Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Lisätyökalut

 

Uutisia

  Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) rahoitusvälineitä koskeva fi-compass-neuvontapalvelu on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin (EIP) yhteistyöhanke. Yksi sen osa-alueista on useampaa aluetta koskeva tukiohjelma (Multi-region assistance programme, MRA). MRA-hankkeiden – joihin osallistuu vähintään kaksi hallintoviranomaista EU:n eri jäsenvaltioista – tavoitteena on arvioida ERI-rahastojen rahoitusvälineiden mahdollista käyttöä tietyillä yhteisen edun mukaisilla aihealoilla. Päämääränä on edistää rahoitusvälineiden laajempaa käyttöä sekä investoitujen ERI-rahastovarojen että niiden maantieteellisen tai temaattisen ulottuvuuden osalta, samoin kuin kannustaa eri jäsenvaltioiden alueita tekemään yhteistyötä, vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja sitoutumaan keskinäiseen oppimiseen. 

  Kaupungit EU-politiikan keskiössä 

  Yli 70 prosenttia Euroopan kansalaisista elää kaupunkialueilla, ja määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kaupungit eri puolilla Eurooppaa räätälöivät päivittäin kehittämissuunnitelmiaan voidakseen vastata kiireellisintä ratkaisua vaativiin haasteisiin, kuten väestönkasvuun, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon. Kehittämällä kokonaisvaltaisia strategioita ja asettamalla politiikoille pitkän aikavälin tavoitteita kaupungit toteuttavat toimia, joilla tuetaan kohtuuhintaista asumista, edistetään energiatehokkuushankkeita, elävöitetään asuinalueita ja parannetaan julkista liikennettä. Strategisten suunnitelmien onnistunut toteuttaminen edellyttää kuitenkin kaupungeilta rahoitusmahdollisuuksia. Ilman julkisen ja yksityisen pääoman voimakasta panosta kaupunkien on vaikea toteuttaa visioitaan. 

  Vuonna 2013 alankomaalainen Haagin kaupunki päätti osoittaa 4 miljoonaa euroa JESSICA-pilottihankkeeseen energiatehokkuutta edistävän rahoitusvälineen perustamiseksi. Tuolloiset kumppanit eivät ehkä aavistaneet, että neljän vuoden kuluessa koossa olisi yli 46 miljoonan euron holdingrahasto innovaatioita, kestävää kehitystä ja kaupunkikehitystä varten. 

  Rahaston alkuvaihe oli kuitenkin haastava. 

  ”Rahaston perustamisen aikoihin avoimia kysymyksiä oli paljon, ja meidän oli ratkaistava monia teknisiä esteitä vakaan ja kestävän perustan luomiseksi tuleville investoinneille”, muistuttaa Haagin taloudellisten investointien holdingrahastosäätiön HEID:n sihteeri William van den Bungelaar. 

  Haagilla on nykyään asiantuntijatyöryhmä, joka valvoo ja tukee kaupungin rahoitusvälineitä tiiviissä yhteistyössä riippumattoman rahastonhoitajan kanssa. HEID:n menestystarinan ansiosta rahoitusvälineitä käytetään nyt yleisesti kaupungin strategisten painopisteiden rahoittamisessa. 

  Investointien uudistuvuus eri puolilla Eurooppaa

  Hyödyntääkseen nykyistä tietämystään rahoitusvälineiden alalla Haag yhdisti voimansa kolmen muun eurooppalaisen kaupungin eli Manchesterin, Milanon ja Lontoon kanssa eurooppalaisten kaupunkien uudistuvia investointeja (Revolving Investments in Cities in Europe, RICE) koskevassa MRA-hankkeessa. Hankkeella pyrittiin edistämään sellaisten uusien rahoitusvälineiden kehittämistä, joilla lisätään yksityisen sektorin kaupunkikehitykseen – ja erityisesti älykkäisiin kaupunkeihin – liittyviä investointeja. Siinä vahvistettiin kaupunkien yhteiset rahoitustarpeet yksilöimällä ne alat, joilla rahoitusvälineet voivat parhaiten tukea kaupunkipolitiikan painopisteiden mukaisia hankkeita. Aloja, joilla rahoitustarve on suurin, ovat liikenne, energia-asiat, asuminen ja työtilat sekä vihreä ja sininen infrastruktuuri tai talouskehitys sen laajemmassa merkityksessä, mukaan lukien pk- ja startup-yritykset sekä uusien liiketoiminta- ja innovointimahdollisuuksien kehittäminen. 

