Euroopan rakenne- ja investointirahastot 2014-2020

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että erityistä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin.

Euroopan Rakenne- ja Investointirahastot 2014–2020: viralliset tekstit ja kommentit fi pdf

 

Seuraavat asetukset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä (Eur-Lex). Linkin kautta pääsee selailemaan viitteitä, joiden kautta voi lukea kokonaisia tekstejä, oikaisuja, tietoja menettelystä ja asiakirjojen välisistä yhteyksistä.

Regio WikiKoko säädöstekstin voi ladata joko InfoRegio-sivustolta tai vaihtoehtoisesti interaktiivisesta säädös- ja ohjeasiakirjatietokannasta. Tämä julkinen tietokanta on nimeltään Regulatory Framework public database. Tietokannassa voit vaivattomasti selata primaari- ja sekundaarilainsäädäntöä sekä ohjeita. Huomaa, että uusi toiminto on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Käyttääksesi sovellusta sinun on ensin rekisteröidyttävä. Näiden selkeiden ohjeiden avulla se on erittäin yksinkertaista ja nopeaa.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

Viimeisin konsolidoitu versio on saatavilla yllä olevasta linkistä (Tietoa asiakirjasta -välilehden osiossa Kaikki konsolidoidut versiot). Huom. Konsolidoidut versiot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan lainsäädäntöön tutustumista, eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta.

Ks. myös asetusta koskevat lausumat – EUVL

EAKR-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

Ks. myös asetusta koskevat lausumat – EUVL

ESR-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

EAY-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

EAYY-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

Koheesiorahastoasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

EAFRD-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä

EMKR-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä