Päivitetyt ohjeet jäsenvaltioille vuotuisissa tarkastuskertomuksissa ilmoitettujen virheiden käsittelyä varten

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita jäsenvaltioiden viranomaisille eli tarkastusviranomaisille. Siinä selvennetään viranomaisten ohjelmakaudella 2007–2013 esiin tuomia tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät toimien tarkastuksen yhteydessä havaittujen virheiden käsittelyyn ja arviointiin. Ohjeissa selvennetään myös arvioidun kokonaisvirhemäärän laskentaa, siihen liittyviä oikaisutoimenpiteitä ja sitä, miten ne vaikuttavat tarkastusviranomaisen asetuksen (EY) N:o 1083/2006 62 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 61 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisesti antamaan lausuntoon.

Asiakirja on ajan tasalle saatettu versio komission ohjeasiakirjoista COCOF 11-0041-01-EN (7.12.2011) ja EFFC/87/2012 (9.11.2012). Siinä on otettu huomioon vuosien 2012, 2013 ja 2014 vuotuisten tarkastuskertomusten arvioinnista saadut tähänastiset kokemukset. Ohjeasiakirjaan on kerätty tarkastusviranomaisille vuodesta 2011 lähtien annettuja selvennyksiä, joihin on tehty päivityksiä sen mukaan kuin on katsottu tarpeelliseksi. Liitteessä 3 on taulukko, jossa verrataan aiemman ja päivitetyn virheiden käsittelyä koskevan ohjeen rakennetta. Myöhemmin julkaistavat, ohjelmakautta 2014–2020 varten annettavat virheiden käsittelyä koskevat ohjeet perustuvat näihin ohjeisiin.

Publications