Toimenpideohjelma 'Etelä-Suomen'

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma, joka kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen ja johon osoitetaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2007 Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiksi 2007–2013. Tämä alueellinen ohjelma kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen. Ohjelma kattaa Varsinais-Suomen, Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakunnat, joissa asui vuoden 2005 lopussa noin 2,6 miljoonaa ihmistä.

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 345,2 miljoonaa euroa ja yhteisön EAKR-avustus 138,1 miljoonaa euroa eli noin 8 prosenttia Suomeen kaudella 2007–2013 tehtävistä rakennerahastoinvestoinneista.

1. EU-rahoituksen tarkoitus

Etelä-Suomen alue muodostaa Suomen kehityksen kärjen sekä viennin ja tuonnin valtaväylän. Vahvoja toimialoja Etelä-Suomessa ovat mm. informaatio- ja viestintäteknologia, bio- ja ympäristöteknologia, palvelut, metalli-, paperi- ja puutavarateollisuus, öljynjalostus ja kemianteollisuus sekä maatalous ja elintarviketeollisuus. Etelä-Suomi on pääasiassa voimakkaan väestönkasvun aluetta, mutta myös sen alueella monet kunnat kärsivät muuttotappiosta.

Etelä-Suomea voi luonnehtia kokonaisuudeksi, jolla on tiheä palvelukeskusverkosto, korkeatasoiset ja suhteellisen hyvin saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pääosin toimiva liikennöintiverkosto. Ohjelman kattamalla alueella sijaitsee kaksi keskeistä kaupunkikeskusta: pääkaupunkiseutu ja Turun alue. Etelä-Suomen alue on maan merkittävin kansainvälisen liikenteen solmukohta ja tärkein linkki Venäjälle. Alueen keskeisiä haasteita ovat työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuus, väestön nopea ikääntyminen sekä palvelujen tarjoaminen väestörakenteen muuttuessa. Haasteita asettavat myös Itämeren suojelu ja ympäristöriskien hallinta.

Vuosina 2000–2006 Etelä-Suomi sai rakennerahastotukea Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman kautta yli 228 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 loppuun mennessä sen avulla luotiin yli 13 500 uutta työpaikkaa, säilytettiin yli 13 700 työpaikkaa ja perustettiin lähes 2 300 uutta yritystä.

Uudella vuodet 2007–2013 kattavalla EU-ohjelmalla halutaan hyödyntää edellisen ohjelman onnistumista. Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalla pyritään Etelä-Suomessa vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä, lisäämään erityisosaamista, rakentamaan ja pitämään yllä vahvoja verkostoja ja keskuksia sekä luomaan tehokas ja kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman tavoitteena on 4 200 uutta työpaikkaa ja 920 uutta yritystä. Tarkoituksena on käyttää 15,5 prosenttia rahoituksesta tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja luoda 290 uutta alan työpaikkaa. Käytettävistä varoista 81,6 prosenttia on varattu Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, mikä on enemmän kuin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvia alueita koskeva yhteisön tavoitetaso 75 prosenttia.

3. Toimintalinjat

Ohjelma toteutetaan viiden päätoimintalinjan ja teknisen avun toimintalinjan kautta.

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Toimintalinjan tavoitteena on kehittää tuottavuutta sekä luoda uusia ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja tukemalla yrittäjyyttä ja yritysten kasvua samoin kuin parantamalla yrityspalvelujen ja rahoituksen saatavuutta.

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Tavoitteena on aktivoida asiantuntijaverkostoja ja luoda vahvat yhteydet yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueellisten yritysten kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin sekä tukea osaamiskeskusten perustamista ja kehittämistä keskeisillä aloilla.

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen

Toimintalinjassa keskitytään kolmeen alueen kilpailukyvyn kannalta keskeiseen painopistealueeseen: a) logististen yhteyksien, myös tietoliikenneyhteyksien, parantaminen, b) ympäristöriskien hallinta ja matkailun edellytysten parantaminen ja c) palvelujen ja sovellusten kehittäminen ja saavutettavuus.

Toimintalinja 4: Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen

Toimintalinjalla tuetaan toimia, joilla edistetään kaupunkien vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista koheesiota sekä miellyttävän ja turvallisen kaupunkiympäristön aikaansaamista.

Toimintalinja 5: Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen

Temaattisen keskittämisen tavoitteena on kehittää alueelle osaamiskeskittymiä laajojen ylimaakunnallisten hankkeitten avulla. Teemat liittyvät esimerkiksi klusterien, verkostojen tai toimialojen kehittämiseen sekä kokeilutoimiin eri palveluiden järjestämiseksi ja varmistamiseksi.

Toimintalinja 6: Tekninen apu

Toimintalinjalla tuetaan ohjelman hallintoa ja toteuttamista mm. teknisen tuen, viestinnän ja tiedotuksen, tutkimuksen ja arvioinnin kautta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Etelä-Suomen'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007FI162PO004

Number of decision

C(2007)4509

Lopullinen hyväksymispäivä

27/09/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminnan edistäminen 31 422 130 47 787 823 79 209 953
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 28 778 350 43 767 075 72 545 425
Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen 28 601 716 43 498 443 72 100 159
Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen 6 627 030 10 078 608 16 705 638
Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen 37 111 366 56 440 202 93 551 568
Tekninen apu 5 522 525 5 522 525 11 045 050
Yhteensä 138 063 117 207 094 676 345 157 793