  MRA-RICE-kumppanit pystyivät hyödyntämään hankkeeseen osallistuvien kaupunkien kokemuksia. 

  ”Rahoitusvälineiden käyttö Manchesterissa on menestystarina, ja niiden hyödyt ovat olleet kauaskantoisia”, kertoo Manchesterin kaupunginvaltuuston jäsen Mark Duncan. Samoin Binal Cadieu Suur-Lontoon yleishallintoelimestä kehuu Lontoossa perustetun uuden energiatehokkuutta edistävän rahoitusvälineen Mayoral Energy Efficiency Fundin (MEEF) mahdollisuuksia. ”Uudistuvana rahastona MEEF tarjoaa meille mallin siitä, miten hyödyntää miljoonien puntien yksityisiä investointeja vähähiilisyyteen tähtäävissä hankkeissa”, Cadieu toteaa. 

  RICE-kaupunkirahastomalli

  RICE-hankkeen tuloksena syntyi kaupunkirahastomalli, joka voidaan sovittaa vastaamaan Euroopan unionin alueen kaupunkien erityistarpeisiin kaupunkikehityksen tukemiseksi. Rahasto on joustava, koska mallissa yhdistyvät RICE-kumppaneiden noudattamat parhaat käytännöt. Lyhyesti sanoen kyseessä on ”riippumattomasti hallinnoitu kaupunkijohtoinen rahoitusväline, jonka investointistrategia vastaa kaupungin strategisia painopisteitä ja jota rahoitetaan merkittävässä määrin julkisilla investoinneilla”. 

  RICE-hankejohtaja van den Bungelaar korostaa kumppanuudesta saatavia hyötyjä. 

  ”Malli tarjoaa joustavat puitteet kaupunkikehittämistä koskevalle rahoitusvälineelle, jossa hyödynnetään merkittävästi julkisia investointeja yhdessä täytäntöönpanoa helpottavan teknisen tukipaketin kanssa”, hän toteaa. ”Mallisuunnitelma on yksinkertainen, toistettava ja mukautettava, jotta sitä voidaan käyttää kaupunkikehityksen rahoitusvälineen perustana.” 

  Vaikka riippumaton rahastonhoitaja edistääkin omalta osaltaan mallin toteuttamista, kaupungit johtavat investointistrategian kehittämistä. Kaupunkirahaston perustaminen antaa kaupungeille mahdollisuuden ottaa visionsa ja strategiansa käyttöön. 

  Koheesiopolitiikan tuen hyödyntäminen

  ERI-rahastojen kaltaisilla julkisilla varoilla on keskeinen rooli markkinoiden puutteiden korjaamisessa, ja niiden ansiosta moniin hankkeisiin on mahdollista saada EU-rahoitusta, jota ei muuten olisi saatavilla tai joka olisi liian kallista. Jos kaupungeilla on mahdollisuus saada ERI-rahastovaroja, ne voivat menestyksekkäästi toteuttaa paikallisiin tarpeisiinsa kohdennettuja rahoitusvälineitä ja hyödyntää hankkeissa onnistuneesti muita julkisia ja yksityisiä investointeja. Tämä voidaan toteuttaa joko lainoittamalla ja takaamalla kaupunkien pitkän aikavälin hankkeita, tekemällä oman pääoman ehtoisia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin tai yhdistämällä takaisin maksettavia tukia avustuksiin, joita ei tarvitse maksaa takaisin. 

  Monillakaan kaupungeilla ei ole laajaa kokemusta kaupunkirahastojen perustamisesta. Siksi ne tarvitsevat asiantuntija-apua suunnitellessaan ja perustaessaan uusia rahoitusvälineitä. MRA:n kaltaiset Euroopan komission tuella toteutetut teknisen avun ohjelmat helpottavat uuden kaupunkirahaston valmistelutoimia ja toteuttamista auttamalla kaupunkeja kehittämään omia valmiuksiaan. 

  ”Niille kaupungeille, jotka eivät vielä ole tutustuneet kaupunkikehitysrahastojen kaltaisiin rahoitusvälineisiin, MRA-RICE-hanke tarjoaa hyödyllisen työvälineen, jonka avulla ryhtyä kehittämään uutta rahoitusvälinettä ja arvioida sen paikallista toteuttamiskelpoisuutta”, kertoo Milanin kaupunginhallituksessa työskentelevä Lucia Scopelliti. 

  Lisätietoa MRA-RICE-hankkeesta saa osoitteesta www.fi-compass.eu.

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Lisää uutisia

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu