAT 2007–2013

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 30/04/2015

Näitä suuntaviivoja sovelletaan suljettaessa yleisasetuksen mukaisesti toteutettuja rakennerahastojen (EAKR, ESR) ja koheesiorahaston ohjelmia ohjelmakaudelta 2007–2013. Suuntaviivojen laadinnassa on otettu huomioon kokemukset, jotka on saatu kaudella 2000–2006 osarahoitettujen ohjelmien sulkemisesta.

Ohjelmien sulkemisessa on kyse vielä maksamattomien unionin talousarviositoumusten rahoituksellisesta selvittämisestä niin, että suoritetaan loppumaksu kunkin ohjelman toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin komission jäsenvaltiolle aiheettomasti maksamat summat ja/tai vapautetaan mahdollinen loppuerä. Sulkemisen kattama jakso ulottuu siihen asti, kun kaikki toimia koskevaan tukeen liittyvät komission ja jäsenvaltioiden oikeudet ja velvoitteet ovat rauenneet. Ohjelmien sulkeminen ei rajoita komission oikeutta tehdä rahoitusoikaisuja.

Publications