Toimenpideohjelma 'Mellersta Norrland'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 9. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Ruotsin Mellersta Norrlandin alueelle (Jämtland ja Västernorrland) vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on noin 353 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 177 miljoonaa euroa eli noin 9,3 prosenttia EU:n Ruotsille osoittamasta koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Alueellisen toimenpideohjelman tärkeimpänä tavoitteena on perustaa vuosittain 1 400 uutta yritystä, joista naisten omistuksessa on 40 prosenttia, ja saada aikaan 4 500 uutta työpaikkaa sekä miehille että naisille. Ohjelmassa perustetaan kymmenen (10) uutta strategista verkostoa yritysten piiriin sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välille. Teollisuuden uudistaminen, energia ja ympäristöä säästävien hankkeiden kehittäminen ovat ohjelman keskeisiä osia. Alueen saavutettavuuden ja vetovoiman parantaminen on myös tärkeässä asemassa. Lisäksi ohjelmassa on määrä toteuttaa alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tähtääviä toimia.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Toimenpideohjelman avulla on määrä perustaa vuosittain 1 400 uutta yritystä ja 5 000 uutta työpaikkaa (naisten osuus vähintään 40 prosenttia). Ohjelman tavoitteena on myös kaksinkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto sekä sijoitukset tutkimus- ja kehitystoimintaan. Noin 5 000 yritystä saa ohjelmasta taloudellista tai muuta tukea. Ohjelman avulla halutaan myös lisätä 5 prosentilla niiden ihmisten määrää, jotka pystyvät siirtymään aluekeskukseen 45 minuutin kuluessa. Yhtenä tavoitteena on lisätä 5 prosentilla niiden talouksien määrää, joilla on yhteys laajakaistaverkkoihin. Näitä tavoitteita varten ohjelmassa toteutetaan viisi uutta liikenne- ja viestintäratkaisua.

3. Painopisteet

Mellersta Norrlandin alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä tukeva toimenpideohjelma on rakenteeltaan ja painopisteiltään seuraavanlainen:

Painopiste 1: Teollisuuden uudistaminen, energia ja ympäristöpainotteinen kehitys [noin 73,9 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Ensisijaisia tukikohteita ovat innovointi ja tietoyhteiskunta sekä energia ja ympäristö, sillä ne ovat kasvun kannalta tärkeitä. Alakohtaisia aloitteita on tarkoitus toteuttaa kasvualoilla, kuten energian, ympäristöteknologian ja matkailun alalla. Tuettaviin kohteisiin kuuluu myös riskipääoman tarjonta.

Painopiste 2: Saavutettavuus ja vetovoima [noin 22,1 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on edistää uudenlaisia tavaraliikenteen ja julkisen liikenteen ratkaisuja, riittävän laadukasta tieverkkoa ja tavaraliikenteen siirtymistä maanteiltä kiskoille sekä tukea tieto- ja laajakaistatekniikan kehittämistä ja yleistymistä. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa tarjoamalla asuinmahdollisuuksia vuoristoseuduilla, saaristossa ja pikkukaupungeissa, perustamalla kokoontumispaikkoja, järjestämällä kulttuuritapahtumia ja tukemalla varsinkin vierasmaalaisten tulomuuttoa.

Painopiste 3: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Mellersta Norrland'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO007

Number of decision

C/2007/3895

Lopullinen hyväksymispäivä

09/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Teollisuuden uudistaminen, energia ja ympäristöpainotteinen kehitys 130 520 537 130 520 537 261 041 074
Saavutettavuus ja vetovoima 39 032 585 39 032 585 78 065 170
Tekninen tuki 7 064 711 7 064 711 14 129 422
Yhteensä 176 617 833 176 617 833 353 235 666