Toimenpideohjelma 'Tukholma'

Tukholman alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeva rakennerahasto-ohjelma 2007–2013: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 16. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Tukholman alueelle vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 94 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 38 miljoonaa euroa eli noin 2,0 prosenttia EU:n Ruotsille osoittamasta koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelman johtavana tavoitteena on lisätä Tukholman alueen kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelman pääasiallisena kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), ja siinä pyritään tiivistämään yhteistyötä elinkeinoelämän, tutkimustoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Ohjelmassa tuetaan yrittäjyyttä ja innovointia sekä edistetään maahanmuuttajien kotouttamista.

Ohjelman avulla on määrä perustaa 300 uutta yritystä ja 1 300 uutta työpaikkaa sekä miehille että naisille. Ohjelman eri hankkeissa on mukana 3 150 yritystä. Tietämyksen kehittäminen, viennin lisääminen ja tehokkaan energiankäytön edistäminen ovat ohjelman keskeisiä osia. Yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen ovat myös tärkeällä sijalla toimenpideohjelmassa. Ohjelmassa painotetaan myös saavutettavuuden parantamista alueella.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 1 300 uutta työpaikkaa ja 300 uutta yritystä. Noin 400 yritystä osallistuu hankkeisiin, joiden aiheina on (kansainvälisten) markkinoiden kehittäminen, tuotekehitys ja energiankulutuksen pienentäminen. Lisäksi 250 yritystä tekee yhteistyötä innovaatiotoiminnan vilkastuttamiseksi, 250 yritystä on mukana yrittäjyysaiheisissa hankkeissa ja yritysten piirissä käynnistetään 45 yhteistyöverkostoa. Käynnistysvaiheen neuvontaa annetaan 2 500 yritykselle, ja 100 yritystä saa tukea riskipääoman muodossa. Naisten osuuden olisi oltava kaikissa hankkeissa vähintään 40 prosenttia.

3. Painopisteet

Tukholman alueellisessa toimenpideohjelmassa on seuraavat painopisteet:

Painopiste 1: Innovatiivisen ympäristön kehittäminen kaupunkialueelle [noin 40,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea tietämyksen kehittämistä, kotimaan- ja ulkomaanmarkkinoille tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista, hyödyntää koko väestön taitoja ja tukea energia- ja resurssitehokkuutta. Ohjelmassa tuetaan klustereita ja innovaatiojärjestelmiä ja perustetaan kokoontumispaikkoja, jotta innovaatio- ja kehitystoiminta vilkastuisi neuvonnan ja ohjauksen sekä riskipääoman tarjonnan avulla. Syrjinnän torjunta on myös tärkeä aihealue.

Painopiste 2: Yritystoiminnan kehittäminen [noin 32,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on antaa pk-yrityksille ja yrittäjille informaatiota, koulutusta ja neuvontaa sekä tarjota rahoitusjärjestelyjä ja pääomansaantimahdollisuuksia. JEREMIE ja JESSICA ovat tämän tavoitteen kannalta varteenotettavia aloitteita. Lisäksi tavoitteena on tiivistää korkeakoulu- ja yritysmaailman välistä yhteistyötä.

Painopiste 3: Saavutettavuus [noin 24,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on parantaa Suur-Tukholman alueen saavutettavuutta, huolehtia väestönkasvuun nähden riittävistä asumismahdollisuuksista ja liikenneyhteyksistä, parantaa yhteistyötä muiden alueiden kanssa ja lisätä koordinointia julkisen ja tavaraliikenteen eri muotojen välillä.

Painopiste 4: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Tukholma'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO005

Number of decision

C/2007/3975

Lopullinen hyväksymispäivä

16/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovatiivisen ympäristön kehittäminen kaupunkialueelle 15 028 508 22 858 360 37 886 868
Yritystoiminnan kehittäminen 12 022 806 12 022 806 24 045 612
Saavutettavuus 9 017 105 13 713 514 22 730 619
Tekninen tuki 1 502 851 1 502 851 3 005 702
Yhteensä 37 571 270 50 097 531 87 668 801