Toimenpideohjelma 'Northern Periphery Programme'

Euroopan alueelliseen yhteistyötavoitteeseen kuuluva ohjelma, jota yhteisrahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Suomi

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 28. syyskuuta valtioiden välisen yhteistyöohjelman Irlannin, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ohjelmaan osallistuvat vuosina 2007–2013 myös Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja Norja.

”Northern Periphery Programme 2007–2013” käsittää yhteisön tuen seuraaville alueille Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen puitteissa:

Irlanti: ”Border, Midland and Western” (ainoastaan seuraavat alueet: Donegal, Lietrim, Sligo, Galway ja Mayo), ”Southern and Eastern” (ainoastaan seuraavat alueet: Clare, Limerick, Cork ja Kerry);

Suomi: ”Itä-Suomi”, ”Pohjois-Suomi” ja ”Länsi-Suomi” (ainoastaan seuraava alue: Keski-Suomi);

Ruotsi: Mellersta Norrland ja Övre Norrland;

Yhdistynyt kuningaskunta: ”North Eastern Scotland” (ainoastaan seuraava alue: ”North East Moray”), ”South Western Scotland” (ainoastaan seuraava alue: ”Dumfries & Galloway”), ”Highlands and Islands” ja ”Northern Ireland” (lukuun ottamatta seuraavia alueita: ”Belfast” ja ”Outer Belfast”).

Ohjelman kokonaistalousarvio on noin 59 miljoonaa euroa. Yhteisön rahoitusosuus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta on noin 35 miljoonaa euroa. Neljä EU:hun kuulumatonta osallistujamaata rahoittavat oman osallistumisensa ja osoittavat vielä lisäksi ohjelmaan 10 miljoonaa euroa ”EAKR:n vastinrahoituksena”.

1. Ohjelman tarkoitus ja päämäärä

Northern Periphery -ohjelma koskee erittäin monimuotoista aluetta, jolla on hallussaan merkittävät luonnon, kulttuuriset ja inhimilliset voimavarat. Ohjelmaan kuuluvilla alueilla on samantyyppisiä mahdollisuuksia. Myös niiden kehitystä hidastavat esteet ovat samantyyppisiä. Yhteistyöstrategia perustuu tiiviimpään yhteyteen, jotta voitaisiin päästä Lissabonin ja Göteborgin strategioissa esitettyihin tavoitteisiin.

Ohjelmassa pyritään auttamaan syrjäisiä ja etäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoislaidalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöpotentiaaliaan. Tavoitteeseen pyritään valtioiden välisellä yhteistyöllä innovoinnin, yritysten kilpailukyvyn, saavutettavuuden, kestävän kehityksen, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön aloilla.

2. Toimintalinjat

”Northern Periphery Programme 2007–2013” sisältää neljä aihekohtaista toiminta-aluetta Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen valtioiden välisten ohjelmalohkojen puitteissa:

 • Edistetään kilpailukykyä kehittämällä innovointi- ja verkostointivalmiuksia maaseutu- ja syrjäisillä alueilla.
 • Helpotetaan kehitystä ohjelma-alueella käyttämällä edistynyttä tieto- ja viestintätekniikkaa sekä edistyneitä liikennejärjestelmiä.
 • Vahvistetaan yhteisvaikutuksia ympäristönsuojelun ja talouskasvun välillä.
 • Edistetään kestävämpää kehitystä parantamalla kaupunkien ja maaseudun välisiä suhteita ja turvaamalla alueellinen perintö.

”Northern Periphery Programme 2007–2013” rakentuu seuraavien toimintalinjojen varaan:

Toimintalinja 1: Innovaation ja kilpailukyvyn edistäminen erittäin syrjäisillä alueilla [noin 56,4 prosenttia koko rahoituksesta]

Tämän toimintalinjan nimenomaisiin tavoitteisiin kuuluvat seuraavat:

 • Vaihdetaan parhaita toimintatapoja ja luodaan yhteistyöverkostoja tutkimuslaitosten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) välille. Näin lisätään innovointikapasiteettia, helpotetaan innovointijärjestelmien kehitystä ja parannetaan kilpailukykyä.
 • Luodaan valtioiden välisiä yhteistyöverkostoja ja siirretään tietämystä pyrkien luomaan ja kehittämään uusia innovatiivisia tuotteita.
 • Ryhdytään pk-yritysten välisiin yhteistyöhankkeisiin ja vaihdetaan parhaita toimintatapoja niiden välillä.
 • Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa pohjoisen periferian kehittämiseen.
 • Rakennetaan aiemman kokemuksen ja olemassa olevien verkostojen varaan tavoitteena parantaa tieliikenteen ja muiden julkisten ja yksityisten liikennemuotojen kehitystä entisestään.
 • Kehitetään lähimerenkulkua ja liikennemuotojen yhteensopivuutta, joiden osalta pohjoisella periferialla on suhteellista etua ottaen huomioon, että alueella on runsaasti meri- ja rannikkoseutua.
 • Kehitetään valmiuksia ehkäistä hätätilanteita ja luonnonkatastrofeja ja reagoida niihin.

Toimintalinja 2: Luonnonresurssien kestävä kehitys [noin 37,6 prosenttia koko rahoituksesta]

Tämän toimintalinjan nimenomaisiin tavoitteisiin kuuluvat seuraavat:

 • Resurssien tehokas ja kestävä hallinta ja käyttö.
 • Ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten ja niiden vähentämiskeinojen analysointi.
 • Pienen mittakaavan uusiutuvien energiaratkaisujen kehittäminen.
 • Kaupunkien ja maaseudun väliset kumppanuussuhteet.
 • Yksityisen, julkisen ja vapaaehtoisen sektorin yhteistyö ja verkostot.
 • Luonnon- ja kulttuuriperinnön edistäminen siten, että se hyödyttää kestävän teollisuuden kehittämistä.

Toimintalinja 3: Tekninen tuki [noin 6,0 prosenttia koko rahoituksesta]

Ohjelma käyttää teknistä tukea täytäntöönpanossa. Rahoitusavulla katetaan hallinto, seuranta ja valvonta.

3. Hallintoviranomainen

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Toimenpideohjelma 'Northern Periphery Programme'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO027

Number of decision

C/2007/4421

Lopullinen hyväksymispäivä

28/09/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovaation ja kilpailukyvyn edistäminen erittäin syrjäisillä alueilla 19 804 931 33 008 217 52 813 148
Luonnonresurssien kestävä kehitys 13 203 287 22 005 478 35 208 765
Tekninen tuki 2 106 908 4 213 816 6 320 724
Yhteensä 35 115 126 59 227 511 94 342 637