Toimenpideohjelma 'Östra Mellansverigen'

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluva, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama toimenpideohjelma

Ruotsi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 16. elokuuta 2007 alueellisen toimenpideohjelman Östra Mellansverigen alueelle (Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland ja Östergötland) vuosiksi 2007–2013. Toimenpideohjelma kuuluu alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen, ja sen budjetti on yhteensä noin 229 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävä yhteisön rahoitus on noin 81 miljoonaa euroa eli noin 4,3 prosenttia EU:n Ruotsille osoittamasta koheesiopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuosina 2007–2013.

1. Ohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelman johtavana tavoitteena on laajentaa taloutta lisäämällä yritysten saavutettavuutta, tukemalla yritystoiminnan kehittämistä ja kasvattamalla työvoimapohjaa. Ohjelmaan kuuluu myös kaupunkialueisiin liittyviä toimia, joiden kohteina ovat Örebro, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Linköping ja Norrköping, sekä alueiden välistä yhteistyötä edistäviä toimia.

Ohjelma painottuu verkostoihin ja klustereihin ja edistää innovointia ja alueen elvyttämistä. Ohjelmassa tuetaan sellaista toimintaympäristöä, joka luo kehitystä ja uusia valmiuksia. Lisäksi ohjelman avulla halutaan edistää yrittäjyyskulttuuria vaihtamalla ideoita ja levittämällä keksintöjä sekä luomalla suotuisat edellytykset pääoman saannille. Ohjelmaan kuuluu myös toimenpiteitä, joiden avulla lisätään alueella työssä käyvien henkilöiden määrää kahdeksalla prosentilla ja luodaan kaupunkeihin lisää yhteyksiä laajakaistaverkkoihin.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman avulla on määrä perustaa 2 000 uutta yritystä ja 4 000 uutta työpaikkaa siten, että naisten osuus on vähintään 40 prosenttia ja maahanmuuttajien osuus 15 prosenttia. Ohjelmassa on myös tarkoitus perustaa 25 uutta osaamiskeskusta. Ohjelman avulla on määrä lisätä kahdeksalla prosentilla niiden ihmisten määrää, jotka matkustavat alueelle työhön. Sitä varten on tarkoitus ottaa käyttöön yhteinen julkisen liikenteen lippujärjestelmä. Lisäksi ohjelmassa liitetään 30 uutta kuntaa valokaapelia käyttävään nopeaan laajakaistaverkkoon ja asennetaan paikallinen valokaapeliverkko 80 muuhun kuntaan.

3. Painopisteet

Östra Mellansverigen alueen toimenpideohjelma on rakenteeltaan ja painopisteiltään seuraavanlainen:

Painopiste 1: Innovatiiviset toimintaympäristöt [noin 28,8 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tarkoituksena on vilkastuttaa innovaatiotoimintaa nykyisissä yrityksissä, edistää uusien yritysten kasvua ja houkutella alueelle asiantuntijoita, pääomaa ja yrityksiä. Vakiintuneiden ja kehittymässä olevien innovatiivisten toimintaympäristöjen tukeminen on etusijalla. Aloitteissa luodaan innovointia ja taitoja edistävä infrastruktuuri, mikä puolestaan vauhdittaa tutkimustulosten kaupallistamista ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Painopiste 2: Yrittäjyys [noin 48,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on saada alueelle uusia elinkelpoisia yrityksiä ja lisää kasvavia yrityksiä, jotta alueen kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky parantuisi. Painopiste sisältää pääoman saantia edistäviä toimenpiteitä, ja sillä on yhteyksiä JEREMIE-aloitteeseen. Tarkoituksena on toteuttaa toimia, joilla kehitetään kauppaa, luodaan myönteinen kuva yrittäjyydestä, lisätään toimintaansa käynnistävien uusien yritysten määrää, tehdään yhteistyötä käyttäen rahoitusvälineitä ja yritysten pääomarahoitusta ja annetaan yksityishenkilöille ja yrityksille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla asiantuntija-apua tuote- ja liikeideoiden kaupallistamisessa.

Painopiste 3: Saavutettavuus [noin 19,2 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Painopisteeseen kuuluvien toimien avulla halutaan parantaa liikenteen ja infrastruktuurin välisiä yhteyksiä kehittämällä eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja rakentamalla varmatoiminen laajakaistaverkko yritysten käyttöön. Ohjelmassa halutaan osaltaan luoda alueen monien toimintojen ja keskusten välille koordinoitu julkinen liikenne, jossa käytetään yhdenmukaisia ja yhteisiä lippu-, taksa- ja tiedotusjärjestelmiä. Lisäksi ohjelman avulla halutaan varmistaa, että yritysten käytössä on tehokas, varmatoiminen ja tuleviin kehitystarpeisiin mukautuva tietotekninen infrastruktuuri.

Painopiste 4: Tekninen tuki [noin 4,0 prosenttia kokonaisrahoituksesta]

Tavoitteena on tukea toimenpideohjelman hallinnointia, seurantaa ja arviointia sekä niihin liittyvää viestintää ja tiedotusta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Östra Mellansverigen'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007SE162PO004

Number of decision

C/2007/3974

Lopullinen hyväksymispäivä

16/08/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovatiiviset toimintaympäristöt 23 336 267 43 338 782 66 675 049
Yrittäjyys 38 893 779 38 893 779 77 787 558
Saavutettavuus 15 557 512 28 892 522 44 450 034
Tekninen tuki 3 241 148 3 241 148 6 482 296
Yhteensä 81 028 706 114 366 231 195 394 937