Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Suomi

Lisätyökalut

 

Programme description

Päätavoitteet

Suomen toimenpideohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma” saa Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) yhteensä 1 299 461 095 euroa Suomen kasvu- ja työllisyysinvestointipaketin puitteissa. Toimenpideohjelma auttaa Suomea saavuttamaan EU:n ja kansallisen tason tärkeimmät kehitysprioriteetit "Eurooppa 2020" -strategian tavoitteiden ohella.

Rahoituksen painopisteet

 • Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen kohdistetaan noin 20 prosenttia toimenpideohjelman kokonaismäärärahoista. Investointien tavoitteena on monipuolistaa liiketoimintarakenteita ja lisätä kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälisesti laajentuvien yritysten määrää. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteet kohdistetaan uusien yritysten perustamiseen ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen.
 • Noin 24 prosenttia ohjelman investoinneista edistää tutkimus- ja innovointitoimia. Päätavoitteena on saada aikaan investointeja, jotka tukevat innovaatiotoimintaa valikoiduilla älykkään erikoistumisen aloilla erityisesti kasvuyrityksissä ja aloittelevissa yrityksissä. Suomi haluaa lisätä tutkimus- ja innovaatiotulosten soveltamista kaupallisissa tuotteissa.
 • Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on korostettu tavoite Suomessa. 15 prosenttia ohjelman rahoituksesta kohdistetaan tähän temaattiseen tavoitteeseen. Energiatavoitteiden osalta nämä investoinnit edistävät merkittävästi uusiutuvan energian käyttöosuuden nostamista 33 prosentista (2011) 38 prosenttiin (2020). Suomi investoi pääasiassa vähähiilisten alojen tutkimus- ja kehitystoimiin sekä vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehitykseen ja kaupallistamiseen. Lisäksi tuetaan prototyyppien tuotantoa, pilottihankkeita ja yritysesittelyitä.
 • 18 prosenttia toimenpideohjelman rahoituksesta keskitetään erityisesti nuorten ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyyden vähentämiseen, työurien pidentämiseen työvoiman kysyntää ja tarjontaa tasapainottamalla ja liikkuvuutta lisäämällä, rakennemuutosten hallinnan parantamiseen sekä työelämän tuottavuuden ja laadun parantamiseen.
 • Noin 12 prosenttia toimenpideohjelman resursseista varataan koulutusinvestointeihin. Tavoitteina ovat osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, työvoiman ammattitaidon, innovaatiokyvyn ja luovan osaamisen vahvistaminen, siirtymäajan palvelujen parantaminen, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, koulutuksen työelämälähtöisyyden parantaminen, täydentävän koulutuksen ja neuvonnan saatavuuden ja laadun kehittäminen sekä yrittäjyysosaamisen varmistaminen.
 • Lähes 8 prosenttia rahoituksesta suunnataan sosiaalista syrjäytymistä estäviin investointeihin. Toimintalinja 5 painottuu koko työllisyyspotentiaalin hyödyntämiseen sekä työtä vailla olevien työikäisten hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, osattomuuden ja köyhyyden vähentämiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja paikallisen, yhteisölähtöisen aktiivisuuden ja osallistumisen lisäämiseen.

Odotettuja vaikutuksia

Innovaatio- ja tutkimusinvestointien osuus BKT:stä kasvaa 3,73 prosentista (2011) 4,0 prosenttiin (2020).

 • 5 660:tä pientä ja keskisuurta yritystä autetaan kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueellisten vahvuuksien perusteella.
 • Syntyy 12 700 uutta työpaikkaa.
 • Uusiutuvien energianlähteiden osuus käytetystä energiasta kasvaa 33 prosentista (2011) 38 prosenttiin (2020).
 • Nuorisotyöttömyyteen puututaan ja kansallista nuorisotakuuta tuetaan.
 • Työvoiman ammattitaitoa ja osaamista päivitetään.
 • Sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa tuetaan.

Ohjelman teksti

Suomen Rakennerahasto-Ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020

Regions

 • Finland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 769,653,671.00 €
 • European Social Fund (ESF): 515,560,930.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,570,429,202.00 €

Total EU contribution: 1,285,214,601.00 €

CCI number: 2014FI16M2OP001