Ahvenanmaan EAKR-toimenpideohjelma 'Åland'

Joka kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen ja johon osoitetaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 9. lokakuuta 2007 Ahvenanmaan (NUTS II -alue) EAKR-toimenpideohjelman (”Operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland”) vuosiksi 2007–2013. Tämä alueellinen ohjelma kuuluu alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen. Ohjelma kattaa Ahvenanmaan alueen (NUTS II), jonka väestömäärä oli vuoden 2005 lopussa noin 26 700.

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 6,25 miljoonaa euroa ja yhteisön EAKR-avustus 3,125 miljoonaa euroa.

1. EU-rahoituksen tarkoitus

Ahvenanmaan alueelle on tunnusomaista sen sijainti ja autonominen asema Suomessa. Ahvenanmaa on yli 6 700 saaren muodostama saaristo Suomen ja Ruotsin välissä. Sijaintinsa vuoksi sillä on pitkät perinteet merenkulun alalla, joka on edelleen yksi tärkeimmistä toimialoista palvelualan ohella. Alueen kohtaamien keskeisten haasteitten taustalla ovat sen väestön ikääntyminen ja korkea-asteen koulutusmahdollisuuksien puuttuminen sekä rakenteelliset ongelmat, jotka liittyvät maataloustyöpaikkojen vähenemiseen ja aluekehityksen eroihin pääkaupunki Maarianhaminan ja saariston muiden osien välillä. Riippuvuus harvoista toimialoista (kuten merenkulusta) on haaste. Ympäristöriskejä ja Itämeren tilannetta pidetään hyvin tärkeinä, koska saaristo ja sen ympäristö ovat erittäin haavoittuvia ja koska luontoon vahvasti perustuva matkailu on myös tärkeä toimiala Ahvenanmaalla.

Vuosina 2000–2006 Ahvenanmaa sai rakennerahastotukea Ahvenanmaan tavoite 2 -ohjelman kautta lähes 4,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 loppuun mennessä sen avulla luotiin yli 200 uutta työpaikkaa, säilytettiin yli 130 työpaikkaa ja perustettiin liki 30 uutta yritystä.

Uudella vuodet 2007–2013 kattavalla EU-ohjelmalla halutaan hyödyntää edellisen ohjelman onnistumista. Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalla pyritään Ahvenanmaalla parantamaan tuottavuutta (tuotteiden jalostusaste on keskeinen asia) ja tietämyksen tasoa tuotantoprosesseissa ja tuotteissa. Tämä kaikki pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen, jotta luodaan edellytykset vakaalle teolliselle toiminnalle, turvatuille työpaikoille ja hyville tulonlähteille alueella. Lisäksi voidaan nostaa esiin saaristoon ja saariin liittyviä erityiskysymyksiä alueiden välisten hankkeiden kautta.

2. The expected impact of the investment

Ohjelmassa pyritään parantamaan 50 olemassa olevan yrityksen kilpailukykyä ja luomaan 10 uutta yritystä. Tarkoituksena on myös luoda 30 uutta työpaikkaa ja 10 uutta tuotetta. Käytettävistä varoista 96 prosenttia on varattu Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, mikä on enemmän kuin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvia alueita koskeva yhteisön tavoitetaso 75 prosenttia.

3. Toimintalinjat

Ohjelma toteutetaan yhden päätoimintalinjan ja teknisen avun toimintalinjan kautta.

Toimintalinja 1: Yritystoiminta ja innovaatio

Toimintalinjan tavoitteena on kehittää tuottavuutta, luoda uusia työpaikkoja ja turvata olemassa olevat työpaikat tukemalla yrittäjyyttä, innovaatiota ja yritysten kasvua siten, että kehitetään uusia tuotteita ja kasvatetaan nykyisten tuotteiden lisäarvoa. Taitotietoa ja teknologian tasoa kohotetaan siirtämällä osaamista ja investoimalla kansainvälisten yhteyksien lisäämiseen.

Toimintalinja 2: Tekninen apu

Toimintalinjalla tuetaan ohjelman hallintoa ja toteuttamista mm. teknisen tuen, viestinnän ja tiedotuksen, tutkimuksen ja arvioinnin kautta.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Ahvenanmaan EAKR-toimenpideohjelma 'Åland'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007FI162PO005

Number of decision

C(2007)5052

Lopullinen hyväksymispäivä

09/10/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Yritystoiminta ja innovaatio 3 000 530 3 000 530 6 001 060
Tekninen apu 125 022 125 022 250 044
Yhteensä 3 125 552 3 125 552 6 251 104