Paikallisyhteisöjen Omat Kehittämishankkeet

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita koskeva LEADER-lähestymistapa, jota rahoitetaan rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisrahastosta, on auttanut maaseudun toimijoita ottamaan huomioon alueensa pitkän aikavälin mahdollisuudet ja osoittautunut viimeisten 20 vuoden
aikana toimivaksi ja tehokkaaksi välineeksi kehityspolitiikan toteuttamisessa. Euroopan komissio on edistänyt tätä toteutustapaa myös muiden yhteisöaloitteiden, kuten Urban-aloitteen ja Equalaloitteen kautta. LEADER on saanut jatkuvaa tukea EU:lta vuodesta 1991 lähtien, ja siitä on tullut maaseudun kehittämispolitiikan tärkeä osa, joka hyväksytään laajalti koko Euroopassa. Vuodesta 2007 alkaen paikallista kehittämistä on käytetty myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa kalastusyhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseen.

Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1303/2013 paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita koskeva 32–35 artikla perustuu LEADER-lähestymistapaan ja koskee neljää yhteisen strategiakehyksen
kattamaa rahastoa – Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa – ohjelmakaudella 2014–2020 (ERI-rahastot – Euroopan rakenne- ja investointirahastot).

Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet ovat erityinen väline aluetasoa pienempien yksiköiden tasolla ja täydentävät paikallisen tason muuta kehitystukea. Paikallisyhteisöjen omilla kehittämishankkeilla voidaan saada paikalliset yhteisöt ja järjestöt liikkeelle ja osallistumaan Eurooppa 2020
-strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden saavuttamiseen, alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen ja tiettyjen poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Publications