Toimenpideohjelma 'Övre Norrland'

Övre Norrlandin alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeva rakennerahasto-ohjelma 2007–2013: alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 16. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Ruotsin Övre Norrlandin alueelle (Norrbotten ja Västerbotten) vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 485 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 243 miljoonaa euroa eli noin 12,9 prosenttia EU:n Ruotsille osoittamasta koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelman johtavana tavoitteena on edistää pitkäjänteistä kestävää talouskasvua lisäämällä alueellista kilpailukykyä ja vahvistamalla alueen asemaa innovatiivisena ja menestyvänä osana Eurooppaa. Ohjelman avulla on määrä perustaa 3 000 uutta yritystä ja 8 000 uutta työpaikkaa sekä miehille että naisille. Yrittäjyyden, uusien yritysten ja innovoinnin edellytysten parantaminen on ohjelman keskeinen osa. Lisäksi ohjelmassa on tarkoitus kehittää kestävä pitkän ajan liikennejärjestelmä ja tietotekninen infrastruktuuri. Alueen elinolojen ja vetovoiman parantaminen on myös tärkeässä asemassa. Lisäksi ohjelmassa on määrä toteuttaa alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tähtääviä toimia.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 8 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta yritystä. Noin 400 yritystä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, ja ohjelmassa toteutetaan viisitoista hanketta, joiden aiheena on ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu. Tukitoimien kohteena on myös kestävän tavara- ja henkilöliikennejärjestelmän kehittäminen. Kylmän ilmaston oloissa tehtävät kokeet, avaruustutkimus sekä biopolttoaineiden ja muiden ympäristötekniikoiden käyttö ovat myös alueita, joilla odotetaan kasvua. Ohjelmassa toteutetaan 50 hanketta, joissa on mukana tutkimuslaitoksia sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoita.

3. Painopisteet

Övre Norrlandin alueellisen toimenpideohjelman painopisteet ovat seuraavat:

Painopiste 1: Innovointi ja elvyttäminen [noin 73,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Yrittäjyyteen kannustaminen, uusien yritysten perustamisen tukeminen sekä korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välinen yhteistyö ovat tärkeällä sijalla tässä painopisteessä, joka jakautuu seuraaviin neljään osaan:

1. Yrittäjyys ja uusien yritysten perustaminen: Keskeisenä tavoitteena on saada aikaan oikeat olosuhteet, jotka suosivat luovuutta, innovointia ja uutta yritystoimintaa. Tämä edellyttää hyvin toimivia luottomarkkinoita, jotka mahdollistavat laina- ja pääomarahoituksen saannin.

2. Innovatiiviset toimintaympäristöt: Keskeisenä tavoitteena on jatkaa korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välistä onnistunutta yhteistyötä varsinkin pk-yritysten saralla.

3. Kansainvälinen yhteistyö: Kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö, josta on hyötyä tutkijoille ja pk-yrityksille.

4. Alueen vetovoima: Keskeisenä tavoitteena on kehittää luontoon, kulttuuriin ja kulttuuriperintöön perustuvaa toimintaa.

Painopiste 2: Saavutettavuus [noin 23,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää kestävä liikennejärjestelmä ja kestävä tietotekninen infrastruktuuri. Työmahdollisuuksien, palvelujen ja kulttuurin saavutettavuus kuuluu tärkeimpiin tavoitteisiin, jotka jakautuvat kolmeen alaryhmään:

1. Eri liikennemuotojen välinen yhteistyö: Jotta alue olisi houkutteleva, tarvitaan tehokkaita ja ympäristön kannalta järkeviä liikennejärjestelmiä ja intermodaaliratkaisuja ja -terminaaleja ja sellaisia uusia liikenneratkaisuja, jotka muodostavat eri liikennemuodoista koostuvan tehokkaan ketjun.

2. Alueellinen laajentaminen: Tavoitteena on kehittää turvallisia ja tehokkaita matkustajaliikennejärjestelmiä, joilla voidaan lisätä hyväksyttäväksi katsottavaa työmatkan pituutta. Etusijalla ovat rannikon suuret rautatiehankkeet.

3. Tieto- ja viestintätekniikka: Tavoitteena on kehittää kestävä pitkän ajan tietotekninen infrastruktuuri, jonka saavutettavuus on hyvä ja joka perustuu kilpailuneutraaleihin viestintäverkkoihin.

Painopiste 3: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Övre Norrland'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO008

Number of decision

C/2007/3969

Lopullinen hyväksymispäivä

16/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovointi ja elvyttäminen 177 125 070 177 125 070 354 250 140
Saavutettavuus 55 806 529 55 806 529 111 613 058
Tekninen tuki 9 705 483 9 705 483 19 410 966
Yhteensä 242 637 082 242 637 082 485 274 164