Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Joka kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen ja johon osoitetaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta – siirtymäkauden alue

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 28. syyskuuta 2007 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosiksi 2007–2013. Tämä alueellinen ohjelma kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen. Ohjelma kattaa Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, joissa asui vuoden 2005 lopussa noin 664 000 ihmistä. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljardia euroa ja yhteisön EAKR-avustus 365,6 miljoonaa euroa eli noin 21 prosenttia Suomeen kaudella 2007–2013 tehtävistä kokonaisinvestoinneista. Itä-Suomi on ns. siirtymäkauden alue, mikä merkitsee sitä, että rahoituskehyksen profiili alenee hyvin voimakkaasti vuosien 2007–2013 aikana. Itä-Suomen asemaa vaikeuttaa pysyvästi sen harva asutus ja syrjäinen sijainti. Tämän vuoksi alueelle myönnetään EAKR:stä erityistä harvaan asutuille alueille kohdistettua rahoitusta 35 euroa asukasta kohti vuodessa – ohjelmakaudella siis yhteensä 186 miljoonaa euroa. Tämä erityisrahoitus sisältyy ohjelmalle myönnettävän EAKR-rahoituksen kokonaismäärään.

1. EU-rahoituksen tarkoitus

Itä-Suomi on syrjäinen ja hyvin harvaan asuttu alue. Sen keskeisiä haasteita ovat olleet jo vuosia väestön väheneminen ja korkea työttömyysaste. Väestö myös ikääntyy erittäin nopeasti. Talouden kehittyminen muuta Suomea hitaammin heikentää alueen kehittämismahdollisuuksia ja kilpailukykyedellytyksiä. Itä-Suomen vahvuuksia ovat sen luonto ja luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen samoin kuin alueen korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja huipputeknologiayritysten osaaminen.

Vuosina 2000–2006 Itä-Suomi sai rakennerahastotukea Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman kautta yli 650 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 loppuun mennessä sen avulla luotiin 27 000 uutta työpaikkaa, säilytettiin 41 000 työpaikkaa ja perustettiin lähes 6 000 uutta yritystä.

Uudella vuodet 2007–2013 kattavalla EU-ohjelmalla halutaan hyödyntää edellisen ohjelman onnistumista ja edelleen lievittää alueen haasteiden haittavaikutuksia sekä kehittää alueen kilpailukykyä sen vahvuuksien pohjalta. Siihen pyritään parantamalla yritysten kilpailukykyä, kehittämällä toimivia innovointijärjestelyjä sekä parantamalla alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on tehdä Itä-Suomesta maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen ja avoin ympäristö osaamiselle, yrittäjyydelle ja asumiselle.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

Ohjelman tavoitteena on yli 13 000 uutta työpaikkaa ja yli 2 000 uutta yritystä. Tarkoituksena on käyttää 35 prosenttia rahoituksesta tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja luoda 800 uutta alan työpaikkaa. Käytettävistä varoista 86 prosenttia on varattu Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, mikä on selvästi enemmän kuin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvia alueita koskeva yhteisön tavoitetaso 75 prosenttia.

3. Toimintalinjat

Ohjelma toteutetaan kolmen päätoimintalinjan ja teknisen avun toimintalinjan kautta:

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen:

Toimintalinjan tavoitteena on kehittää tuottavuutta sekä luoda uusia ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja tukemalla yrittäjyyttä ja yritysten kasvua samoin kuin parantamalla yrityspalvelujen ja rahoituksen saatavuutta.

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen:

Tavoitteena on aktivoida asiantuntijaverkostoja ja luoda vahvat yhteydet yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueellisten yritysten kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin sekä tukea osaamiskeskusten perustamista ja kehittämistä keskeisillä aloilla.

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen:

Pitkät etäisyydet, harva asutus, herkästi vahingoittuva ympäristö ja kylmä ilmasto tuovat haasteita yritysten kilpailukyvyn ja elämänlaadun kehittämiselle. Toimintalinjalla pyritään parantamaan alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden silmissä kohentamalla logistiikkaa ja liikenneyhteyksiä, palveluja, ympäristöä ja matkailukohteita.

Toimintalinja 4: Tekninen apu:

Toimintalinjalla tuetaan ohjelman hallintoa ja toteuttamista mm. teknisen tuen, viestinnän ja markkinoinnin, tutkimuksen ja arvioinnin kautta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007FI162PO001

Number of decision

C(2007)4550

Lopullinen hyväksymispäivä

28/09/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminnan edistäminen 156 257 285 156 257 285 312 514 570
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 131 254 822 131 254 822 262 509 644
Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 63 429 630 63 429 630 126 859 260
Tekninen apu 14 622 572 14 622 572 29 245 144
Yhteensä 365 564 309 365 564 309 731 128 618