Varainhoito

Rakennerahastojen varat ovat peräisin EU:n talousarviosta, mutta niiden käytöstä päättävät komissio ja jäsenvaltiot yhdessä seuraavasti:

 • Komissio neuvottelee EU:n jäsenvaltioiden ehdottamista kehitysohjelmista, hyväksyy ne ja myöntää määrärahat.
 • EU:n jäsenvaltiot ja niiden alueet hallinnoivat ohjelmia, vastaavat niiden täytäntöönpanosta ja valitsevat hankkeet, joita ne myös valvovat ja arvioivat.
 • Komissio osallistuu ohjelmien seurantaan, tekee maksusitoumukset ja maksaa hyväksytyt menot sekä varmistaa, että valvontajärjestelmiä käytetään.

Kutakin toimenpideohjelmaa varten kansallinen viranomainen nimeää:

 • hallintoviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai julkinen/yksityinen elin, joka hallinnoi toimenpideohjelmaa)
 • todentamisviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai elin, joka todentaa menoilmoitukset ja maksatuspyynnöt ennen niiden toimittamista komissiolle)
 • tarkastusviranomaisen (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkinen viranomainen tai elin, joka valvoo, että hallinto- ja valvontajärjestelmä toimii tehokkaasti).

Maksusitoumukset

Toimenpideohjelmia koskevat EU:n maksusitoumukset toteutetaan kunkin rahaston ja tavoitteen osalta vuosittain. Komissio tekee ensimmäisen maksusitoumuksen ennen kuin se on tehnyt päätöksen toimenpideohjelman hyväksymisestä. Sen jälkeen se tekee maksusitoumuksen viimeistään 30. huhtikuuta joka vuosi.

Automaattinen maksusitoumuksen vapauttaminen

Komissio vapauttaa automaattisesti osan maksusitoumuksesta, jos sitoumusta ei ole käytetty tai siitä ei ole esitetty maksatushakemusta sitoumuksen tekemistä kolmas toisen vuoden loppuun mennessä

Rahoitusehdot

Osarahoituksen enimmäismäärät

Osarahoitusosuuksien enimmäismäärät:

 • Vähemmän kehittyneet alueet: 80 tai 85 % (ks. asetuksen (EU) 1303/2013 120 artikla)
 • Siirtymäalueet: 60 %
 • Kehittyneemmät alueet: 50 %
 • Koheesiorahasto: 85 %
 • Euroopan alueellinen yhteistyö: 85 %

Menojen tukikelpoisuus

Tukikelpoisia ovat aikavälillä 1.1.2014–31.12.2023 maksetut menot. Osarahoitettuja toimia ei saa saattaa päätökseen ennen tukikelpoisuuden alkamispäivää. Säännöt laaditaan kansallisesti, ellei rahastoasetuksessa toisin säädetä.

Arkisto