Toimenpideohjelma 'Västsverigen'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 16. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Västsverigen alueelle vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 165 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 64 miljoonaa euroa eli noin 3,4 prosenttia Ruotsille korvamerkitystä EU:n koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Västsverigen alueellisen toimenpideohjelman tärkeimpänä tavoitteena on parantaa talouskasvua uuden yritystoiminnan ja yrittäjyyden avulla. Tavoitteena on myös perustaa uusia työpaikkoja ja edistää kaupunkialueiden kestävää kehitystä. Ohjelman avulla halutaan

 • edistää osaamispohjaista innovointia
 • ratkaista tiettyjen kaupunkialueiden ongelmia
 • yhdenmukaistaa alueellisia ja kaupunkeja koskevia tavoitteita.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Toimenpideohjelman on määrä mahdollistaa 3 500 uuden työpaikan ja 1 300 uuden yrityksen perustaminen. Noin 4 750 yritystä on ilmoittanut osallistuvansa talouskasvua edistäviin toimiin. Ohjelmassa käynnistetään vähintään 20 investointihanketta, joilla ankeista kaupunkialueista tehdään houkuttelevampia.

3. Painopisteet

Västsverigen alueen rakennerahasto-ohjelma on rakenteeltaan ja toimintalinjoiltaan seuraavanlainen:

 • yrittäjyys ja innovatiivinen yritystoiminta
 • yhteistyöaloitteet ja innovatiivinen toimintaympäristö
 • kaupunkialueiden kestävä kehitys.

Painopiste 1: Yrittäjyys ja innovatiivinen yritystoiminta [noin 43,6 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Painopisteen tavoitteet ovat seuraavat:

 • yrittäjyyskulttuurin edistäminen potentiaalisten yrittäjien piirissä
 • ideoiden ja keksintöjen levittäminen
 • yritystoiminta
 • yritysten kasvu
 • pääoman saanti.

Painopiste 2: Yhteistyöaloitteet ja innovatiivinen toimintaympäristö [noin 38,2 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tärkeimpinä tavoitteina on tukea verkostoja ja klustereita ja tehostaa innovoinnin ja taitojen kehittämistä.

Painopiste 3: Kaupunkialueiden kestävä kehitys [noin 15,6 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tähän painopisteeseen kuuluvien toimien avulla halutaan elvyttää ongelmallisia kaupunkialueita. Elvytystoimet lisäävät osaltaan kyseisten kaupunkialueiden yhtenäisyyttä ja integroitumista koko alueella.

Painopiste 4: Tekninen tuki [noin 3,1 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Ohjelman toteutuksen aikana asetetaan käyttöön teknistä tukea, johon kuuluu hallinnointia, seurantaa, arviointia ja valvontaa tukevia toimia.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Västsverigen'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO003

Number of decision

C/2007/3967

Lopullinen hyväksymispäivä

16/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yrittäjyys ja innovatiivinen yritystoiminta 25 812 619 46 099 099 71 911 718
Yhteistyöaloitteet ja innovatiivinen toimintaympäristö 25 210 325 37 815 487 63 025 812
Kaupunkialueiden kestävä kehitys 10 000 000 15 000 000 25 000 000
Tekninen tuki 2 542 623 2 542 623 5 085 246
Yhteensä 63 565 567 101 457 209 165 022 776