Toimenpideohjelma 'Norra Mellansverige'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 14. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Norra Mellansverigen alueelle (Värmland, Dalarna ja Gävleborg) vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 390 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 195 miljoonaa euroa eli noin 10,3 prosenttia Ruotsille korvamerkitystä EU:n koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelman avulla on määrä perustaa 3 000 uutta yritystä ja 6 000 uutta työpaikkaa sekä nostaa miesten työllisyysaste 77,9 prosentista 79 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 73,5 prosentista 75 prosenttiin (lähtökohtana vuoden 2004 tilanne).

Ohjelma painottuu verkostoihin ja klustereihin ja edistää niiden kautta innovointia ja alueen elvyttämistä. Ohjelmassa tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sekä sellaista toimintaympäristöä, joka luo kehitystä ja uusia valmiuksia. Ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden avulla lisätään yhteyksiä tärkeisiin liikenneverkkoihin kuten rautateihin ja satamiin. Lisäksi ohjelman avulla lisätään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä pk-yrityksissä. Ohjelmassa on myös määrä toteuttaa alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tähtääviä toimia.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 6 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta yritystä siten, että naisten osuus on vähintään 40 prosenttia. Ohjelmassa toteutetaan 50 yhteistyöhanketta elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten välillä ja 40 hanketta uusiutuvan energian alalla. Ohjelmassa tuetaan myös 30 hanketta, joissa on mukana sellaisia pk-yrityksiä, jotka haluavat myydä tuotteitaan tai palvelujaan kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelmassa on määrä tukea 20:tä alueelliseen laajentamiseen liittyvää hanketta ja 25 muuta hanketta, joissa parannetaan yhteistyötä eri liikennemuotojen välillä ja kehitetään uusia liikenneratkaisuja. Tavoitteena on myös nostaa laajakaistan väestöpeitto nykyisestä 70–90 prosentista 99 prosenttiin.

3. Painopisteet

Norra Mellansverigen alueen toimenpideohjelma on rakenteeltaan ja painopisteiltään seuraavanlainen:

Painopiste 1: Yritystoiminnan kehittäminen [noin 67,8 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Painopisteen johtavana tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, edistää niiden dynaamista toimintaa sekä parantaa työllisyyttä. Painopisteeseen kuuluvien toimien avulla halutaan myös laajentaa palvelualaa, parantaa korkeakoulu- ja yritysmaailman välistä yhteistyötä, saada aikaan osaamiseen perustuvaa kasvua, tukea pk-yritysten kansainvälistymistä ja lisätä uusiutuvaan energiaan suuntautuvia sijoituksia.

Painopiste 2: Saavutettavuus [noin 28,2 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tämän painopisteen johtavana tavoitteena on luoda entistä kilpailukykyisempi yhteiskunnallinen rakenne liikkuvuutta ja saavutettavuutta varten käyttämällä uutta teknologiaa, joka lyhentää välimatkoja ja luo uusia yhteyksiä. Tavoitteena on myös luoda pitkälle kehitetty laajakaistaverkko, lisätä yhteistyötä eri liikennemuotojen välillä ja parantaa saavutettavuutta/alueellista laajenemista.

Painopiste 3: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Norra Mellansverige'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO006

Number of decision

C/2007/3954

Lopullinen hyväksymispäivä

14/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminnan kehittäminen 132 188 324 132 188 324 264 376 648
Saavutettavuus 55 000 000 55 000 000 110 000 000
Tekninen tuki 7 799 513 7 799 513 15 500 228
Yhteensä 194 987 837 194 987 837 389 876 876