(Interreg V-A) SE-FI-NO - Sweden-Finland-Norway (Botnia-Atlantica)

Territorial co-operation

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Yhteistyöohjelma keskittyy erilaisiin haasteisiin, jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen Keski-Ruotsin ja -Norjan sekä läntisen Suomen harvaan asutuilla alueilla Pohjanlahden molemmin puolin.

Ohjelman pääpainona on tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tehostaminen kehittämällä rajat ylittäviä osaamiskeskuksia. Toisena painopisteenä on ympäristön suojeleminen sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön kestävän hyödyntämisen lisääminen. Tähän kuuluu Pohjanlahden saariston maailmanperintökohteiden kehittäminen. Ohjelmalla tuetaan myös pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämistä rajat ylittävällä yhteistyöllä. Lisäksi sen avulla kehitetään Norjan, Ruotsin ja Suomen yhdistävää itä-länsisuuntaista liikennekäytävää ohjelma-alueella.

Ohjelmalla kehitetään ja toteutetaan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin, esimerkiksi luomalla välineitä sekä fyysisiä ja virtuaalisia kohtauspaikkoja innovoinnin edistämiseksi. Julkisella sektorilla odotetaan olevan tärkeä osa innovatiivisten ratkaisujen kysynnän lisäämisessä, kehittämisessä ja kaupallistamisessa.

Botnia-Atlantica-ohjelmalla on suuri merkitys Itämeren alueen EU-strategian toteuttamisessa.

Rahoituksen painopisteet

Ohjelma keskittyy seuraaviin painopisteisiin:

 1. pitkäaikaisten osaamiskeskusten kehittäminen ja innovaatioiden hyödyntämisen lisääminen
 2. yritysten rajat ylittävän yhteistyön kapasiteetin lisääminen
 3. luonnon- ja kulttuuriperinnön kestävän hyödyntämisen lisääminen
 4. ympäristöhaasteiden hallintavalmiuden lisääminen
 5. itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä tukevien strategioiden lisääminen.

Odotettuja tuloksia

 • 216 uuden tutkimus- ja kehitystyötä tekevän tutkijan tukeminen klustereissa ja osaamiskeskuksissa tapahtuvan verkostoitumisen kautta
 • Omaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten määrän 5 prosentin kasvu
 • 5 prosenttia enemmän yhteistyötä tekeviä pk-yrityksiä, joita tuetaan neuvontapalvelujen, verkostoitumisen ja kartoituksen avulla
 • 10 600 kävijää lisää tuetuissa maailmanperintökohteissa
 • Ympäristön suojelun tason parantuminen, mitattuna veden laadulla
 • Uusien liikennestrategioiden esittely avainhenkilöille, tukena strategioiden rajat ylittävä pohjatyö

Ohjelma-asiakirja

Programdokument Botnia-Atlantica

Regions

 • Finland
  • LÄNSI-SUOMI
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Norra Sverige
  • Norra Mellansverige
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 36,334,420.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 61,284,055.00 €

Total EU contribution: 36,334,420.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB028