Pohjanmeren aluetta koskeva toimenpideohjelma 'North Sea Region'

Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluva toimenpideohjelma, jota yhteisrahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Tanska

Lisätyökalut

 

Euroopan komissio hyväksyi 3. lokakuuta 2007 valtioiden välisen yhteistyön toimenpideohjelman Belgian, Tanskan, Saksan, Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä (myös Norja osallistuu). ”North Sea Region” -ohjelma kuuluu Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen, ja sen kokonaisbudjetti on noin 274 miljoonaa euroa.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta myönnetään yhteisön rahoitusta noin 134 miljoonaa euroa, joka on noin 1,5 prosenttia kaikesta Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteeseen kuuluvasta EU-rahoituksesta koheesiopolitiikan alalla vuosina 2007–2013.

Tämä Pohjanmeren aluetta koskeva ohjelma koskee vuosia 2007–2013, ja siinä tarjotaan yhteisön tukea 38 NUTS II -alueelle, jotka sijaitsevat osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa (sekä koko Norjalle). Ohjelma kattaa noin 60 miljoonan ihmisen väestön ja 664 000 neliökilometrin alueen.

1. Ohjelman tarkoitus ja päämäärä

Ohjelman tärkeimpänä päämääränä on tehdä Pohjanmeren alueesta parempi paikka asua, työskennellä ja investoida. Pyrkimyksenä on saada aikaan huomattavia muutoksia

  • lisäämällä alueella tehtävien innovaatioiden määrää yleisesti
  • parantamalla ympäristön laatua sekä
  • kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä yhteisöjä.

North Sea Region -ohjelma vuosiksi 2007–2013 tuo mukanaan pitkäaikaisen strategisen lähestymistavan valtioiden väliseen yhteistyöhön. Se toimii sellaisten yhteistyöhankkeiden vauhdittajana, jotka voivat tukea investointeja infrastruktuureihin, joilla on valtioiden rajat ylittävää merkitystä. Lisätavoitteena on kannustaa hedelmällistä yhteistyötä samankaltaisiin kysymyksiin liittyvien ja muita ohjelmia täydentävien hankkeiden välillä – olivatpa ne sitten eurooppalaisia, kansallisia tai alueellisia.

Lisäksi ohjelmassa kootaan yhteen resursseja kriittisen massan saavuttamiseksi ja käsitellään valtioiden rajat ylittäviä kysymyksiä, joilla on todellista merkitystä alueelle.

2. Rahoituksen odotetut vaikutukset

North Sea Region -ohjelmasta vuosiksi 2007–2013 tarjotaan tukea toimiin ja investointeihin, jotka tarjoavat selvää lisäarvoa alueelle. Erityisesti pyritään vauhdittamaan valtioiden välistä yhteistyötä, joka voi tarjota konkreettista hyötyä. Edellisten ohjelmien yhteydessä hyväksytyt hankkeet eivät voi automaattisesti jatkaa toimiaan uudella ohjelmakaudella.

Tarkoituksena on tukea erityisesti innovatiivisia ja konkreettisia valtioiden välisiä aloitteita. Mukaan pyritään saamaan keskeisiä toimijoita, jotka eivät olleet mukana aiemmissa Interreg-ohjelmissa muodostetuissa kumppanuuksissa. Erilaisia indikaattoreitä hyödynnetään ohjelman suorituskyvyn ja tuotoksen seuraamiseksi ja mittaamiseksi.

3. Toimintalinjat

Ohjelma rakentuu seuraavien toimintalinjojen ympärille:

Toimintalinja 1: Innovointikyvyn hyödyntäminen [noin 20,9 prosenttia koko rahoituksesta]

Tämän toimintalinjan tavoitteena on vauhdittaa innovaatiota kaikilla toiminnan tasoilla ja kaikilla sektoreilla. Tavoitteena on kannustaa sellaista valtioiden välisen kumppanuuden toimintamallia yritysten, teollisuuden, tutkijoiden, yliopistojen ja julkisten elinten välillä, jota voidaan käyttää innovaation edistämiseen EU:n Lissabonin ja Göteborgin strategioiden mukaisesti.

Vahvistamalla klusterien ja verkostojen mahdollisuuksia liiketoiminnan ja yhteiskunnan laajassa piirissä voidaan innovaatiopohjaisten hankkeiden avulla luoda myönteinen toimintaympäristö pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), liiketoiminnan kehittämiselle ja talouskasvulle. Tieto- ja viestintätekniikan omaksumisen ja käytön lisäämisellä on keskeinen merkitys alueen innovaatiokyvyn parantamisessa.

Toimintalinja 2: Ympäristön kestävän hallinnan edistäminen [noin 28,5 prosenttia koko rahoituksesta]

Valtioiden välisessä yhteistyössä keskitytään kehittämään ennalta ehkäiseviä ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla torjutaan akuuttia ja kroonista meren saastumista. Toimissa keskitytään myös rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon sekä siihen, miten voidaan parhaiten pitää huolta merestä ja sen ekosysteemeista.

Toimintalinjassa käsitellään myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Lisäksi pyritään parantamaan ympäristön kannalta vastuullisen energiantuotannon käytänteitä, joilla edistetään vähemmän hiilidioksidipäästöjä synnyttävän talouden luomista.

Toimintalinja 3: Pohjanmeren alueen saavutettavuuden parantaminen [noin 28,5 prosenttia koko rahoituksesta]

Tällä toimintalinjalla pyritään parantamaan koko Pohjanmeren alueen saavutettavuutta taloudellisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanuuksia kannustetaan kehittämään ja toteuttamaan valtioiden välisiä ratkaisuja liikennejärjestelmän tehostamiseksi. Tähän liittyvässä työssä olisi käsiteltävä yhteisiä teknologiaan, rahoitukseen, suunnitteluun ja hallintoon liittyviä rajoitteita.

Liikenteen ja rahtilogistiikan innovaatioiden tukeminen auttaa löytämään ratkaisuja alueen saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin. Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös hankkeille, joilla edistetään multimodaalisten liikennekäytävien kehittämistä ja pyritään parantamaan liikenteen seurantajärjestelmiä.

Toimintalinja 4: Kestävien ja kilpailukykyisten yhteisöjen edistäminen [noin 17,1 prosenttia koko rahoituksesta]

Tällä toimintalinjalla pyritään vahvistamaan kaupunki- ja maaseutualueita siten, että luodaan edellytykset innovaatiokyvyn vahvistamiseen ja työpaikkojen ja kasvun luomiseen. Valtioiden välisessä yhteistyössä keskitytään niihin maantieteellisiin alueisiin, jotka kärsivät talouden taantumisesta ja väestömäärän vähenemisestä ja niihin liittyvistä yhteiskunnallisista paineista. Hankkeissa on määrä käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa palvelujen tarjontaan, maahanmuuttajatyövoiman integraatioon ja taloudellisiin rakenneuudistuksiin. Neljäs akseli keskittyy myös tehokkaan energiankulutuksen edistämiseen.

Toimintalinja 5: Tekninen apu [noin 5,0 prosenttia koko rahoituksesta]

Teknistä apua on saatavilla ohjelman täytäntöönpanossa avustamiseksi. Rahoitustuki voi kattaa hallinnon, seurannan, arvioinnin ja valvonnan.

Tekniset ja rahoitusta koskevat tiedot

Pohjanmeren aluetta koskeva toimenpideohjelma 'North Sea Region'

Takimuoto

Toimenpideohjelma

CCI

2007CB163PO055

Number of decision

C/2007/4479

Lopullinen hyväksymispäivä

03/10/2007

Rahoituksen jakautuminen toimintalinjoille

Toimintalinja EU:n rahoitus Kansallinen julkinen osuus Julkinen osuus yhteensä
Innovointikyvyn hyödyntäminen 28 600 000 28 600 000 57 200 000
Ympäristön kestävän hallinnan edistäminen 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Pohjanmeren alueen saavutettavuuden parantaminen 39 100 000 39 100 000 78 200 000
Kestävien ja kilpailukykyisten yhteisöjen edistäminen 23 400 000 23 400 000 46 800 000
Tekninen apu 8 300 000 5 500 000 13 800 000
Yhteensä 138 500 000 135 700 000 274 200 000