Pohjois-Suomen - toimenpideohjelma

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma, joka kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen ja johon osoitetaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2007 Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiksi 2007–2013. Tämä alueellinen ohjelma kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen. Ohjelma kattaa Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, joissa asui vuoden 2005 lopussa noin 634 500 ihmistä.

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 1,1 miljardia euroa ja yhteisön EAKR-avustus 311,3 miljoonaa euroa eli noin 18 prosenttia Suomeen kaudella 2007–2013 tehtävistä rakennerahastoinvestoinneista. Pohjois-Suomen asemaa vaikeuttaa pysyvästi sen harva asutus ja syrjäinen sijainti. Tämän vuoksi alueelle myönnetään EAKR:stä erityistä harvaan asutuille alueille kohdistettua rahoitusta 35 euroa asukasta kohti vuodessa – ohjelmakaudella siis yhteensä 173 miljoonaa euroa. Tämä erityisrahoitus sisältyy ohjelmalle myönnettävän EAKR-rahoituksen kokonaismäärään.

1. EU-rahoituksen tarkoitus

Pohjois-Suomi on Euroopan unionin pohjoisin alue ja yksi harvimmin asutetuista. Alueen kohtaamien keskeisten haasteitten taustalla ovat sen syrjäisyys, ankara ilmasto sekä harva asutus ja nopeasti ikääntyvä väestö. Pohjois-Suomen kiintoisa geopoliittinen sijainti ja sen pitkät ulkorajat Norjan ja Venäjän kanssa tarjoavat mahdollisuuksia tehostaa Luoteis-Venäjän öljy-, kaasu- ja mineraalivarojen hyödyntämistä. Pohjois-Suomessa on lisäksi merkittävä metalli- ja terästeollisuuden osaamis- ja jalostuskeskittymä, ja alueesta on tulossa yksi tärkeimmistä kaivannaisteollisuuden alueista Euroopassa. Lisäksi Pohjois-Suomi on merkittävä luontopohjaiseen elämystuotantoon erikoistunut vapaa-ajanalue eurooppalaisille matkailijoille.

Vuosina 2000–2006 Pohjois-Suomi sai rakennerahastotukea Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman kautta yli 335 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 loppuun mennessä sen avulla luotiin yli 11 000 uutta työpaikkaa, säilytettiin lähes 18 000 työpaikkaa ja perustettiin liki 1 800 uutta yritystä.

Uudella vuodet 2007–2013 kattavalla EU-ohjelmalla halutaan hyödyntää edellisen ohjelman onnistumista. Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalla pyritään Pohjois-Suomessa vahvistamaan alueen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sen väestö- ja elinkeinorakenteen muuttuessa. Ohjelman strategiassa on neljä päätoimintalinjaa: innovaatiokilpailukyky, yritysten kasvu, saavutettavuus sekä alueen vetovoimatekijät.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman tavoitteena on 11 000 uutta työpaikkaa ja 1 500 uutta yritystä. Tarkoituksena on käyttää 25 prosenttia rahoituksesta tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja luoda 1 000 uutta alan työpaikkaa. Käytettävistä varoista 76,2 prosenttia on varattu Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, mikä on enemmän kuin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvia alueita koskeva yhteisön tavoitetaso 75 prosenttia.

3. Toimintalinjat

Ohjelma toteutetaan kolmen päätoimintalinjan ja teknisen avun toimintalinjan kautta.

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Toimintalinjan tavoitteena on kehittää tuottavuutta sekä luoda uusia ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja tukemalla yrittäjyyttä ja yritysten kasvua samoin kuin parantamalla yrityspalvelujen ja rahoituksen saatavuutta.

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Tavoitteena on aktivoida asiantuntijaverkostoja ja luoda vahvat yhteydet yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueellisten yritysten kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin sekä tukea osaamiskeskusten perustamista ja kehittämistä keskeisillä aloilla.

Toimintalinja 3:Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Pitkät etäisyydet, harva asutus, herkästi vahingoittuva ympäristö ja kylmä ilmasto tuovat haasteita yritysten kilpailukyvyn ja elämänlaadun kehittämiselle. Pyrkimyksenä on parantaa alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden silmissä kohentamalla logistiikkaa ja liikenneyhteyksiä, palveluja, ympäristöä ja matkailukohteita.

Toimintalinja 4: Tekninen apu

Toimintalinjalla tuetaan ohjelman hallintoa ja toteuttamista mm. teknisen tuen, viestinnän ja tiedotuksen, tutkimuksen ja arvioinnin kautta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Pohjois-Suomen - toimenpideohjelma

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007FI162PO002

Number of decision

C(2007)4511

Lopullinen hyväksymispäivä

27/09/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminnan edistäminen 111 836 001 111 836 001 223 672 002
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 116 076 211 116 076 211 232 152 422
Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 70 910 014 70 910 014 141 820 028
Tekninen apu 12 450 926 12 450 926 24 901 852
Yhteensä 311 273 152 311 273 152 622 546 304