Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma.

Joka kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen ja johon osoitetaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2007 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiksi 2007–2013. Tämä alueellinen ohjelma kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen. Ohjelma kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat, joissa asui vuoden 2005 lopussa noin 1,33 miljoonaa ihmistä.

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 398,4 miljoonaa euroa ja yhteisön EAKR-avustus 159,4 miljoonaa euroa eli noin 9 prosenttia Suomeen kaudella 2007–2013 tehtävistä investoinneista.

1. EU-rahoituksen tarkoitus

Länsi-Suomi perustuu vahvoihin kaupunkikeskuksiin ja niitä ympäröiviin maaseutualueisiin, joilla on omat keskuksensa. Kaupunkiseutujen vahvuuksiin kuuluvat perus- ja jalostusteollisuus, yrittäjäperinne, laadukas koulutusjärjestelmä ja hyvät yhteysverkot. Osalle kaupunkiseuduista on ominaista myös kansainvälisesti merkittävä teknologiaosaaminen. Toisaalta Länsi-Suomella on merkittävä asema myös Suomen maataloustuotannossa. Pohjanlahden rannikkoseutu on koko Suomelle tärkeä etenkin meriyhteyksien kannalta. Alueen kohtaamien keskeisten haasteitten taustalla ovat keskimääräistä korkeampi työttömyysaste, alueelliset erot väestökehityksessä sekä eräillä toimialoilla esiintyvä pula pätevästä työvoimasta. Metalli- ja teknologiateollisuuden, mekaanisen puunjalostuksen sekä metsä-, energia- ja elintarviketeollisuuden klusterit ovat alueella pitkälle kehittyneitä. Myös meriklusteri on vahva. Alueet ovat toisinaan erittäin riippuvaisia näistä klustereista, mitä voidaankin pitää haasteena globalisoituvassa toimintaympäristössä.

Vuosina 2000–2006 Länsi-Suomi sai rakennerahastotukea Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman kautta yli 297 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 loppuun mennessä sen avulla luotiin yli 24 000 uutta työpaikkaa, säilytettiin yli 31 000 työpaikkaa ja perustettiin lähes 4 500 uutta yritystä.

Uudella vuodet 2007–2013 kattavalla EU-ohjelmalla halutaan hyödyntää edellisen ohjelman onnistumista. Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalla pyritään Länsi-Suomessa vahvistamaan tasapainoista ja kestävää aluekehitystä ja innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehitystä keskeisillä aloilla.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman tavoitteena on 9 800 uutta työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä. Tarkoituksena on käyttää 12,5 prosenttia rahoituksesta tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja luoda 150 uutta alan työpaikkaa. Käytettävistä varoista 80,4 prosenttia on varattu Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, mikä on enemmän kuin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvia alueita koskeva yhteisön tavoitetaso 75 prosenttia.

3. Toimintalinjat

Ohjelma toteutetaan neljän päätoimintalinjan ja teknisen avun toimintalinjan kautta.

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Toimintalinjan tavoitteena on kehittää tuottavuutta sekä luoda uusia ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja tukemalla yrittäjyyttä ja yritysten kasvua samoin kuin parantamalla yrityspalvelujen ja rahoituksen saatavuutta.

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Tavoitteena on aktivoida asiantuntijaverkostoja ja luoda vahvat yhteydet yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueellisten yritysten kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin sekä tukea osaamiskeskusten perustamista ja kehittämistä keskeisillä aloilla.

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Toimintalinjassa keskitytään kolmeen keskeiseen alaan: a) alueen saavutettavuuden ja hyvinvoinnin parantaminen, b) matkailualan ja siihen liittyvien yritysten toimintaympäristön tukeminen ja c) ympäristöriskien hallinta ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen.

Toimintalinja 4: Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen

Toimintalinjassa keskitytään osaamisintensiivisten alojen, palvelualojen ja luovuuden kehittämiseen, yhteisöllisyyden edistämiseen sekä Länsi-Suomen suurten kaupunkiseutujen kilpailukyvyn parantamiseen.

Toimintalinja 5: Tekninen tuki

Toimintalinjalla tuetaan ohjelman hallintoa ja toteuttamista mm. teknisen tuen, viestinnän ja tiedotuksen, tutkimuksen ja arvioinnin kautta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma.

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007FI162PO003

Number of decision

C(2007)4506

Lopullinen hyväksymispäivä

27/09/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminnan edistäminen 56 531 659 85 980 367 142 512 026
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 62 568 034 95 161 236 157 729 270
Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 27 062 555 41 160 095 68 222 650
Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen 6 838 568 10 387 044 17 225 612
Tekninen apu 6 375 034 6 375 034 12 750 068
Yhteensä 159 375 850 239 063 776 398 439 626