URBACT

Interreg

Lisätyökalut

 

Programme description

URBACT III -ohjelman yleiskatsaus

URBACT III on Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma (2014–2020), jonka rahoituksesta vastaa yhteistyössä Euroopan unioni (Euroopan aluekehitysrahaston kautta lähes 75 miljoonalla eurolla).

URBACT III on eurooppalainen tiedonvaihto- ja koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää kaupunkialueiden kestävää kehittymistä. Sen kautta Euroopan kaupungit voivat yhteistyössä kehittää ratkaisuja kaupunkialueiden ongelmiin sekä jakaa hyviä käytäntöjä, opittuja asioita ja ratkaisuja kaikkien kaupunkipolitiikkaan osallistuvien sidosryhmien kanssa eri puolilla Eurooppaa. Ohjelma toteutetaan kaikissa Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa sekä kahdessa kumppanivaltiossa, Norjassa ja Sveitsissä.

URBACT III helpottaa kaupunkien ja muiden hallinnon tasojen välillä tapahtuvaa tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista, mikä edistää integroitua kestävää kehittymistä ja parantaa alue- ja koheesiopolitiikan tehokkuutta. Tässä yhteydessä URBACT III -ohjelma tukee Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita tarjoamalla kaupunkipolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuvien sidosryhmien käyttöön mekanismin, jolla ne voivat kehittää tietojaan ja taitojaan. URBACT III -ohjelmaan osallistumisen kautta saadut uudet tiedot ja taidot tekevät Euroopan kaupungeista entistä vahvempia ja sykkivämpiä, ja ne auttavat ratkaisemaan kaupunkialueiden kasvavia ongelmia, jotka liittyvät älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun (kolme Eurooppa 2020 -strategian painopistettä).

URBACT III -ohjelman ehdotettu strategia, tavoitteet ja pääinterventiot

Kaupunkialueiden lukuisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää, että kaupungin julkishallinnot hankkivat ja lisäävät jatkuvasti tietoa ja taitoja voidakseen kehittää ja toteuttaa kestävää integroitua politiikkaa. Lisääntyneillä valmiuksilla on myönteisiä vaikutuksia toimenpideohjelmien täytäntöönpanolle vuosien 2014–2020 ohjelmakaudella, kun koheesiopolitiikkaa vahvistetaan kaupunkialueiden osalta. URBACT III -ohjelmalla mahdollistetaan valittujen virkamiesten, virkailijoiden ja muiden kaupungin sidosryhmien välillä tapahtuva tiedon jakaminen ja oppiminen, ja sillä edistetään kaupunkialueita koskevien integroitujen lähestymistapojen tehokkaampaa suunnittelua ja toteutusta.

URBACT III -ohjelmassa keskitytään neljään pääasialliseen tavoitteeseen:

1. Valmiudet politiikan toteuttamiseen: kaupunkien valmiuksien kehittäminen, jotta ne voisivat toteuttaa kestäviä kaupunkipolitiikkoja ja käytäntöjä integroidulla ja osallistuvalla tavalla.

2. Politiikan suunnittelu: kestävien strategioiden ja toimintasuunnitelmien suunnittelun parantaminen kaupungeissa.

3. Politiikan toteuttaminen: integroitujen ja kestävien kaupunkistrategioiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamisen parantaminen kaupungeissa.

4. Tiedon hankkiminen ja jakaminen: sen varmistaminen, että kaikilla tasoilla toimivat toimijat ja päätöksentekijät saavat entistä paremmin käyttöönsä tietoja ja jakavat osaamistaan kaikista kaupunkialueiden kehittämisen näkökohdista, jotta kaupunkialueiden kehittämistä koskevia politiikkoja parannettaisiin.

URBACT III -ohjelmassa kehitetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kolme interventiotyyppiä: kansainvälinen yhteistyö, valmiuksien kehittäminen sekä hyödyntäminen ja levittäminen. Kukin interventio perustuu URBACT II -ohjelmassa kehitettyihin vahvuuksiin.

Temaattisiin tavoitteisiin keskittyminen 

Vaikka kaupunkeihin liittyvien ongelmien tyypit ja luonteet vaihtelevat kaupungeittain, URBACT III -ohjelmassa keskitytään erityisesti muutamiin Euroopan kaupungeille yhteisiin teemoihin.

 • Temaattinen tavoite 1: tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
 • Temaattinen tavoite 4: vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
 • Temaattinen tavoite 6: ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen
 • Temaattinen tavoite 8: työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen
 • Temaattinen tavoite 9: sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta

Näihin teemoihin keskittyminen tapahtuu kohdentamalla URBACT III -toimia koskevat ehdotuspyynnöt näihin temaattisiin tavoitteisiin. 

Odotetut vaikutukset

 • Kaupunkien julkishallinnolla on enemmän tietoa ja valmiuksia kaupunkialueiden kestävään kehittymiseen liittyvien integroitujen lähestymistapojen suhteen.
 • Kaupungit suunnittelevat integroituja strategioita ja toimintasuunnitelmia kaupunkialueiden kestävää kehittymistä varten.
 • Kaupungit toimivat tehokkaammin kaupunkialueiden kestävään kehittymiseen liittyvien integroitujen suunnitelmien toteuttamisessa.
 • Kaikilla tasoilla toimivat toimijat ja päätöksentekijät saavat entistä paremmin käyttöönsä kaupunkialueiden kestävään kehittymiseen liittyvän URBACT-asiantuntemuksen ja hyödyntävät sitä.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003