Toimenpideohjelma 'Småland och Öarna'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 9. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Ruotsin Småland och Öarna -alueelle (Jönköping, Kronoberg, Kalmar ja Gotland) vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 168 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 67 miljoonaa euroa eli noin 3,6 prosenttia Ruotsille korvamerkitystä EU:n koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelman ympäristönsuojeluun liittyvänä tavoitteena on hyödyntää alueen resursseja ja edistää siten kestävää talouskasvua, kehitystä ja kilpailukykyä. Näin voidaan lisätä alueen sopeutumiskykyä ja valmiuksia ratkaista tulevat haasteet. Lisäksi ohjelmassa on määrä toteuttaa alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tähtääviä toimia.

Ohjelman avulla on tarkoitus perustaa 1 200 uutta yritystä ja 4 200 uutta työpaikkaa sekä luoda alueelle hyvin koordinoitu julkisen liikenteen järjestelmä. Tuen päätavoitteena on kuitenkin tehdä sijoituksia sellaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla:

  • parannetaan työhönpääsyä ja lisätään virkistystoiminnan, koulutuksen ja tieto- ja viestintätekniikan saatavuutta sekä innovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksia
  • elvytetään alueen yritystoimintaa toteuttamalla toimia klustereiden ja verkostojen tukemiseksi.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 4 200 uutta työpaikkaa ja 1 200 uutta yritystä, jotka jakautuvat tasapuolisesti miesten ja naisten kesken. Ohjelmassa toteutetaan kaksikymmentä innovatiivista tutkimus- ja kehityshanketta, jotka koskevat yhteistyötä elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin välillä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kymmenen yrittäjyysaiheista hanketta, ja 100 yritystä osallistuu tuotekehityshankkeisiin. Yhteensä 100 yritystä tekee markkinoiden laajentamiseen liittyvää yhteistyötä, ja 56 hanketta saa tukea riskipääoman muodossa. Toimenpideohjelmassa on tarkoitus toteuttaa viisi uutta liikenne- ja viestintäratkaisua, jotta työmatka-ajat lyhenisivät ja yhteistyö eri liikennemuotojen välillä lisääntyisi.

3. Painopisteet

Småland och Öarna -alueen toimenpideohjelman painopisteet ovat seuraavat:

Painopiste 1: Saavutettavuus [noin 32,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tähän painopisteeseen kuuluvien toimien avulla on tarkoitus lisätä kyseisen alueen kilpailukykyä kehittämällä ohjelma-alue, jolla on pitkälle kehitetty ja luotettava infrastruktuuri. Tavoitteena on alueellinen laajentaminen ja tehostaminen mahdollisimman vähäisin ympäristöön kohdistuvin vaikutuksin ja ottaen huomioon miesten ja naisten tasa-arvo. Ohjelmassa halutaan osaltaan luoda tehokkaat yhteydet (liikenne-yhteydet ja infrastruktuuri) yrityksille ja asukkaille siten, että otetaan huomioon ohjelman laaja-alaiset kriteerit ja pyritään laajentamaan yrityssektoria vähentämällä työmarkkina-alueiden lukumäärää. Tavoitteena on myös vähentää asukas- ja alakohtaista energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä toteuttamalla aloitteita, joissa kehitetään intermodaali- eli monivälineratkaisuja matkustaja- ja rahtiliikennettä varten, sekä aloitteita, jotka liittyvät uusien tietoteknisten palvelujen ja sovellusten kehittämiseen ja edistämiseen.

Painopiste 2: Innovointi ja yrittäjyys [noin 64,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tähän painopisteeseen kuuluvat toimenpiteet koskevat innovatiivisten toimintaympäristöjen ja prosessien aihealuetta sekä yrittäjyyden aihealuetta. Toimenpiteiden keskeisiä kohteita ovat yritystoiminnan elvyttäminen ja ihmisten kannustaminen yrittäjyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallista ja alueellista kilpailukykyä kehittämällä kestävään kasvuun tähtäävä ohjelma-alue, joka perustuu kilpailukykyisiin yrityksiin ja vahvaan yrittäjyyteen. Alueellisessa rakennerahasto-ohjelmassa halutaan tukea sellaisia aloitteita, joissa yritykset yhteistoimin ja julkisen sektorin sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tukemina pyrkivät lisäämään kilpailukykyään.

Painopiste 3: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Småland och Öarna'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO002

Number of decision

C/2007/3897

Lopullinen hyväksymispäivä

09/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Saavutettavuus 27 081 558 42 358 334 55 337 328
Innovointi ja yrittäjyys 37 663 117 56 494 676 107 907 793
Tekninen tuki 2 697 695 2 697 695 5 395 390
Yhteensä 67 442 370 101 550 705 168 640 511